Методичні комісії

uchilka

Методкомісії, напрями їх роботи

Істотна роль у методичній діяльності належить методичним комісіям, створеним з метою вдосконалення уроку, пошуку нових педагогічних технологій і забезпечення дослідницької роботи викладачів та майстрів виробничого навчання.

Методичні комісії є структурним підрозділом ліцею, який здійснює науково-методичне забезпечення розвитку освітніх процесів у конкретних галузях знань або за навчальними предметами.

Методична комісія будує свою роботу згідно зі стратегічними документами ліцею.

Голова методичної комісії обирається із числа найкваліфікованіших спеціалістів, які мають творчі та організаторські здібності.

Функції голови методичної комісії

Функції управління Зміст діяльності
1. Інформаційно-аналітична

Формує банк даних про методичну роботу викладачів, майстрів в/н, їхні професійні якості, виконання плану та програм засідань методкомісій

2. Мотиваційно-цільова

Визначає завдання (разом з членами методкомісії) розвитку форм, методів навчально-виховного процесу на основі ре-альних умов раціональної організації викладацької та учнівської праці.

3. Планово- прогностична

Визначає зони найближчого розвитку педпрацівників на основі діагностики професійних якостей, планує конкретні заходи для досягнення поставлених завдань.

4. Організаційно-виконавча

Організовує виконання плану роботи методкомісії, виявляє та поширює ППД, надає допомогу педпрацівникам у виконанні навчального плану, вивченню програм, організує наставництво, систему відкритих уроків.

5. Контрольно-діагностична

Проводить аналіз перевірочних робіт, зрізів знань, здійснює контроль за виконанням стандарту, якістю ЗУН учнів.

6. Регулятивно-коригувальна

Забезпечує оперативну допомогу в роботі викладача та майстра в/н, регулювання та коригування діяльності методкомісії.

Методкомісії займаються:

–       коригуванням стандартів за професіями;

–       обговоренням і рецензуванням різних матеріалів, підготовлених на методкомісіях;

–       організацією та здійсненням дослідницької роботи;

–       внесенням пропозицій щодо поліпшення методичної роботи в ліцеї;

–       організацією різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів;

–       організацією роботи щодо створення та збагачення банків даних інноваційних ідей у межах своєї компетенції та за своїм          профілем;

–       розробкою методичного інструментарію для визначення ефективності запровадження нововведень, результатів                        досліджень.

У діяльності методкомісій можна виокремити три напрями:

–            науково-теоретичний;

–            методичний практико-орієнтований;

–            діагностико-коригувальний.

Науково-теоретичний напрям:

–            розробка нових навчальних планів і програм;

–            розробка ефективних технологій поточно-тематичного навчання;

–            систематизація розроблених і створення нових методичних рекомендацій,

–            вивчення ППД з метою досягнення повного засвоєння;

–            пошук ефективних прийомів підвищення частки самостійної діяльності учнів з предмета;

–            обговорення, рецензування, опанування різних матеріалів;

–            організація та здійснення дослідницької роботи педпрацівників.

Методичний практико-орієнтований напрям:

–            методичне навчання педпрацівників інноваційним технологіям;

–            розробка нових дидактичних матеріалів;

–            апробація нових педагогічних технологій і методичних рекомендацій;

–            практична допомога викладачам та майстрам в/н у здійсненні та відстеженні результативності мікродослідження;

–            відстеження виконання докурсових та післякурсових завдань.

Діагностико-коригувальний напрям:

–     апробація поточно-тематичного навчання та поєднання      поточності лінійної з поточністю за інтересами;

–            відстеження результатів педагогічного пошуку шляхом анкетування та тестування;

–            коригувальна робота з педпрацівниками;

–            планування й аналіз відкритих уроків;

–            відстеження результативності поточно-тематичного навчання;

–            організація і аналіз позаурочної роботи з предмету.

Творчі групи в системі методичної роботи.

Групова форма методичної роботи в ліцеї – творчі групи педагогічних працівників; їхнє завдання – знаходження найкращих шляхів у навчанні, вихованні та розвитку учнів. Значна увага тут приділяється формуванню позитивної мотивації навчання. Діяльність творчих груп має дослідницький характер. Визначається об’єкт і предмет дослідження, велике значення надається досягненню мети.

Творча група висуває гіпотезу та відстежує результати, обов’язково зіставляючи їх з контрольними.

Використовуються також критерії результативності методичної роботи у творчій групі:

–            характер планування, постановка конкретних мети і завдань професійного вдосконалення викладачів та майстрів                   виробничого навчання;

–            ступінь здійснення запланованого;

–            засоби реалізації намічених завдань;

–            зміст, форми, методи та умови роботи;

–            рівень знань, умінь, навичок педпрацівників;

–            реальний прояв поставлений завдань у діяльності викладачів та майстрів в/н.