Наказ  МОН України від 04.04.2018 №320  Про розроблення стандартів професійної (професійно-технічної освіти) на основі компетентнісного підходу в 2018 році

Наказ  МОН України від 13.11.2017 №1465 Про затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій

Наказ  МОН України від 16.02.2016 № 125 Про створення Ліцензійної комісії Міністрества освіти і науки України

Наказ  МОН України від06.06.2014  № 688 Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів

Наказ  МОН України від 30.07.2013 №1047  Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України

Лист МОН України від 02.03.2016 №1/9-114 Про затвердження Ліцензійних умов

Постанова КМУ від 10.05.2018 №347 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187

Постанова КМУ від 30.12.2015 №1187  Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

Постанова КМУ від 23.11.2011 №1392  Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Постанова ДПТО від 26.04.2018 №3-440 Про методичний супровід упровадження стандартів професійної професійно-технічної освіти на основі компетентнісного підход

Розпорядження КОДА від 29.02.2016 №53 Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Київської області

 

ДОКУМЕНТАЛЬНА БАЗА ЛІЦЕЮ

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Рокитнянський професійний ліцей»

 

Н А К А З

«______»_______ 2020 р.                                                                                      №_________

 

Про введення в дію Положення

про академічну доброчесність

учасників освітнього процесу

 

Керуючись п.7 ст. 42 Закону України «Про освіту», на виконання рішення педагогічної  ради  від 09.01.2020 року, протокол №1.

 

НАКАЗУЮ:

 1. Увести в дію Положення про запобігання та виявлення порушення академічної доброчесності в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Рокитнянський професійний ліцей».
 2. З метою виконання норм Положення створити Комісію з питань академічної доброчесності (далі – Комісія). Термін повноважень Комісії становить 3 роки.
 3. Затвердити склад Комісії за посадами:

3.1. Директор ліцею В.М. Пустовіт – голова  Комісії.

3.2. Заступник директора з навчально-виробничної роботи Н.П. Івжич – заступник голови Комісії.

3.3. Заступник директора з навчально-виховної роботи О.О. Гудзевата – секретар Комісії.

Члени Комісії:

3.4. Соціальний педагог  Н.М. Олефір.

3.5. Голова ПК ліцею В.В. Валика.

3.6. Голова батьківської ради  Т.І. Стецюра.

3.7. Голова учнівського самоврядування  Валерій  Замостяний.

 1. Заступнику директор з НВР О.О. Гудзеватій опублікувати дане Положення та Наказ на офіційному сайті ліцею.

до 14.01.2020 року.

 

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор ліцею                                                В. ПУСТОВІТ

 

 

Юрисконсульт                                                     О. Вергун

 

О. Липовенко


Затверджено

на педагогічній раді

від 09 січня 2020 року

Протокол № 1

Положення

про академічну доброчесність

 в Державному професійно-технічному навчальному закладі

«Рокитнянський професійний ліцей»

 

Розвиток і утвердження професійної етики педагога розглядається педагогічним співтовариством як необхідна і фундаментальна засада повноцінного функціонування системи освіти та головна умова реалізації ним важливої соціально-культурної і духовної ролі в сучасному суспільстві. Вірність вимогам педагогічної моралі – справа честі і совісті педагога, мірило його суспільної цінності і поваги, основа для самоповаги і самоствердження особистості.

 1. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність в Державному професійно-технічному навчальному закладі  «Рокитнянський професійний ліцей» (далі – Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками, учнями та батьками учнів.

1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу освіти, Правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних актів закладу освіти.

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу освіти (освітній, виховній тощо), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, учнями та батьками учнів, запобігання порушення академічної доброчесності.

1.4. Педагогічні працівники, учні та батьки учнів, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу освітнього закладу, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у двох основних сферах – освітній (навчальній) та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

1.6. Педагогічні працівники поважають закон і усвідомлюють свою відповідальність перед учнями, педагогічним співтовариством та суспільством.

 

 

 1. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися усі учасники освітнього процесу під час навчання, викладання з метою забезпечення довіри до результатів навчання або творчих досягнень.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти необхідно дотримуватися наступних принципів:

– демократизм;  законність;

– верховенство права;

– соціальна справедливість;

– пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

– рівноправність;

– гарантування прав і свобод;

– науковість;

– професіоналізм та компетентність;

– партнерство і взаємодопомога;

– повага та взаємна довіра;

– відкритість і прозорість;

– відповідальність за порушення академічної доброчесності.

 

2.3. Освітній заклад здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

 

2.4. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

– дотримання норм Конституції України;

– дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та загальної середньої освіти;

– дотримання загальноприйнятих етичних норм;

– дотримання норм законодавства України про авторське право;

– повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;

– об’єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь здобувачів загальної середньої та професійної освіти;

– якісне, вчасне та результативне виконання своїх функціональних обов’язків;

– впровадження у свою діяльність інноваційних методів навчання;

– відповідно до вимог законодавства підвищення своєї кваліфікації;

– дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів тощо;

– нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

– надання достовірної інформації;

– контроль за дотриманням академічної доброчесності учнями;

– уникнення  приватного інтересу та конфлікту інтересів;

– несення відповідальності за порушення академічної доброчесності;

– негайне повідомлення адміністрації освітнього закладу у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам  тощо.

 

2.5. Дотримання академічної доброчесності учнями, які здобувають загальну середню та професійну освіту передбачає:

– дотримання норм Конституції України;

– дотримання норм чинного законодавства України в сфері загальної середньої та професійної освіти;

– дотримання загальноприйнятих етичних норм;

–  повагу до педагогічних та технічних працівників освітнього закладу;

– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

– подання на оцінювання лише самостійно виконаної роботи, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами;

– поважання честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від ваших;

– бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;

– використання у навчальній діяльності лише перевіреної та достовірної інформації та грамотне посилання на неї;

–  не пропонувати хабар за отримання будь-яких переваг у навчальній діяльності;

– не здійснювати або не заохочувати будь-якими способами зміну отриманої академічної оцінки;

– несення відповідальності за порушення академічної доброчесності;

– негайне повідомлення адміністрації закладу освіти у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

– тощо.

 1. Організація роботи Комісії з питань академічної доброчесності

3.1. З метою виконання норм цього Положення в закладі освіти створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія).

3.2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції адміністрації закладу освіти щодо накладання відповідних санкцій.

3.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством в сфері загальної середньої та професійної освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом закладу освіти, Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти, іншими нормативними (локальними) актами закладу та цим Положенням.

3.4. Склад Комісії затверджується наказом директора ліцею за поданням рішення колегіального органу управління закладу.

Строк повноважень Комісії становить 3 роки.

3.5. До складу Комісії за посадами входять:

3.5.1. Заступник директора з навчально-виробничої  роботи.

3.5.2. Заступник директора з навчально-виховної роботи.

3.5.3. Соціальний педагог.

3.5.4. Голова ПК закладу освіти.

3.5.5. Голова батьківської ради.

3.5.7. Голова учнівського самоврядування.

3.6. Будь-який працівник ліцею, учень ліцею може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

3.7. Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар.

3.8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

3.9. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

3.10. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

3.11. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед колегіальним органом управління освітнього закладу.

3.12. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, група, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

3.13. На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Положення академічної доброчесності.

3.14. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

3.15. Повноваження Комісії:

– одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

– залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

– проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів закладу освіти;

– ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, якості освіти та наукової діяльності;

– готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню та виховну діяльність закладу освіти;

– надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення;

– інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних  актів закладу освіти.

 1. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

4.1. За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

4.2. Формами проявів академічної недоброчесності є:

– академічний плагіат;

– академічне шахрайство;

– виконання на замовлення та (або) продаж текстів (контрольних, робіт, досліджень і навчальної літератури);

– академічна фальсифікація та фабрикація – публікація вигаданих результатів досліджень, будь-яких даних з питань освітнього процесу;

– приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам, які не брали участь у створенні продукту, без узгодження з іншими учасниками авторського колективу;

– академічний обман;

– академічне хабарництво;

– конфлікт інтересів;

– приватний інтерес;

– службова недбалість;

– зловживання впливом.

 

4.3. Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) творчих результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного створення (творчості), та/або відтворення опублікованих статей у фахових виданнях інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань.

Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень.

Перевірці на академічний плагіат підлягають:

– навчальні (дипломні роботи, проекти, реферати тощо), науково-методичні праці (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій)  та інші роботи, що вимагають рекомендації колегіального органу управління закладу до видання, а також дистанційні курси. Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють колегіальний орган управління закладу освіти;

– рукописи статей, тези доповідей, які надходять до фахових журналів.

 

Форми академічного плагіату:

‒ використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

‒ парафраз аби цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;

‒ спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція з першоджерел;

‒ представлення в якості власного твору (есе, дипломних  робіт, тез, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки.

 

4.4. Академічне шахрайство передбачає будь-які дії учасників освітнього процесу змістом яких є:

– посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;

– використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети тощо);

– проходження процедур контролю знань підставними особами;

– списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;

– повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, індивідуальної, тощо);

– повторна публікація своїх творчих надбань;

– складання іспиту чи заліку іншою особою.

4.5. Академічний обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу.

4.6. Академічне хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі. В свою чергу, неправомірна вигода – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

4.7. Конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

4.8. Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

4.9. Службова недбалість – невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

4.10. Зловживання впливом – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

4.11. За порушення правил академічної доброчесності педагогічні працівники притягуються до таких форм відповідальності:

– дисциплінарна;

– адміністративна та кримінальна;

– відмова у підвищенні кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання;

– позбавлення кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання;

– атестації;

– інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Порушення норм цього Положення може передбачати накладання санкцій, в т.ч. звільнення з роботи, за поданням Комісії з питань академічної доброчесності.

 

4.12. За порушення правил академічної доброчесності здобувачі загальної середньої  та професійної освіти притягуються до таких форм відповідальності:

– повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, заліку тощо);

– попередження;

– відрахування із закладу освіти тощо.

 1. Попередження академічної недоброчесності

5.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності у закладі освіти  використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

– інформування учнів, педагогічних працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

– розповсюдження методичних матеріалів;

– проведення семінарів із учнями з питань інформаційної діяльності закладу освіти, правильності написання дипломних робіт, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань;

– ознайомлення учнів й педагогічних працівників із цим Положенням.

 

 1. Заключні положення

6.1. Це Положення затверджується рішенням колегіального органу управління освітнього закладу та вводиться в дію наказом директора ліцею.

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням колегіального органу управління закладу та вводяться в дію наказом директора ліцею.

СКЛАД ДЕРЖАВНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КОМІСІЙ

Державний професійно – технічний навчальний заклад

«Рокитнянський професійний ліцей»

Н А К А З

 

«______» _________ 2020р.                                                                        №  _________

 

Про створення  апеляційної   комісії

 

Згідно Закону України   «Про професійно – технічну освіту»  та в зв’язку з набором учнів на 2020-2021 навчальний рік,

 

НАКАЗУЮ :

 

 1. Створити апеляційну комісію в складі:

 

Голова комісії :    голова батьківського комітету ліцею – Стецюра Т.І.

Члени комісії :      голова профспілкового комітету – Валика В.В.

юрисконсульт – Вергун О.М.

 1. Встановити режим роботи апеляційної комісії з 8 год.00 хв. до 17 год.00 хв. на час проведення державної атестації та роботи приймальної комісії. Перерва 12.00-13.00

Вихідні дні: субота, неділя.

 

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Івжич Н.П.

 

Директор                          В. ПУСТОВІТ

 

Юрисконсульт                    О. Вергун

 

 

 

Івжич Н.


 Державний професійно – технічний навчальний заклад

«Рокитнянський професійний ліцей»

Н А К А З

 

«_______» ________ 2020р                                                                        №  _________

 

 Про створення

приймальної  комісії

 

Згідно Закону України  «Про професійно – технічну освіту» та в зв’язку з набором учнів

на 2020-2021 навчальний рік,-

 

НАКАЗУЮ :

 

 1. Створити приймальну комісію в складі:

 

Голова комісії :     директор ліцею                         –  Пустовіт В.М

Заступник голови

комісії:                  заступник директора з НВР     –  Івжич Н.П.

Члени комісії :      заступник директора з НВР      – Гудзевата О.О.

старший майстер                      – Давиденко В.Г.

медсестра                                  – Козік Н.М.

психолог                                    – Градова Н.Г.

юристконсульт                         –  Вергун О.М.

секретар комісії                       – Тіхонова О.В.

 

 1. Встановити режим  роботи приймальної комісії з 8 год.00 хв. до 17 год.00 хв.

Перерва 12.00-13.00

Вихідні дні: субота, неділя. З 01.07.2020р. вихідний день – неділя.

 

 1. Провести засідання приймальної комісії:
  • 08.2020р. – для груп: «кухар; кондитер», «штукатур; лицювальник-плиточник; маляр».

–   22.08.2020р. –  для груп:ТУ; «оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації    бухгалтерських даних»; «слюсар-ремонтник; електрозварник ручного зварювання».

 

 1. Призначити відповідальним за оформлення інформаційних матеріалів та зразки оформлення документів Тіхонову О.В.

 

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Івжич Н.П.

 

 1. Секретареві ознайомити, вищевказаних осіб, під розпис.

 

            Директор ліцею                                 В. ПУСТОВІТ

 

Н.Івжич