Звіт директора навчального закладу ” Рокитнянський професійний ліцей” (частина І)

Звіт директора

 державного професійно – технічного навчального закладу

 «Рокитнянський професійний ліцей»

за 2018-2019 навчальний рік        

Пояснювальна записка

   У своїй діяльності ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики та іншими нормативно правовими актами, а також Статутом  закладу освіти.

Уся діяльність колективу ДПТНЗ  «Рокитнянський професійний ліцей» спрямована на виконання поставлених головних завдань:

  • підготовка кваліфікованих , конкурентоспроможних робітників;
  • підвищення якості організації навчального процесу;
  • удосконалення матеріально-технічної бази;
  • створення сприятливих умов для формувань і  самореалізації здобувача освіти  у соціумі.

Прийом учнів на навчання до ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» здійснюється відповідно до регіонального замовлення в межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами прийому, розробленими на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499. Набір учнів з кожної професії проводиться на основі ліцензійних обсягів, замовлень підприємств та відповідно до договорів на підготовку кваліфікованих робітників між ліцеєм і підприємствами-замовниками.

           Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у навчальному закладі визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на основі Типових  навчальних планів і програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002р. № 1135.

З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої документації, а саме: робочі навчальні плани, робочі навчальні програми, тематичні плани, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт, плани виробничого навчання на семестр і на місяць, плани уроків, паспорти комплексного методичного забезпечення предметів і професій. Навчання проводиться у 18 кабінетах, 5 майстернях та 4 лабораторіях, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та навчальних програм.

На початку навчального року складається графік навчально-виховного процесу, який містить розклад занять теоретичної і практичної підготовки, графік виробничого навчання у майстернях.

З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів щорічно проводяться контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки, тематичні, поетапні атестації, директорські контрольні роботи.

Оперативну, точну, об’єктивну інформацію про поточний стан навчально-виховного процесу надають регулярні моніторингові дослідження, які є необхідним інструментом аналізу різних сторін навчально-виховного процесу.

Аналіз успішності є матеріалом для індивідуальної роботи з учнями, стимулює учнівський і педагогічний колектив для поліпшення діяльності.

Якість навчання учнів повністю залежить від якісної підготовки викладача чи майстра виробничого навчання до уроку. Для цього в ліцеї створені всі необхідні умови: уроки теоретичного та практичного навчання проходять з використанням мультимедійної техніки та комп’ютерних програм, необхідна навчальна, науково-методична література є в бібліотеці та в методичному кабінеті. В цілому всі педагогічні працівники відповідально відносяться до своїх обов’язків, творчо підходять до вибору ефективних методів і інноваційних технологій на своїх уроках.

Професійно-практична підготовка учнів залежить від правильної організації виробничого навчання у навчальних майстернях, лабораторіях та виробничої практики учнів на підприємствах. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 992 від 07.06.1999р. «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» навчальним закладом укладено угоди для проходження виробничого навчання та виробничої практики з багатьма підприємствами міста і області. Навчальний заклад контролює проходження професійної підготовки на виробництві, з підприємствами укладаються договори, в яких відображаються умови проходження виробничого навчання і практики, забезпечуються необхідні та безпечні умови праці, а також умови для повного і продуктивного завантаження учнів.

Основними підприємствами-замовниками робітничих кадрів ліцею є: Кузня «Росич», ТОВ «Спецмонтажремонт», ПП «Уманець», СТОВ «Співдруж-ність», ПП «Моноліт», ПП «Росукрграніт», ФОП  «Говорун», ТОВ «УДС», ТОВ « Нива», ПП «Альтаїр», та інші.

Виробниче навчання учнів проводиться за кваліфікаційними рівнями. При завершені кожного етапу навчання учні проходять виробничу практику на підприємствах, відпрацьовують пробну кваліфікаційну роботу, проходять поетапну атестацію і їм присвоюється відповідний розряд або кваліфікація за Державними стандартами.

                                             Виробниче навчання

              Виробниче навчання  здійснювалось відповідно до державних стандартів згідно навчальних планів та програм виробничого навчання  у відповідності  спільної діяльності  майстрів виробнчого навчання та педагогів , учнів, батьків, колективів підприємств .

               Упродовж навчального року уся діяльність  майстрів виробничого навчання  спрямовувалась на виконання  основного завдання:

  • підготовка кваліфікованих , конкурентоспроможних робітників;
  • збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його постійного самовдосконалення;
  • підвищення якості організації навчального процесу;
  • удосконалення матеріально-технічної бази;
  • створення безпечних умов для роботи всіх категорій робітників і учнів.

Виробниче навчання  протягом навчального року  проводилось  в навчально-виробничих майстернях, лабораторіях  та на базі підприємств на підставі двосторонніх договорів. Перелік навчально-виробничих робіт, програми виробничої практики розглядалися на засіданнях методичних комісій. Зміст виробничої практики визначається наявними детальними програмами, розробленими майстрами виробничого навчання, схваленими на засіданнях методичних комісій та затвердженими заступником директора з навчально – виробничої роботи. З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої документації.

              Діяльність майстрів виробничого навчання  спрямовувалась на пошук  нових підходів  організації навчально-виробничого процесу, удосконалення змісту та структури, форм та методів організації пізнавальної діяльності майбутніх робітничих кадрів, впровадження сучасних педагогічних, інформаційних та виробничих технологій навчання.

                Уроки з виробничого навчання   були направлені на якісне оволодіння учнями обраної професії. У процесі виробничого навчання учні вирішували різноманітні виробничі завдання, спрямовані на вироблення певних навичок і вмінь , що стануть  у потребі учням у майбутній роботі , набували професійної майстерності.

               При навчанні на виробництві учні вдосконалювали свою профмайстер-ність, набували практичного досвіду, переймали досвід  кваліфікованих робітників.

              Протягом навчального року відвідувались уроки виробничого навчання.   Більшість уроків відповідають сучасним вимогам , різноманітні за змістом, формами, методичними прийомами , сприяють розвитку пізнавальної активності та компетентності особистості учнів.

               На уроках виробничого навчання за професією «кухар , кондитер», «кухар,офіціант»  майстри в/н  застосовують модульні, проблемні, ігрові технології, які дозволяють формувати творчу активність учнів, вміння працювати в групах,  навичок самостійної навчальної діяльності, підвищує інтерес і мотивацію до навчання,  розвиває творчі здібності, що в підсумку призводить до підвищення рівня знань, умінь та професійних навичок учнів.

               З метою формування творчого ставлення до праці на уроках виробничого навчання за професією «штукатур, лицювальник – плиточник, маляр»  майстри виробничого навчання застосовують проблемно – розвивальні технології, які підвищують рівень зацікавленості учнів у професійній діяльності. Використання проблемно-виробничих завдань сприяє прогнозуванню виробничих ситуацій, відпрацювання вміння застосовувати теоретичні знання на практиці.  Використання комп’ютера на уроках виробничого навчання цієї професії значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу. Різноманітний ілюстративний матеріал,  презентаційні технології застосовуються майстрами на різних етапах уроку та в різних формах: як наочність при вивченні нового матеріалу, як інформаційний довідник при самостійній роботі, при виконанні творчих завдань, у вигляді тестів для тематичного оцінювання.  Заслуговують уваги проведені  уроки  майстрами виробничого навчання Гончар В.Ф.,  Яременко О.І.,  Слісаренко А.І.,   Давиденко В.І.

         Майстри  всіх професій використовують  тестові технології, постійно проводять контроль знань та умінь учнів за допомогою тестів різних форм, які використовують з підручника та складають самостійно з урахуванням рівня підготовленості учнів.

         Використовувались майстрами такі методи, як робота в парах, у групах, операційні ігри для закріплення професійних навичок,  учні знайомились з новими виробничими технологіями та зразками сучасної техніки.

                   З метою удосконалення професійних вмінь майстри виробничого навчання проводили індивідуальне навчання   учнів. Учні  будівельних груп виконували  штукатурні  , плиточні , малярні , зварювальні  роботи.  Учні з  професії «кухар, кондитер» виготовляли  та реалізовували  хлібопекарські вироби.

         Проведені конкурси професійної майстерності дають багатий матеріал для аналізу якості теоретичних і практичних навичок та вмінь учнів

         Майстри виробничого навчання постійно відвідували обласні семінари, вебінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем.

        На базі ліцею в квітні 2019 року відбувся  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної   освіти   закладів  професійної (професійно-технічної) освіти    з професії «Маляр». Мета заходу — пошук, підтримка, розвиток творчого потенціалу та професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.

 У конкурсі професійної майстерності  взяло участь  5 переможців І етапу конкурсу закладів Київської області. Всі учасники показали свої знання, уміння, здібності, навички. За результатами конкурсу наш учень Бевз Олександр Валентинович посів ІІ місце. Необхідно відзначити високий рівень підготовки учасника конкурсу викладачем Семенютою С. І. та майстром виробничого навчання Слісаренко А. І.

 У зв’язку з впровадженням у навчальний процес ДСПТО на модульно-компетентнісній основі з професій  «Кондитер кваліфікація 3 розряд», «Офіціант кваліфікація 3, 4 розряд», затверджених наказами МОН України від 2017 року, методична комісія підготувала комплект навчально-програмної документації з даних професій.

 При проведенні відкритих уроків, члени методичної комісії, використовували нові форми та методи навчання : «Правила сервірування столу до сніданку та обіду» (Дуля В.Г.), «Способи оздоблення бісквітних тістечок» ( Куліковська В.О.).

В  ліцею проходив тиждень професій громадського харчування, де педагоги та учні удосконалюють знання з навчальних предметів та виробничого навчання. У рамках тижня було проведено ряд розважальних та навчальних заходів: Інформаційні бюлетені: «Євген Клопотенко та нове харчування школярів», «Асоціація шеф-кухарів України» (Середюк Н.В.); майстер-класи: «Оздоблення тістечок» (Яременко О.І.), «Розпис пряників айсингом» (Арцімович М.Б.); кулінарний батл «Фігурне нарізування овочів» (Гончар В.Ф.); виставка-продаж борошняних кондитерських виробів (майстри та учні  гр. № 10, № 40); семінар – практикум «Естетика у сервіруванні столу» ( Дуля В.Г.).

       У березні 2019 року учениця ІІІ курсу Кібиш Оксана (майстер виробничого навчання Куліковська В.О.) брала  участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ЗПТО з професії «Кухар», який відбувся на базі державного навчального закладу «Сквирське вище професійне училище» та одержала диплом в номінації «Творчість у професії». Учні закладів ЗПТО показували знання,  професійні вміння і навички, виконуючи завдання практичного та теоретичного турів.                                                                                                         Проводилась робота  по зміцненню навчально – матеріальної бази навчальних майстерень та лабораторій.

Навчально – методична робота

 Навчально-методична робота в ліцеї у 2017-2018 н. р. здійснювалась  згідно з Положенням про методичну роботу у професійно-технічному закладі освіти, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 582 від 12.12. 2000 р., плану роботи департаменту освіти і науки КОДА, НМК ПТО в Київській області та плану роботи ліцею на 2018-2019 н.р.

          Аналіз підсумків  навчально – методичної роботи за 2018 – 19 навчальний рік показує, що педагогічний колектив у процесі своєї діяльності реалізував мету й завдання, поставлені на початку навчального року.

              Заклад освіти намагається постійно оновлювати зміст, форми і методи освітнього процесу, за яких весь педагогічний колектив може реалізувати свої здібності, нарощувати інтелектуальний і творчий потенціал. І тому методична робота була спрямована на розвиток та удосконалення творчої діяльності педагогів та на успішну організацію освітнього процесу.

             Педагогічний колектив ліцею протягом 2018-2019 навчального  року  працював над науково-методичною проблемою «Формування конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій». Цілеспрямована робота педагогічного колективу над методичною проблемою виступає одним із домінуючих чинників примноження педагогічного досвіду, накопичення навчально-методичного забезпечення предметів, професій.

             Відповідно до плану реалізації науково-методичної проблеми ліцею на ІІ етапі члени методичних комісій знайомились та впроваджували в освітній процес сучасні перспективні педагогічні технології та методи навчання. Тому метою роботи методичної служби було створення умов для всебічного розвитку особистості педагога, озброєння кожного викладача, майстра виробничого навчання необхідними для цього знаннями, уміннями й навичками, напрацювання стратегій для створення творчої атмосфери в колективі педагогів.

         Робота над методичною темою активізувала методичну діяльність кожного педагога, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки. Кожен педагогічний працівник окремо працював над темою, яка базувалася на загальноліцейній.

                   Головним в організації навчально-методичної роботи з педагогічними працівниками є удосконалення вміння управляти процесом навчання, який був спрямований у бажаному напрямку, проведення за отриманими результатами педагогічного аналізу як зворотного зв’язку у навчанні, створення умов щодо підвищення компетентності викладачів, майстрів виробничого навчання, з метою подальшого всебічного розвитку учнів та вдосконалення освітнього процесу.

Методична робота здійснювалась через діяльність педагогічної ради,  методичних комісій. Засідання педагогічної ради проходили згідно плану роботи в установлені терміни. Тематика засідань педрад охоплювала широке коло питань, спрямованих на удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, підготовки до атестації педагогічних працівників тощо.

         Адаптоване впровадження в освітній процес інноваційних технологій і методик потребувало оптимального поєднання різноманітних корпоративно – групових та індивідуальних форм методичної взаємодії в роботі чотирьох  методичних комісій.

        Діяльність методичних комісій безпосередньо впливала на підвищення якості  навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в освітній процес.

        Планомірній роботі над методичною проблемою ліцею були підпорядковані масові  форми  методичної роботи : засідання педагогічної ради, семінари, круглі столи : «Проектна діяльність як одна з форм розвитку професійної компетенції»; «Особливості реалізації інтерактивних технологій на уроках виробничого та теоретичного навчання»; «Урок  у сучасному вимірі», практичні семінари на теми: «Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент»; «Складові ефективної мотивації учнів у діяльності педагога ліцею».

           Методична комісія викладачів загальноосвітнього циклу та класних керівників працювала над проблемою: « Інноваційні підходи до навчання та розвитку всебічно розвиненої особистості». 

           Головна мета роботи комісії – допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогів; активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються в зв’язку з переходом на новий зміст; вивчення досвіду роботи викладачів, узагальнення здобутків, організація обміну досвідом.

         Упродовж  навчального року було заплановано та проведено 10 засідань МК з актуальних питань, які стосувалися вирішення навчальних та виховних проблем. На засіданнях презентувалися та обговорювалися нові методи та прийоми роботи з обдарованими учнями та учнями, які мають низьку мотивацію навчання. МК приділяла велику увагу вивченню і впровадженню передового досвіду, підвищенню педмайстерності викладачів, росту кваліфікації педагогів, що атестуються, акцентувалась увага на допомозі молодим  викладачам. Впроваджували  такі форми роботи як взаємовідвідування уроків, обговорення диференційованих завдань з предметів, інтегровані уроки, інформація членів МК про самоосвіту, розробка програм, проведення круглих столів з актуальних тем тощо.

         Викладачі, які атестувалися (Валика В.В., Градова Н.Г..)  презентували досвід роботи на педагогічних читаннях, проводили виховні заходи, відкриті уроки. Під час відкритих уроків педагоги показали широкий спектр різноманітних засобів та інтерактивних методів роботи з учнями, створювали умови для творчого самовираження і саморозвитку учнів, виховували компетентну особистість.

       На виховання учнів ліцею, розвиток їхнього інтелектуального, творчого потенціалу працювали всі педагогічні працівники закладу освіти, зокрема, й викладачі – члени методкомісії.

       Основою успішної роботи викладачів  загальноосвітнього циклу є невичерпний творчий потенціал, відповідальність, розуміння вимог сьогодення, впровадження інновацій, робота з обдарованою учнівською молоддю.

        Робота викладачів була спрямована на підготовку учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах учнівської творчості.

        Результатом цієї роботи є такі досягнення: ІV місце з інформаційних технологій  (учень Замостяний Валерій, викладач  Демчук І. М.); VІ місце з географії (учениця Полонець Катерина, викладач   Коробенко К.І.); VІ місце з української мови (учениця Лівінська Марія, викладач         Касіч Н.М.); VІ місце з історії України (учень Замостяний Валерій, викладач Дем’яненко В.В.); VІ місце з фізики (учениця Долінська Єва, викладач Саєнко Л.М.).

        Важливим здобутком стала перемога учениці Лівінської Марії, яка посіла І місце у обласному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика (викладач  Касіч Н.М.).

      Традиційною стала  робота учнів з участі в учнівських конференціях, які проводяться на обласному рівні, зокрема:  листопад 2018 р. – заклад  освіти брав участь в обласній пошуково-практичній історичній учнівській конференції «Становлення професії: погляд через століття». Захід проходив під гаслом: «Найважча професія – бути людиною», де з роботою на тему : «Дивна історія пензлем маляра» виступив учень ліцею Замостяний Валерій (викладачі Дем’яненко В.В., Семенюта С.І.), який був нагороджений дипломом учасника, а викладач Дем’яненко В.В. нагороджена грамотою за підготовку учасника  учнівської конференції.

      Успіхом навчальної роботи є те, що  із 78  відпускників 2 учня отримали диплом з відзнакою.

      Протягом  2018 – 2019 н.р. викладачі закладу  брали участь у різноманітних  методичних заходах на рівні області:

 – участь викладача Дем’яненко В.В. у засіданні круглого столу для викладачів суспільно-історичних дисциплін закладів професійної (професійно-технічної) освіти на тему: «Метод дебатів як засіб розвитку критичного мислення та ораторського мистецтва учнів»;

– участь бібліотекаря Мевх Т.В. в семінарі на тему: « Інтеграція роботи бібліотекарів та педагогічних працівників: аспекти співпраці»;

–  участь викладача предмета «Захист Вітчизни» Валики В.В. у навчально-практичному семінарі у рамках реалізації проекту «Нащадки вільних 2.0 Інструктори»;

– участь керівника гуртка Буценко Н.В. у засіданні секції на тему: «Культурна та історична спадщина українського народу як один з векторів розвитку гурткової роботи з учнями закладів ПТО»;

– участь викладача – філолога  Касіч Н.М. у семінарі з питань організації ЗНО-2019 та пробного незалежного оцінювання;

– участь викладача Рисак А.В. в інтегрованому засіданні обласних методичних секцій викладачів математики та спецдисциплін будівельного напрямку закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської області на тему «Інтеграція знань з математики та спецдисциплін як одна із складових формування професійно мобільного кваліфікованого робітника будівельної галузі».

           Згідно плану роботи навчальної частини проводилися перевірочні контрольні роботи із загальноосвітніх предметів у групах І-ІІІ курсів. Завдання контрольних робіт були складені на основі вимог освітніх програм. Перевірка мала на меті визначити рівень володіння теоретичними матеріалом, ступень засвоєння основних понять та явищ вміння аналізувати, узагальнювати, співвідносити і критично оцінювати.

           Вивчення, аналіз і узагальнення результатів написання контрольних робіт дали можливість констатувати, що викладання загальноосвітніх предметів проводилось за державними програмами, та згідно інструктивно–методичними рекомендаціями щодо вивчення загальноосвітніх предметів. Результати контрольних робіт засвідчили, що програмовий матеріал з предметів учні засвоюють на належному рівні.

           Відповідно до річного плану роботи  ліцею вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови і літератури, фізичної культури, географії, математики  та спеціальних предметів і виробничого навчання   за професіями   лицювальник-плиточник, оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

           В рамках вивчення стану викладання цих предметів адміністрацією ліцею проведено контрольні роботи у групах. Були видані накази про рівень знань учнів з цих предметів. На контролі була перевірка виконання навчальних планів і програм, ведення журналів теоретичного та виробничого навчання, іншої документації, тематичний облік знань учнів, єдині вимоги до оцінювання знань, збереження навчально – матеріальної бази кабінетів, майстерні.

           Усі матеріали, одержані під час здійснення контролю висвітлювалися, обговорювалися на засіданнях методичних комісій, нарадах при директорові, педагогічних радах,  готувалися узагальнені накази.

      Протягом навчального року викладачі постійно працювали над  наповненістю кабінетів навчальним та методичним матеріалом, завданнями для  контролю знань, матеріалами  для підготовки до ЗНО та ДПА. Проводилася робота  й з поліпшення естетичного вигляду кабінетів.

      Класні керівники та майстри виробничого навчання проводили  системну роботу з батьками, відвідували  за місцем проживання неблагополучні сім’ї , вивчали  їхні житлово – побутові умови, надавали  педагогічні консультації, постійно здійснювали  психолого – педагогічний супровід і контроль цих сімей.

     Одним із напрямків роботи методичної комісії є поширення кращого досвіду роботи педагогів, популяризація його у фахових, електронних педагогічних виданнях. Методичні матеріали, виставлені на електронному методичному, освітньому порталах та у Віснику психологічної служби Київщини:

– практичний психолог Градова Н.Г. – методична розробка «Що робити вчителю, якщо урок зриває агресивний підліток», «Разом ми – сила (тренінг згуртування учнівського колективу)», «Година психолога «Я у групі» Профілактика суїцидальної поведінки дітей та учнівської молоді»;

– підготовка викладачами Касіч Н. М., Семенютою С. І. матеріалів до видання енциклопедії «Професійно (професійно-технічна) освіта України: початок XXI століття», номінація – персоналії, методичної теми:  «Виховання успіхом – одна з важливих умов розвитку особистості (Впровадження  технології  «Створення ситуації успіху»).

        На базі ліцею у листопаді 2018 р. відбувся обласний семінар з питань організації ЗНО-2019 та пробного незалежного оцінювання з предметів: історія і математика. На семінарі виступила Світлана Сакаєва  – директор Київського регіонального центру оцінювання якості освіти, яка ознайомила присутніх з порядком реєстрації та проведення ЗНО-2019, а також особливостями складання ДПА у формі ЗНО для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

         Відповідно до плану роботи Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області на 2018 рік, з метою  вивчення ролі методиста та методичних комісій у наданні допомоги молодому спеціалісту з розв’язання конкретних проблем щодо методики навчання та виховання здобувачів професійної освіти; розвитку професійної майстерності та вивчення найсучасніших форм організації школи молодого педагога в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Київської області у 2018 році заклад освіти брав участь у моніторингу організації школи молодого педагога.

          Відповідно до плану роботи НМК  ПТО у Київській області на 2018 рік, наказу НМК ПТО у Київській області від 02.04.2018 року № 04 «Про проведення у 2018 році обласного огляду-конкурсу кабінетів хімії у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Київської області» та з метою  вивчення дотримання загальних та спеціальних вимог до матеріально-технічного та науково-методичного оснащення кабінетів хімії, створення оптимальних умов для організації освітнього процесу, удосконалення комплексного навчально-методичного забезпечення викладання предмету та підвищення ефективності роботи кабінету хімії впродовж квітня-грудня 2018 року ліцей брав участь в  обласному огляді-конкурсі кабінетів хімії.

        Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання будівельних професій і зварників продовжила роботу над методичною проблемою: «Складові у формуванні професійно-практичних компетентностей учнів». Кожен з членів методичної комісії працював над своєю методичною проблемою, яка співзвучна з єдиною проблемою ліцею.

       Методична комісія здійснювала навчально-методичне забезпечення професійної освіти та позаурочну діяльність із спецпредметів, організувала вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти згідно з рівнями, визначеними законодавством.  

       У зв’язку з впровадженням в освітній процес ДСПТО на модульно-компетентнісній основі з професій  «Штукатур», «Лицювальник-плиточник», «Верстатник деревообробних верстатів», «Електрозварник ручного зварювання», «Слюсар-ремонтник» затверджених наказами МОН України від 2016, 2017 та 2018 років, методична комісія підготувала комплект навчально-програмної документації з даних професій.

   Викладачі та майстри виробничого навчання постійно відвідували обласні семінари, вебінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем:

– підготовка матеріалів до обласної пошуково-практичної історичної учнівської конференції    «Встановлення професії: погляд через століття» (Дем’яненко В. В. , Семенюта С. І.);

–  участь в обласному вебінарі для педагогічних працівників ЗПТО Київської області будівельного напряму на тему «Сучасні дидактичні інновації у технологіях та засобах навчання» та виступ на тему «Конкурс фахової майстерності як моніторинг професійної (професійно-технічної) освіти» (Семенюта С. І.);

–  підготовка матеріалів національного звіту Туринського процесу. Регіональний рівень. Аналіз системи ЗП(ПТ) О Київської області (викладачі, голова методкомісії);

– участь викладача спецдисциплін Наталича Я.М. на засіданні обласного методичного об’еднання педагогічних працівників за напрямом «Металообробна та електротехнічна галузь» на тему: «Сучасний підхід до організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О відповідно до вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти»;

   Педагогічна діяльність викладачів та майстрів виробничого навчання  спрямовувалася на розвиток в учнів свідомого ставлення до навчання, підвищення рівня своїх знань, удосконалення навичок, оволодіння передовими методами праці:

–  робота з дослідження  проблем формування культури безпеки професійної діяльності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю ( викладач Семенюта С.І., майстри виробничого навчання);

– підготовка заходів до проведення Всесвітнього дня охорони праці 2019 «Безпечне та здорове майбутнє праці»: проведення конкурсу презентацій і публікацій в групі 33, оформлення інформаційного стенду;

– підготовка і проведення заходів до Всесвітнього дня надання першої допомоги (відеоурок), відпрацювання алгоритму дій і практичних навичок (викладач з охорони праці).

  Члени методичної комісії  перебувають у постійному пошуку раціональних та ефективних форм і методів організації освітнього процесу. Учасники окреслили низку питань, яки реалізували:

–  підготовка матеріалів презентацій і участь у проведенні Дня відкритих дверей в ліцеї за професіями «штукатур, маляр, лицювальник-плиточник» (Давиденко В.І.); столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів (Бількевич О.В.);  слюсар-ремонтник, електрозварник  ручного зварювання (Ільченко О.М.);

–  участь у молодіжному фестивалі  «Проф FEST OK» на базі ліцею, де майстер в/н Глущенко Л. І. провела майстер – клас з нанесення декоративної штукатурки;

  – підготовка викладачами Семенютою С. І., Касіч Н. М. матеріалів до видання енциклопедії «Професійно (професійно-технічна) освіта України: початок XXI століття», номінація – персоналії, методичної теми:  «Виховання успіхом – одна з важливих умов розвитку особистості (Впровадження  технології  «Створення ситуації успіху»).

   Члени методичної комісії брали участь у ліцейних педагогічних читаннях, у семінарі з обміну досвідом роботи в рамках місячника методичної роботи на тему: «Сузір’я творчих думок»,   методичному заході  Клуб творчих педагогів «На шляху до майстерності»: майстер в/н           Бількевич О.В.  з теми : «Формування і розвиток технічного творчого мислення на уроках виробничого навчання», викладач Семенюта С.І. «Тимбілдинг  – як засіб формування професійної компетентності  учнів ПТНЗ», майстер в/н  Ільченко О. М. «Педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників».

     Проблемним питанням методичної комісії є удосконалення освітнього процесу шляхом упровадження перспективних педагогічних технологій під час професійного навчання з професій будівельного напрямку та зварників, а саме: інтерактивних методів навчання, метод проектів та розвиток критичного мислення учнів при вирішенні виробничих ситуацій.

        На базі ліцею в квітні відбувся  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної   освіти   закладів  професійної (професійно-технічної) освіти    з професії «Маляр». Мета заходу — пошук, підтримка, розвиток творчого потенціалу та професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.

    Підготовка до конкурсу включала ряд заходів, а саме: підготовка учня ліцею, переможця І етапу конкурсу до участі у ІІ етапі (Семенюта С.І., Слісаренко А.І.); розробка тестових завдань для проведення теоретичного туру конкурсу та ключів до них (Семенюта С. І.); підготовка та проведення практичного туру, забезпечення необхідними матеріалами та інвентарем (Давиденко В.Г.); дотримання умов безпеки праці та проведення інструктажу по техниці безпеки для учасників конкурсу (Дарагонов В.В.); забезпечення методичного супроводу конкурсу (Липовенко О.А.).

У конкурсі професійної майстерності  взяло участь  5 переможців І етапу конкурсу закладів Київської області. Всі учасники показали свої знання, уміння, здібності, навички. За результатами конкурсу наш учень Бевз Олександр Валентинович посів ІІ місце. Необхідно відзначити високий рівень підготовки учасника конкурсу викладачем Семенютою С. І. та майстром виробничого навчання Слісаренко А. І.

     Також в квітні відбулося інтегроване засідання обласних методичних секцій викладачів математики та спецдисциплін  будівельного напрямку закладів професійної  (професійно-технічної) освіти Київської області, яке провели методисти Навчально-методичного кабінету ПТО у Київській області Нетреба А.Ф. та Уманська Л.М. Учасники обговорили питання синтезу мультисенсорики та проектних технологій у підготовці робітників професій будівельного напрямку; мотивації вивчення математики на уроках спецдисциплін з професії «Маляр» (Семенюта С. І. – викладач спецдисциплін, Рисак А. В. – викладач математики); питання    розвитку критичного мислення, вміння аналізувати, синтезувати інформацію, як потребу у вивченні математики при підготовці майбутніх столярів; питання   розв’язування прикладних задач професійного спрямування на уроках математики як одного із чинників підготовки мобільного кваліфікованого робітника з професії «лицювальник- плиточник» .  Педагоги обмінялися власними думками і підходами, супроводжуючи обмін власним досвідом роботи,  презентаціями, значною кількістю цікавих прикладів, що допомагають робити освітній процес більш ефективним та сучасним. Проведений захід засвідчив не тільки творчий характер педагогічної праці, високий професіоналізм педагогів, а й їх готовність щедро ділитись знаннями, досвідом та здобутками із колегами.       

          Робота методичної комісії громадського харчування  та сфери обслуговування була спрямована на комплексний підхід до освітнього процесу в поєднанні практичних знань, умінь і навичок, формування в учнів критичного мислення. Методична комісія працювала над методичною проблемою: «Використання нових інноваційних технологій в процесі теоретичної та практичної підготовки».

На засіданнях МК  були розглянуті та схвалені навчальні плани та програми, графіки відкритих уроків. Постійно проводилося робота з комплексно-методичного забезпечення освітнього процесу, вивчалися та впроваджувалися сучасні педагогічні та виробничі технології.

       У зв’язку з впровадженням у навчальний процес ДСПТО на модульно-компетентнісній основі з професій  «Кондитер кваліфікація 3 розряд», «Офіціант кваліфікація 3, 4 розряд», затверджених наказами МОН України від 2017 року, методична комісія підготувала комплект навчально-програмної документації з даних професій.

      Упродовж 2018-2019 навчального року члени МК працювали над підвищенням свого фахового рівня, займалися самоосвітою. Викладач  Середюк Н.В.  розробила проект  «Фізика на кухні», представила роботу на освітньому Web – порталі  на тему: «Методика співробітництва на уроках технології приготування їжі з основами товарознавства та хімії», матеріали майстер-класу «Її величність кава». Свій досвід викладач узагальнила  у власному блозі https://rplprofi.blogspot.com/.

    При проведенні відкритих уроків, члени методичної комісії, використовували нові форми та методи навчання : «Правила сервірування столу до сніданку та обіду» (Дуля В.Г.), «Способи оздоблення бісквітних тістечок» ( Куліковська В.О.).

В роботі метод комісії застосовувалися такі форми діяльності як круглі столи, семінари, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася дієва допомога членам МК в реалізації завдань, що стоять перед педагогами.

       У рамках місячника  методичної роботи  ліцею проходив тиждень професій громадського харчування, де педагоги та учні удосконалюють знання з навчальних предметів та виробничого навчання. У рамках тижня було проведено ряд розважальних та навчальних заходів: Інформаційні бюлетені: «Євген Клопотенко та нове харчування школярів», «Асоціація шеф-кухарів України» (Середюк Н.В.); майстер-класи: «Оздоблення тістечок» (Яременко О.І.), «Розпис пряників айсингом» (Арцімович М.Б.); кулінарний батл «Фігурне нарізування овочів» (Гончар В.Ф.); виставка-продаж борошняних кондитерських виробів (майстри та учні  гр. № 10, № 40); семінар – практикум «Естетика у сервіруванні столу» ( Дуля В.Г.).

       Члени методичної комісії брали участь у ліцейних педагогічних читаннях та у семінарі з обміну досвідом роботи в рамках місячника методичної роботи на тему: «Сузір’я творчих думок» (майстер в/н  Куліковської В.О. з теми : «Сучасні підходи до організації проведення уроків виробничого навчання», майстер в/н  Дуля  В. Г. «Розвиток   особистісної активності учнів   на уроках виробничого навчання»), відвідали  заняття обласної Школи кондитера з теми: “Скульптурне оздоблення пряників” та дискусійної панелі «Виробничі новації при підготовці кваліфікованих робітників з професії «Кондитер» , яке відбулося у Київському вищому професійному училищі (майстер виробничого навчання Яременко О.І.).

      Члени методкомісії професій громадського харчування брали активну участь в обласних заходах: у конференції-презентації за результатами конкурсу методичних проектів «Трипільська культура – джерело професійної майстерності», де одержали диплом в номінації «Найкраща відеопрезентація світу Трипіля» за роботу над проектом «Подих минулого на вітрилах майбутнього”; у засіданні обласного методоб’єднання у м. Васильків, де викладач спецдисциплін Середюк Н.В. представила творчу доробку на тему: «ЇЇ величність Кава»; участь у молодіжному фестивалі  «Проф FEST OK» на базі ліцею, де викладач Середюк Н.В. у кондитерській арт – студії провела майстер-клас «Виконання вафельних квітів», а майстер виробничого навчання Дуля В.Г. у арт – студії за професією офіціант презентувала  майстер-клас  зі складання серветок.

        Упродовж навчального року голова методичної комісії Середюк Н.В. виступила організатором і керівником в реалізації обласного конкурсу-презентації методичних проектів «Професійна освіта – відкритий простір для прогресивних ідей і можливостей». З метою реалізації цілей і завдань, популяризації і практичного впровадження результатів проекту «Вектор успіху» робота педагогічних працівників та учнів завершилась плідними результатами: підготовлена презентація та відеоматеріали.

       У березні 2019 року учениця ІІІ курсу Кібиш Оксана (майстер виробничого навчання Куліковська В.О.) брала  участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ЗПТО з професії «Кухар», який відбувся на базі державного навчального закладу «Сквирське вище професійне училище» та одержала диплом в номінації «Творчість у професії». Учні закладів ЗПТО показували знання,  професійні вміння і навички, виконуючи завдання практичного та теоретичного турів.

      Методична комісія з професії «Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» працювала над проблемою  «Роль нових інформаційних технологій в розвитку творчого потенціалу учня».

      Всі члени методичної комісії ставили собі за мету не лише дати певну суму знань учневі, а й навчити його вчитися, самостійно здобувати знання, застосовувати їх на практиці, тобто формувати компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості. Для вирішення даних завдань були проведені такі заходи:

– круглий стіл «Творчість та саморозвиток особистості учня – шлях досягнення вершин професіоналізму та успіху», де було відмічено, що існує гостра потреба в осмисленні стану і завдань професійної підготовки фахівців у всіх сферах суспільного життя, адже кваліфікація і майстерність працівників безпосередньо впливають на темпи виробництва, на формування матеріальних і духовних цінностей суспільства. Проте  кваліфікованого фахівця може підготувати лише той педагог, який сам є професіоналом;

– методичний вернісаж «Калейдоскоп нових педагогічних ідей, форм і методів навчання», де відмічалося, що в умовах модернізації української освіти одним із напрямків оптимізації навчального процесу у навчальних закладах є його спрямування на демократизацію взаємовідносин викладача та учня, що відображається в нових підходах до навчання;

–  постійно доповнюється і поновлюється портфоліо викладачів;

– створена методична лабораторія на допомогу творчим педагогам та поповнювалася  електронними засобами навчання;

– круглий стіл «Система творчих завдань для розвитку креативних здібностей учнів на уроках спецдисциплін», на якому зазначалося, що процес творчості поєднує традиції і новаторство;

– бесіда «Розвиток критичного мислення на уроках спецдисциплін», де зазначалося, що сучасний світ потребує нестандартного мислення при вирішенні теоретичних і практичних завдань.

      При проведенні уроків, члени методичної комісії, використовували нові форми та методи навчання,  тим самим стимулюючи індивідуальні можливості кожного учня, постійно готували роздатковий матеріал, який допомагав учням краще засвоїти теми. Були проведені відкриті уроки  Наталич О.Ю. з теми: «Створення та редагування презентацій», Демчук І.М. з теми: «Верстка бланку ділового листа», Бевза Ю.В. з теми : «Касова книга».

       У зв’язку з впровадженням у навчальний процес ДСПТО на модульно-компетентнісній основі з професії  «обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», затверджених наказами МОН України від 2019 року, методична комісія підготувала комплект навчально-програмної документації з даної професії.

      Члени методкомісії брали активну участь в обласних заходах, зокрема  у молодіжному фестивалі  «Проф FEST OK» на базі ліцею, де викладач Наталич О.Ю. у інформаційній арт – студії провела майстер-клас  за професією «Оператор комп’ютерного набору» із створення публікацій.

          Відповідно до плану роботи НМК  ПТО у Київській області на 2019 рік, згідно з вимогами методичних рекомендацій до створення відеороликів про професії, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, «Від профорієнтації – до професійної кар’єри» та з метою допомоги учнівській молоді та дорослому населенню у виборі майбутньої професії, популяризації професій, для використання у профорієнтаційній роботи та презентації освітнього закладу проведено обласний конкурс відеороликів. У номінації ІІ «Із ста доріг – одна моя» ліцей посів ІІІ місце з відеороликом за професією «оператор комп’ютерного набору».

       На засіданнях методичної комісії обговорювались питання: «Традиційні та інноваційні методи навчання», «Самоосвіта як основний фактор удосконалення педагогічної майстерності, розвитку професійної компетентності та підвищення якості освітнього процесу в ЗПТО», «Формування життєвих компетентностей  на уроках спецдисциплін». Було відмічено, що впровадження компетентністного підходу – це важлива умова підвищення якості освіти. Проводився взаємний обмін думками на тему: «Використання нетрадиційних форм, інноваційних технологій».  Підсумком роботи методичної комісії стала «Педагогічна скарбниця» – творчий звіт членів МК.

         В ліцеї активно ведеться робота з веб-сайтом закладу освіти. Постійно оновлюється інформація щодо проведених заходів,  висвітлюються новини освітнього процесу, громадського життя учнівського та педагогічного колективу.

        Методична комісія працювала творчо, використовуючи   традиційні   педагогічні технології, педагогічні технології розвиваючого навчання, а також новітні технології.

      З метою підвищення ефективності та якості роботи методичних комісій, поширення кращого методичного досвіду, впровадження інноваційних проектів та зацікавлення учнів у професіях у ліцеї проводились предметні тижні та тижні за професіями , під час яких відбулися презентації роботи педагогічних працівників, методичні заходи, відкриті уроки, позаурочні, предметні заходи, різноманітні конкурси, вікторини тощо, що сприяло підвищенню фахової майстерності, а також виробленню в учнів інтересу до вивчення предмету і професій, спонукало їх до творчої, наукової, пошукової діяльності. Цього року проходили тижні: з української мови , правознавства, іноземної мови, хімії, історії, географії, математики, за професіями: «кухар, кондитер, офіціант», «штукатур, лицювальник-плиточник, маляр», «Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних».

 Досягнення таких результатів повною мірою залежало від нових підходів до планування, організації й проведення навчально – методичної роботи. Особливу увагу методичні комісії приділяли  питанням підвищення якості освітнього процесу, вивченню сучасних технологій навчання, виховання, організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів , розвитку творчих здібностей.

         Таким чином, головним змістом роботи методичних комісій були: удосконалення змісту, організації і методики теоретичного і виробничого навчання з метою здійснення органічного зв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.

       Особливе місце в удосконаленні освітнього процесу та підвищенні педагогічної майстерності педагогічних працівників займають відкриті уроки. Відкриті уроки  – одна з важливих форм організації методичної  роботи.

       Упродовж навчального року викладачами та майстрами виробничого навчання проведено ряд відкритих уроків і позаурочних заходів, які відзначалися новизною і містили елементи творчого пошуку й знахідок, зокрема: Семенютою С.І.,  Куліковською В.О., Дулею В.Г.

      Навчально – методичною частиною постійно відвідувались уроки і позаурочні заходи. Більшість педагогічних працівників творчо підходять до виконання своїх обов’язків, працюють над самовдосконаленням, підвищенням фахового рівня.

        Запорукою ефективності освітнього процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів. Протягом року педагогічні працівники ліцею підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. Протягом навчального року підвищили кваліфікацію 12 педагогічних працівників: на базі Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти  педагогічних кадрів» викладачі Коробенко К.І., Демчук І.М., Середюк Н,В., Касіч Н.М., Саенко Л.М., в університеті менеджменту освіти НАПН України – методист Липовенко О.А., при  Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти Семенюта С.І., Куліковська В.О., Гончар В.Ф., Яременко О.І., Дуля В.Г., Глущенко Л.І.

        Атестації  підлягало 7 педагогічних працівників. Атестаційна комісія ліцею детально вивчила систему роботи  викладачів, майстрів виробничого навчання , які атестувалися в поточному навчальному році. Рішенням атестаційної комісії І рівня встановлено 13 т.р. майстеру виробничого навчання Бількевичу О.В., атестовани на відповідність раніше встановленому  14 т.р. тарифному розряду майстери виробничого навчання Куліковська В. О.  та Дуля В. Г.

        Рішенням атестаційної комісії департаменту  освіти і науки Київської обласної державної адміністрації  атестовани на відповідальність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії                  «спеціаліст вищої категорії»  викладач фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни» Валика В.В. та практичний психолог Градова Н.Г., атестована на відповідність раніше присвоєним  кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії» та   педагогічному званню «старший викладач» викладач спецдисциплін Семенюта С.І., атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання «старший викладач» викладачу спецдисциплін Середюк Н.Г.

Протягом лютого, виходячи з плану роботи закладу освіти, у ліцеї відбувся місячник педагогічної майстерності педагогів. Ця форма методичної роботи мала на меті обмін педагогічним досвідом викладачів та майстрів виробничого навчання зі своїми колегами, в рамках якого відбулись наступні заходи :

 – семінар з обміну досвідом роботи  «Сузір’я творчих думок», де педагоги поділилися практичним досвідом. Учасники семінару з інтересом сприйняли виступи своїх колег: майстра в/н Бількевича О.В., який поділився практичним досвідом роботи з теми : «Формування і розвиток технічного творчого мислення на уроках виробничого навчання»,  майстра в/н  Куліковської В.О. з теми : «Сучасні підходи до організації проведення уроків виробничого навчання», майстра в/н  Дулі В.Г. «Розвиток   особистісної активності учнів   на уроках виробничого навчання»,  викладача Семенюти С.І. «Тимбілдинг – як засіб формування професійної компетентності учнів ПТНЗ». У своїх тематичних виступах вони вміло використовували електронні засоби навчання та електронні ресурси.

–  методичний захід  Клуб творчих педагогів «На шляху до майстерності». В ході засідання Клуба педагогів презентували роботи: викладач спецдисциплін Наталич О.Ю. «Впровадження інноваційних технологій виховної діяльності в освітній процес ЗПТО», майстер виробничого навчання Ільченко О.М. «Педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників», бібліотекар  Мевх Т.В. «Формування інформаційно-бібліографічної культури учнів».

Педагоги обмінялися власними думками і підходами, супроводжуючи обмін власним досвідом роботи презентаціями, значною кількістю цікавих прикладів, що допомагають робити освітній процес більш ефективним та сучасним;

– відкриті заходи з іноземної мови «We love Ukrainian songs», інтелект-шоу «Хто знає англійську краще?» (викладач Конопчук С.Ю.);

– позаурочний захід за професією «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» з предмета «Бухгалтерський облік» на тему:  «Поняття про рахунки бухгалтерського обліку та їх побудова» (викладач Бевза Ю.В.). Мета: систематизувати і узагальнити раніше вивчене та проконтролювати набуті знання; розкрити значення та необхідність бухгалтерських рахунків; навчити учнів застосовувати та відкривати бухгалтерські рахунки. На уроці були застосовані словесні, наочні, практичні методи (інтерактивні методи: «А. Б. В.»; «Перевір себе»; «Тест»; «Так»  чи «Ні»). Урок проведено з використанням ІКТ, які допомагають розкрити тему уроку більш цікаво та розгорнуто. Вдало підібрані завдання сприяли великій активності усіх учнів.  

– Web-квест: «Цікава фізика»,  інтелект-шоу з фізики «Еврика» (викладач Саєнко Л.М.);

– відкритий  захід на тему: «Подорож в країну ранішнього сонця Японію» (викладач Коробенко К.І.),  на якому систематизувалися знання  учнів з географії, активізувалася пізнавальна діяльність;

–  виставка методичних напрацювань педагогічних працівників «Мої педагогічні знахідки»;

– в рамках громадянського та національно-патріотичного виховання відбувся виховний захід, присвячений Дню рідної мови «Цвіти, прекрасна наша мово!». Метою заходу було удосконалення знань учнів з історії походження та розвитку української мови,  розкриття проблем мовного питання, пропаганда досконалого вивчення рідної мови, показ місця української мови на світовому рівні. Захід супроводжувався відеофільмами, слайдами, учнівською творчістю (сценки, гуморески, пісні). Підготували та провели захід викладач української мови та літератури Касіч Н. М. та учні – члени мовно-літературного гуртка «Дивослово»;

 – відкритий захід: КВК «Знавці біології » для учнів І-ІІІ курсів, який дав можливість учням обмінятися думками, поділитися досвідом пошуку та розвитку;

– загальноліцейний захід   «Кохання і поезія…Дзеркала, що відбивають сутність людської душі» (до Дня Святого Валентина) (Гудзевата О.О., Буценко Н.В.);

–  відкритий виховний захід: «Небесна сотня на варті України» (викладач історії Дем’яненко В.В.);

– тиждень професій громадського харчування, в рамках якого був проведений відкритий урок на тему:   «Оздоблення тісточок», який провела майстер виробничого навчання Куліковська В.О.; конкурс стіннівок «Переваги моєї професії»; інформаційні бюлетені: «Євген Клопотенко – відомий шеф-кухар України», «Асоціація шеф-кухарів України», конкурс на краще есе «Ресторан моєї мрії»      (викладач Середюк Н.В.); майстер-класи: «Оздоблення тістечок» (майстер в/н Куліковська В.О.), «Оздоблення капкейків» (майстер в/н Арцімович М.Б.), «Подача гарячих та холодних напоїв»              (майстер в/н Дуля В.Г.),  кулінарний батл «Вправний кухар» (види оздоблення з овочів) (майстер в/н Гончар В.Ф.).

   Таким чином, педагогічні працівники ліцею виконали план проведення місячника педагогічної майстерності, показали високий рівень професійної компетентності й уміле володіння сучасними інноваційними технологіями, небайдужість до самоосвіти.

        Отже, методична робота в ліцеї впродовж 2018-2019 навчального року проводилася на достатньому рівні, а досягненням в організації та її проведенні є розвиток ініціативи та творчості; різноманітність форм і організаційних методів роботи; системний характер усієї діяльності з питань підвищення професійної майстерності.

       Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі недоліки:  окремі викладачі недостатньо працюють з обдарованими учнями; більше уваги слід приділяти створенню електронних засобів навчання, публікацій у виданнях, електронних кабінетів.