Робота методичних комісій

Методична комісія загальноосвітнього циклу та класних керівників

Робота комісії спрямована на ознайомлення з нормативними документами; методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу; організацію навчально – методичної роботи викладачів комісії; моніторинг якості навчання, рівня знань, умінь та навичок;  вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педдосвіду; підвищення кваліфікації викладачів;  удосконалення матеріально – технічної бази кабінетів; вивчення контингенту учнів, виявлення недоліків у вихованні та корекцію поведінки; розробку виховних заходів, їх аналіз; узагальнення педдосвіду з питань виховання  всебічно розвиненої особистості.

Методична тема роботи  комісії :

«Інноваційні підходи до навчання учнів та розвитку  всебічно розвиненої  особистості».

IMG_3726

Список членів методичної комісії:

Керівник: Касіч Н.М. – викладач української мови та літератури;

Дем’яненко В.В. – викладач суспільних дисциплін;

Коробенко К. І. – викладач креслення та географії;

Демчук І. М. – викладач інформатики;

Конопчук С.Ю. – викладач іноземної мови;

Крамаренко Ю.М. – викладач суспільних дисциплін;

Рисак А. В. – викладач математики;

Саєнко Л.М. – викладач фізики;

Семенюта С.І. – викладач спецдисциплін;

Градова Н.Г. – викладач світової літератури;

Лівінська С.В. – вихователь;

Гудзевата О.О. – викладач хімії;

Олефір Н.М. – викладач географії.

Методична комісія по професії «Оператор комп’ютерного набору;
обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»

Робота методкомісії спрямована на:

  • розробку, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення коректив у навчальні програми;
  • оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів,  внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно-тематичних планів;
  • вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи; проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання;
  • аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури.
  • аналіз внутрішнього контролю, розробку пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання спецдисциплін.
  • надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів, організацію взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення.
  • організацію та проведення конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів-практикумів, позанавчальних виховних заходів;
  • методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу, організацію навчально-методичної роботи викладачів комісії;
  • моніторинг якості навчання, рівня знань, умінь та навичок з комп’ютерної та бухгалтерської підготовки, розробки пропозицій щодо їх удосконалення.

Методична тема, над якою працюють викладачі методичної комісії: «Роль нових      інформаційних технологій в розвитку творчого потенціалу учня».

4_002

Члени методичної комісії:

Керівник:  Семенюта Світлана Іванівна

Демчук Інна Миколаївна – викладач спецдисциплін;

Бевза Юлія Володимирівна – викладач спецдисциплін;
Бількевич Юлія Володимирівна – викладач спецдисциплін.

Методична комісія будівельних професій і зварників

    Методична тема, над якою працюють викладачі та майстри виробничого навчання «Складові у формуванні професійно-практичних компетентностей учнів». 

Зміст роботи МК включає такі напрямки діяльності:

Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в навчальному закладі.

Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.

Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.

Організація безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів.

Обговорення питань із методики викладання предмета, принципових питань програм Міністерства освіти, розглядання календарно – тематичних планів.

Надання допомоги викладачам і майстрам в/н у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.

Підготовка та проведення  конкурсів фахової майстерності учнів.

Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу майстрів в/н, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної роботи.

Склад методичної комісії:

IMG_3744

Керівник:  Семенюта Світлана Іванівна – викладач  спецдисциплін будівельних професій;

Давиденко Валентина Іванівна майстер в/н «Штукатур, маляр лицювальник-плиточник»;

Глущенко Любов Іванівна майстер в/н «Штукатур, маляр,лицювальник-плиточник»;

Коробенко Катерина Іванівна – викладач спецдисциплін;

Бількевич Олександр Володимирович – майстер в/н «Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів»

Ільченко Олександр Миколайович – майстер в/н «Слюсар-ремонтник;електрозвар-ник ручного зварювання».

Методична комісія професій громадського харчування та сфери обслуговування

Робота методкомісії спрямована на науково-методичне забезпечення навчаль­ного процесу; упровадження в освітню практику новітніх технологій; широке застосу­вання сучасних комп’ютерних технологій; створення предметно-орієнтованих навчаль­но-інформаційних середовищ, які дозволяють використовувати мультимедіа, електрон­ні підручники; підвищення професійної майстерності викладачів та майстрів в/н; інди­відуалізацію навчально-виховного процесу; дослідницький підхід до предмету навчан­ня; проведення нетрадиційних уроків та виховних заходів; міжпредметні зв’язки; уза­гальнення і систематизацію знань учнів; матеріально-технічне забезпечення навчально­го процесу; видавничу діяльність.

Методична тема, над якою працюють викладачі та майстри в/н методичної комі­сії: “Компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу”. 

Склад методичної комісії:

IMG_3723

Крамаренко Юлія Миколаївна – викладач спецдисциплін;

 Арцімович Марія Борисівна – майстер в/н;

 Гончар Віра Федотівна – майстер в/н;

 Яременко  Оксана Іванівна – майстер в/н;

 Дуля Валентина Григорівна – майстер в/н;

 Куліковська Валентина Олександрівна – майстер в/н;

 Дяченко Руслана Сергіївна – майстер в/н.