Умови прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВ

 

І. Загальна частина

Правила прийому до  Державного професійно – технічного навчального закладу        „Рокитнянський професійний ліцей” (далі – Правила прийому) розроблені на основі Типових правил прийому до професійних ( професійно-технічних) закладів освіти,  Закону України    « Про освіту», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за           № 823/23355, відповідно до Положення про (професійний)професійно-технічний заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. № 1240,  Статуту ліцею.

 • До державного професійно – технічного навчального закладу „Рокитнянський професійний ліцей” (далі – ліцей) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
 • Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 • Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник.
 • Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за регіональним замовленням, за кошти обласного / державного бюджету з підготовки кваліфікованих робітників у закладах освіти державної форми власності. Прийом громадян понад замовлення на підготовку робітничих кадрів, перепідготовку та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

 • Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.
 • Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
 • Приймальна комісія:

–  організовує прийом заяв та документів;

– проводить зі вступником бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

 • організовує та координує підготовку та проведення співбесіди;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • аналізує та узагальнює інформацію щодо здійснення працівниками закладу освіти  професійної орієнтації населення на підготовку та отримання робітничої професії у ліцеї;
 • приймає рішення про допуск до участі у співбесіді;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
  • Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації , інформаційний стенд та Web-сайт ліцею.
  • Строк повноважень приймальної комісії – один календарний рік.
  • У 2020 році ліцей здійснює прийом учнів та слухачів для навчання за такими професіями:

 

 

1. Код за ДК 003:2010 та назва професії   71337132

7141

ШтукарПлиточник-лицювальний

Маляр

Ліцензований обсяг-60 

 

Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 26 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційнийрівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Штукатур 3-го розряду. Плиточник-лицювальник 3-го розряду. Маляр 3-розряду
Термін навчання за професіями  3  роки
Форма навчання Денна
Умови навчання Регіональне ззамовлення на підготовку робітничих кадрів
Спеціальнівимоги Штукатур Маляр Плиточник-лицювальник
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 роківСтать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 роківСтать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 роківСтать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження