Звіт директора навчального закладу ” Рокитнянський професійний ліцей”

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ДПТНЗ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

                              за 2020-2021 навчальний рік        

    У своїй діяльності ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійних (професійно-технічних)  закладів освіти виробничого навчання та виробничої практики та іншими нормативно правовими актами, а також Статутом  закладу освіти.

Уся діяльність колективу ДПТНЗ  «Рокитнянський професійний ліцей» спрямована на виконання поставлених головних завдань:

– підготовка кваліфікованих , конкурентоспроможних робітників;

– підвищення якості організації навчального процесу;

– удосконалення матеріально-технічної бази;

– створення  сприятливих умов для формувань і  самореалізації здобувача освіти  у соціумі.

Прийом учнів на навчання до ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» здійснюється відповідно до регіонального замовлення в межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами прийому, розробленими на основі Типових правил прийому до професійних (професійно-технічних) закладів освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499. Набір учнів з кожної професії проводиться на основі ліцензійних обсягів, замовлень підприємств та відповідно до договорів на підготовку кваліфікованих робітників між ліцеєм і підприємствами-замовниками.

Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у  закладі освіти визначаються робочими освітніми планами і програмами, які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на основі Типових  навчальних планів і програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002р.     № 1135.

З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої документації, а саме: робочі навчальні плани, робочі освітні програми, тематичні плани, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт, плани виробничого навчання на семестр і на місяць, плани уроків, паспорти комплексного методичного забезпечення предметів і професій. Навчання проводиться у 18 кабінетах, 5 майстернях та 4 лабораторіях, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та освітніх програм.На початку навчального року складається графік освітньо-виховного процесу, який містить розклад занять теоретичної і практичної підготовки, графік виробничого навчання у майстернях.З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів щорічно проводяться контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки, тематичні, поетапні атестації, директорські контрольні роботи.Оперативну, точну, об’єктивну інформацію про поточний стан навчально-виховного процесу надають регулярні моніторингові дослідження, які є необхідним інструментом аналізу різних сторін освітньо-виховного процесу.

Аналіз успішності є матеріалом для індивідуальної роботи з учнями, стимулює учнівський і педагогічний колектив для поліпшення діяльності.Якість навчання учнів повністю залежить від якісної підготовки викладача чи майстра виробничого навчання до уроку. Для цього в ліцеї створені всі необхідні умови: уроки теоретичного та практичного навчання проходять з використанням мультимедійної техніки та комп’ютерних програм, необхідна навчальна, науково-методична література є в бібліотеці та в методичному кабінеті. В цілому всі педагогічні працівники відповідально відносяться до своїх обов’язків, творчо підходять до вибору ефективних методів і інноваційних технологій на своїх уроках.

Професійно-практична підготовка учнів залежить від правильної організації виробничого навчання у навчальних майстернях, лабораторіях та виробничої практики учнів на підприємствах. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 992 від 07.06.1999р. «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійних(професійно-технічних)  закладів освіти виробничого навчання та виробничої практики» навчальним закладом укладено угоди для проходження виробничого навчання та виробничої практики з багатьма підприємствами міста і області. Заклад освіти контролює проходження професійної підготовки на виробництві, з підприємствами укладаються договори, в яких відображаються умови проходження виробничого навчання і практики, забезпечуються необхідні та безпечні умови праці, а також умови для повного і продуктивного завантаження учнів.

Основними підприємствами-замовниками робітничих кадрів ліцею є: Кузня «Росич», ТОВ «Спецмонтажремонт», ПП «Уманець», СТОВ «Співдруж-ність», ПП «Моноліт», ПП «Росукрграніт», ФОП  «Говорун», ТОВ «УДС», ТОВ « Нива», ПП «Альтаїр», та інші.

Виробниче навчання учнів проводиться за кваліфікаційними рівнями. При завершені кожного етапу навчання учні проходять виробничу практику на підприємствах, відпрацьовують пробну кваліфікаційну роботу, проходять поетапну атестацію і їм присвоюється відповідний розряд або кваліфікація за Державними стандартами.

Виробниче навчання

Діяльність  майстрів виробничого навчання  у 2020-2021навчальному році  спрямовувалась на виконання  основного завдання:

підготовка кваліфікованих , конкурентоспроможних робітників;

підвищення якості організації навчального процесу при дистанційній та змішаній формфі навчання;

удосконалення  та зміцнення матеріально-технічної бази;

створення безпечних умов для роботи.

Виробниче навчання  здійснювалось відповідно до державних стандартів згідно нав-чального плану та програми виробничого навчання , спільної діяльності педагогів  та майстрів виробничого навчання, учнів, батьків, роботодавців.

Виробниче навчання  протягом І семестру  навчального року  проводилось  в нав-чально-виробничих майстернях та за змішаною формою навчання в зв’язку з встанов-ленням карантину та відповідно наказу Департаменту освіти і науки Київської обласної адміністрації від 1 вересня 2020 року №149 « Про внесення змін до наказу департаменту освіти і науки від 31 липня 2020 року №139», та  на підприємстві у групі ТУ-1, виробнича практика груп 11,14,21,30,31,33  на підприємстві, на підставі двосторонніх договорів. Перелік навчально-виробничих робіт, програми виробничої практики розглядалися на засіданнях методичних комісій. Зміст виробничої практики визначається наявними детальними програмами, розробленими майстрами виробничого навчання, схваленими на засіданнях методичних комісій та затвердженими заступником директора з навчально – виробничої роботи.

З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої документації.

Форми виробничого навчання обирались довільно  з урахуванням сучасних освітніх технологій, регіонального компоненту та вимог  роботодавця.

Діяльність майстрів виробничого навчання  спрямовувалась на пошук  нових форм і методів організації навчально-виробничого процесу, удосконалення змісту та структури організації пізнавальної діяльності майбутніх робітничих кадрів, впровадження сучасних педагогічних, інформаційних та виробничих технологій навчання.

Уроки з виробничого навчання   були направлені на якісне оволодіння учнями обраної професії. У процесі виробничого навчання учні вирішували різноманітні виробничі завдан-ня, спрямовані на вироблення певних навичок і вмінь , що стануть  у потребі учням у май-бутній роботі, набували професійної майстерності.

При навчанні на виробництві учні групи ТУ-1 вдосконалювали свою профмайстер-ність, набували практичного досвіду, переймали досвід  кваліфікованих робітників. Виробнича практика у групах 11,14,21,30,31,33 проходила згідно тематичних планів з дотриманням усіх вимог.

Протягом  навчального року здійснювався контроль  уроків виробничого навчання.  Більшість уроків відповідають сучасним вимогам , різноманітні за змістом.

На уроках виробничого навчання за професією «кухар;кондитер», «кухар;офіціант»  майстри в/н  застосовують модульні, проблемні, ігрові технології, які дозволяють форму-вати творчу активність учнів, вміння працювати в групах,  навичок самостійної навчальної діяльності, підвищує інтерес і мотивацію до навчання,  розвиває творчі здібності, що в підсумку призводить до підвищення рівня знань, умінь та професійних навичок учнів.

З метою формування творчого ставлення до праці на уроках виробничого навчання за професією «штукатур, лицювальник – плиточник, маляр»  майстри виробничого навчання застосовують проблемно – розвивальні технології, які підвищують рівень зацікавленості       учнів у професійній діяльності. Використання проблемно-виробничих завдань сприяє прогнозуванню виробничих ситуацій, відпрацювання вміння застосовувати теоретичні знання на практиці.  Використання комп’ютера на уроках виробничого навчання цієї спеціальності значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу. Різноманітний ілюстра-тивний матеріал,  презентаційні технології застосовуються майстрами на різних етапах уроку та в різних формах: наочність при вивченні нового матеріалу, інформаційний довідник при самостійній роботі, при виконанні творчих завдань, у вигляді тестів для тематичного оцінювання.

Головним в організації виробничого навчання з майстрами виробничого навчання є удосконалення вміння управляти виробничим процесом , створення умов для всебічного  розвитку  особистості майстра,напрацювання стратегій ведення виробничого навчання в умовах карантину.

Майстри  усіх професій використовують  тестові технології, постійно проводять контроль знань та умінь учнів за допомогою тестів різних форм для проведення уроків дистанційно та для змішаної форми навчання.

З метою удосконалення професійних вмінь майстри виробничого навчання проводили індивідуальне навчання   учнів. Учні  будівельних груп разом з майстрами виробничого навчання Давиденко В.І., Глущенко Л.І., Бількевич О.В., Ільченко О.М. виконували  штукатурні, плиточні, малярні роботи під час проведення виробничого навчання та проведенні ремонтних робіт у закладі освіти.

Здійснювалось  розроблення освітньої програми на основі стандартів професійної              ( професійно-технічної) освіти за професією «Обліковець», підготовка матеріалів на тему « Аналіз реалізації впровадження стандартів П(ПТ)О  на модульно-компетентністній основі з професій: «Штукатур», «Лицювальник-плиточник», «Слюсар-ремонтник».

12 кітня 2021 року в онлайн-форматі з використанням дистанційних технологій відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної  освіти Київської області з професії «Штукатур».

Упродовж 2020-2021 навчального року члени методичних комісій працювали над підвищенням свого фахового рівня,займались самоосвітою, популяризували свій досвід у фахових, електронних педагогічних виданнях, так майстер виробничого навчання     Яременко О .І. представила методичну розробку уроку виробничого навчання,яка розміщена на сайті «Всеосвіта» :        « Первинна обробка м’яса приготування січеної натуральної маси з м’яса».

Майстри виробничого навчання   застосовували такі форми діяльності як круглі столи. семінари, де здійснювались обговорення та аналіз змісту осінніх програм під час дистанційного навчання. Проводились відкриті уроки на тему: «Кулінарна обробка птиці. Приготування страв.» ( майстер в/н Яременко О.І.),    «Приготування простих нарізних і поштучних тістечок з різних видів тіста»         ( майстер в/н Дяченко Р.С.), «Вироби з млинчикового тіста» ( майстер в/н Куліковська В.О.).

У ліцеї  проводились тижні професій громадського харчування , де було проведено ряд розважальних та навчальних заходів : « Нетрадиційні види харчування», « Ресторанна гільдія Украаїни», майстром в/н Гончар В.Ф.  та учнями проводилась виставка кондитерських виробів присвячена  проєкту « Всеосвіта» ,  майстер-класи: « Оздоблення торта білковим кремом» ( майстер в/н Дяченко Р.С.), « Виготовлення виробів з дріжджового тіста( метелик, пташка,гриби)» ( майстер в/н Яременко О.І.).

Відповідно до плану роботи НМК ПТО у Київській області на 2020-2021 навчальний рік майстри виробничого навчання та викладачі спецдисциплін напрямку громадське харчування розпочали роботу над реалізацією обласного пошуково-інформаційного проекту «Аграрна Україна», який триватиме з квітня по  вересень 2021року.Майстри багато працюють над популяризацією професій громадського харчування,активно займаються профорієнтаційною роботою,беруть участь у ліцейних профорієнтаційних заходах «Днях відкритих дверей»,організовують та проводять з випускниками шкіл молодіжний онлайн-фестиваль «Проф FEST OK» з метою професійної орієнтації молоді,популяризації професій, презентації закладу освіти, так 15-16 квітня 2021року відбулась віртуальна екскурсія професійним ліцеєм, ознайомлення з відеопроектом  «Кухар, кондитер», продемонстровано майстер-клас на тему : «Технологія приготування виробів з дріжджового тіста», який провела  майстер виробничого навчання Яременко О. І.

Отже  виробниче навчання в ліцеї впродовж 2020-2021 навчального року проводилось на належному рівні, головним змістом роботи являється удосконалення змісту,організації і методики виробничого навчання з теорією,  з метою здійснення органічного зв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів, майбутніх робітників; різноманітності  форм і організаційних методів роботи; системного характеру усієї діяльності з питань  професійної майстерності.

Проводилась робота  по зміцненню навчально – матеріальної бази навчальних майстерень та лабораторій. Працівники, майстри виробничого навчання  та учні ліцею брали участь у ремонтних роботах в закладі .

Однак мають місце деякі недоліки: окремі майстри недостатньо працюють над ефективністю та творчим підходом  до проведення виробничого навчання з обдарованими учнями, більше уваги слід приділяти ініціативі та творчості учня.

 

Навчально – методична робота

Навчально-методична робота в ліцеї у 2020-2021 н. р. здійснювалась  згідно з Положенням про методичну роботу у професійно-технічному закладі освіти, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 582 від 12.12. 2000, плану роботи департаменту освіти і науки КОДА, НМК ПТО в Київській області та плану роботи ліцею на 2020-2021 навчальний рік.

Аналіз підсумків  навчально – методичної роботи за 2020–2021 навчальний рік показує, що педагогічний колектив у процесі своєї діяльності реалізував мету й завдання, поставлені на початку навчального року.

Заклад освіти постійно оновлює зміст, форми і методи освітнього процесу, за яких весь педагогічний колектив може реалізувати свої здібності, нарощувати інтелектуальний і творчий потенціал. І тому методична робота була спрямована на розвиток та удосконалення творчої діяльності педагогів та на успішну організацію освітнього процесу.

Педагогічний колектив ліцею протягом 2020-2021 навчального  року  працював над науково-методичною проблемою «Формування конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій». Цілеспрямована робота педагогічного колективу над методичною проблемою виступає одним із домінуючих чинників примноження педагогічного досвіду, накопичення  навчально-методичного забезпечення предметів, професій.

Відповідно до плану реалізації науково-методичної проблеми ліцею на ІV етапі члени методичних комісій впроваджували в освітній процес сучасні перспективні педагогічні технології та методи навчання. Тому метою роботи методичної служби було створення умов для всебічного розвитку особистості педагога, озброєння кожного викладача, майстра виробничого навчання необхідними для цього знаннями, уміннями й навичками, напрацювання стратегій для створення творчої атмосфери в колективі педагогів.

Робота над методичною темою активізувала методичну діяльність кожного педагога, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки. Кожен педагогічний працівник окремо працював над темою, яка базувалася на загальноліцейній.

Головним в організації навчально-методичної роботи з педагогічними працівниками є удосконалення вміння управляти процесом навчання, який був спрямований у бажаному напрямку, проведення за отриманими результатами педагогічного аналізу як зворотного зв’язку у навчанні, створення умов щодо підвищення компетентності викладачів, майстрів виробничого навчання, з метою подальшого всебічного розвитку учнів та вдосконалення освітнього процесу.

Методична робота здійснювалась через діяльність педагогічної ради,  методичних комісій. Засідання педагогічної ради проходили згідно плану роботи в установлені терміни. Тематика засідань педрад охоплювала широке коло питань, спрямованих на удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, підготовки до атестації педагогічних працівників тощо.

Впровадження в освітній процес інноваційних технологій і методик потребувало оптимального поєднання різноманітних групових та індивідуальних форм методичної взаємодії в роботі трьох  методичних комісій.

Діяльність методичних комісій безпосередньо впливала на підвищення якості  навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в освітній процес.

Планомірній роботі над методичною проблемою ліцею були підпорядковані масові  форми  методичної роботи: засідання педагогічної ради, семінари, круглі столи: «Державні стандарти профтехосвіти та сучасні методи контролю якості освіти», «Компетентісний підхід як альтернатива традиційному», «Грані сучасного уроку», «Компетентність як база для моделювання стратегій успіху»,  практичні семінари на теми: «Плануємо роботу з питань самоосвіти», «Педагогічна майстерність викладача – запорука результативності виховання учнів».

Методична комісія викладачів загальноосвітнього циклу та класних керівників працювала над проблемою: «Інноваційні підходи до навчання та розвитку всебічно розвиненої особистості».

Головна мета роботи комісії – допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогів; активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються в зв’язку з переходом на новий зміст; вивчення досвіду роботи викладачів, узагальнення здобутків, організація обміну досвідом.

Упродовж  навчального року було заплановано та проведено 10 засідань МК з актуальних питань, які стосувалися вирішення навчальних та виховних проблем. На засіданнях презентувалися та обговорювалися нові методи та прийоми роботи з обдарованими учнями та учнями, які мають низьку мотивацію навчання. МК приділяла велику увагу вивченню і впровадженню передового досвіду, підвищенню педмайстерності викладачів, росту кваліфікації педагогів, що атестуються, акцентувалась увага на допомозі молодим  викладачам. Впроваджували  такі форми роботи як взаємовідвідування уроків, обговорення диференційованих завдань із предметів, інтегровані уроки, інформація членів МК про самоосвіту, розробка програм, проведення круглих столів із актуальних тем тощо.

Протягом навчального року викладачі постійно працювали над  наповненістю кабінетів навчальними та методичними матеріалами, завданнями для  контролю знань, матеріалами  для підготовки до ЗНО та ДПА. Проводилася робота  й по поліпшенню естетичного вигляду кабінетів.

Викладачі, які атестувалися (Демчук І.М.)  презентували досвід роботи напедагогічних читаннях, проводили виховні заходи, відкриті уроки. Під час відкритих уроків був показаний широкий спектр різноманітних засобів та інтерактивних методів роботи з учнями, створювались умови для творчого самовираження і саморозвитку учнів, виховувалася компетентна особистість.

Викладачами – членами методкомісії проведено ряд виховних заходів, предметні тижні, бесіди з учнями на моральні теми.

Основою успішної роботи викладачів  загальноосвітнього циклу є невичерпний творчий потенціал, відповідальність, розуміння вимог сьогодення, впровадження інновацій, робота з обдарованою учнівською молоддю: викладачем – філологом Касіч Н.М. та викладачем історії Дем’яненко В.В. проводилася робота з обдарованими учнями, а саме, залучення категорії здібних учнів до участі в Міжнародних і Всеукраїнських конкурсах як на ліцейному рівні, так і на обласному.

У листопаді місяці проведено І етап конкурсів: XІ  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Переможці І етапу взяли участь у ІІ етапі конкурсів в онлайн-режимі. Учасниця ІІ етапу конкурсу імені Петра Яцика – Присяжна О.С. посіла  ІV місце у даному конкурсі (викладач Касіч Н.М.).

У період з  07.11.2020 по 15.12.2020 проведено І етап XX Всеукраїнського конкурсу учнівської  творчості, що  проходив під гаслом  «Об’єднаймося ж, брати мої!» на тему: «Торуй свій шлях – той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе навіки вік»   (В. Стус) у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення». Переможцем І (ліцейного) етапу у номінації «Література» стала учениця 33 групи Лівінська Марія, яка підготувала роботу на тему: «Ти – в пам’яті нашій, мій рідний Лелів, Колиска Полісся, родина  дідів. Ти житимеш  вічно у наших серцях – я віршем тебе занотую в віках. Чорнобильська тема в поезії Наталії Ненюк» (викладач  Касіч Н.М.); у  номінації «Історія України і державотворення» стала учениця 10 групи Антошкіна Галина, яка підготувала роботу на тему: «Своїх не покину. Ігор Зінич» та стала призером ІІІ етапу, де посіла ІІ місце (викладач Дем’яненко В.В.).

Робота викладачів була спрямована на підготовку учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін.

З метою підвищення інтересу до поглибленого вивчення предметів, виявлення та підтримки обдарованих учнів, підвищення рівня викладання предметів в жовтні 2020 року були проведені учнівські олімпіади з навчальних предметів, в яких брали участь 82 учня  І – III курсів, з яких 19 виявили знання теорії та були направлені на участь у районних предметних олімпіадах, але відповідно Листа МОН № 1/9-694 від 15.12.20 року «Щодо проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році», враховуючи несприятливу епідеміологічну ситуацію, Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів було скасовано.

Успіхом навчальної роботи є те, що  із 63  відпускників 2 учня отримали диплом з відзнакою.

Знайомству педагогів ліцею з перспективним досвідом сприяла участь викладачів ліцею в заходах обласного  рівня:

– викладач біології та екології Коробенко К.І. 20.10.2020 року брала участь у вебінарі для викладачів біології, екології і викладачів та майстрів виробничого навчання професій сільськогосподарського напряму на тему: «Формування соціальних та інформаційних компетентностей як складова біологічної та екологічної освіти кваліфікованих робітників сільськогосподарського напряму»;

– викладач інформатики Демчук І.М. 28.10.2020 року брала участь у вебінарі для викладачів інформатики та інформаційних технологій на тему: «Використання хмарних технологій в організації пізнавальної роботи на уроках інформатики та інформаційних технологій», де розкрила  питання сучасних вимог до рівня професійних компетентностей кваліфікованих робітників та шляхи їх вирішення при використанні хмарних технологій;

участь викладача Валики В.В. 04.11.2020 року у вебінарі для викладачів предмету «Захист України» на тему: «Підвищення методичної майстерності викладачів предмету «Захист України» шляхом оновлення змісту та форм організації освітнього процесу»;

– участь викладача української мови і літератури Касіч Н.М. 20. 01.2021 року у вебінарі для викладачів філологічних дисциплін (української мови та літератури) закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської області на тему: «Європейський вимір творчості Лесі Українки. Підготовка до обласного учнівського поетичного онлайн-челенджу до відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки», де викладач розкрила  питання: «Виставка як одна із ефективних форм забезпечення освітньої діяльності». Дана доповідь була вміщена в методичних рекомендаціях для закладів ПТО Київщини щодо відзначення ювілейної дати Лесі Українки.

У рамках відзначення ювілейної дати Лесі Українки творча група закладу освіти у лютому 2021 року взяла участь в обласному конкурсі читців «Довго щирими словами до людей промовлятиму я…», на якому представила відеовірш  «На мотив з Міцкевича» у виконанні учениці Антошкіної Галини.

 

участь викладачів Рисак А.В., Саєнко Л.М., Бевзи Ю.В. 26.01.2021 року в інтегрованому вебінарі для педагогічних працівників методичних об’єднань фізико-математичних дисциплін та професій будівельного напряму.

Згідно плану роботи навчальної частини проводилися перевірочні контрольні роботи із загальноосвітніх предметів у групах І-ІІІ курсів. Завдання контрольних робіт були складені на основі вимог освітніх програм. Перевірка мала на меті визначити рівень володіння теоретичними матеріалом, ступень засвоєння основних понять та явищ вміння аналізувати, узагальнювати, співвідносити і критично оцінювати.

Вивчення, аналіз і узагальнення результатів написання контрольних робіт дали можливість констатувати, що викладання загальноосвітніх предметів проводилось за державними програмами, та згідно інструктивно–методичними рекомендаціями щодо вивчення загальноосвітніх предметів. Результати контрольних робіт засвідчили, що програмовий матеріал з предметів учні засвоюють на належному рівні.

Відповідно до річного плану роботи  ліцею вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів  з предметів «Охорона праці», «Захист України».

В рамках вивчення стану викладання цих предметів адміністрацією ліцею проведено контрольні роботи у групах. Були видані накази про рівень знань учнів з цих предметів. На контролі була перевірка виконання навчальних планів і програм, ведення журналів теоретичного навчання, іншої документації, тематичний облік знань здобувачів освіти, єдині вимоги до оцінювання знань, збереження навчально – матеріальної бази кабінетів.

Усі матеріали, одержані під час здійснення контролю висвітлювалися, обговорювалися на засіданнях методичних комісій, нарадах при директорові, педагогічних радах,  готувалися узагальнені накази.

Протягом навчального року викладачі постійно працювали над  наповненістю кабінетів навчальним та методичним матеріалом, завданнями для  контролю знань, матеріалами  для підготовки до ЗНО та ДПА. Проводилася робота  й з поліпшення естетичного вигляду кабінетів.

Класні керівники та майстри виробничого навчання проводили  системну онлайн-роботу з батьками, надавали  педагогічні консультації, постійно здійснювали  психолого – педагогічний супровід і контроль цих сімей.

Члени методичної комісії брали участь у ліцейних педагогічних читаннях на тему: «Нові технології навчання – ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації педагога», де презентували свій досвід: «Використання ігрових технологій на уроках інформатики та спецпредметів як засіб підвищення ефективності освітнього процесу» (Демчук І.М.).

Одним із напрямків роботи методичної комісії є поширення кращого досвіду роботи педагогів, популяризація його у фахових, електронних педагогічних виданнях. Методичні матеріали, розміщені  на сайті «Всеосвіта»: викладач інформатики Демчук І.М.: «Використання хмарних технологій на уроках інформатики та інформаційних технологій»,  «Використання мультимедійних технологій на уроках інформатики та інформаційних технологій», «Виховання духовно-моральних цінностей в учнів, сценарій свята «День Матері», «Національно-патріотичне виховання учнів, сценарій виховного заходу «Вічна пам’ять… Голодомор 33», «Текстовий редактор МS Word, знайомство з панеллю інструментів «Малювання», створення графічних елементів в документі», «Робота в СУБД. Створення таблиць», «Створення візитівки засобами програми Microsoft Publisher»,  «Теорія кольору. Колористика. Колірний круг. Колір в рекламі. Психологія кольору. Створення гармонійних колірних поєднань», «Ретуш та художня обробка зображень, отриманих шляхом фотографування або сканування. Гамма-корекція. Тонова корекція зображень. Робота з кольором», «Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника», «Використання Microsoft Offiсe Excel під час вирішення професійних задач. Форматування таблиць та виконання розрахунків у табличному процесорі»,  «Обчислення, аналіз даних та фінансові розрахунки з використанням табличного процесора Microsoft Excel», «Мова гіпертекстової розмітки. Гіпертекстовий документ та його елементи», «Робота в МS Access. Створення запитів»,  «Використання ігрових технологій на уроках інформатики та спецпредметів як засіб підвищення ефективності освітнього процесу».

За публікацію своїх матеріалів на сайті «Всеосвіта» Демчук І. М. отримала відзнаки:

–  Подяка № UF728985 за внесок у розвиток бібліотеки методичних матеріалів для вчителів;

– Грамота № GL432437 за використання інформаційно-комунікаційних технологій вроботі педагога;

– Грамота  № GE578311 за професіоналізм та високий фаховий рівень методичних розробок, виявлений в рамках проєкту «Всеосвіта».

Події 2020-21 навчального року привернули увагу всього суспільства до технологій дистанційного навчання. Педагогічні працівники та здобувачі освіти ліцею працювали в асинхронному (учасники взаємодіють між собою застосовуючи електронну пошту, форум, соціальні мережі, хмарні сервіси тощо) та синхронному (учасники одночасно перебувають у системі дистанційного навчання,  брали участь у вебінарах, відеоконференціях, семінарах, чатах тощо) режимах.

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання будівельних професій та загальних професій для всіх галузей економіки продовжила роботу над методичною проблемою: «Складові у формуванні професійно-практичних компетентностей учнів». Кожен з членів методичної комісії працював над своєю методичною проблемою, яка співзвучна з єдиною проблемою ліцею.

Методична комісія здійснювала навчально-методичне забезпечення професійної освіти та позаурочну діяльність із спеціальних предметів, організувала вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти згідно з рівнями, визначеними законодавством.

У зв’язку з впровадженням в освітній процес ДСПТО на модульно-компетентнісній основі з професії 7124 «Столяр будівельний» кваліфікація 3 (2-3) розряд,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 грудня 2020 р.  № 1486, освітня програма з даної професії перебуває у стадії розроблення методичною комісією (укладачі: Семенюта С.І.– викладач спеціальних предметів, Бевза Ю.В. Крамаренко Ю.М., Демчук І.М. – викладачі загальнопрофесійних предметів, Бількевич О.В. – майстер виробничого навчання,         Липовенко О.А. – методист).

Викладачі та майстри виробничого навчання постійно відвідували обласні семінари, вебінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем:

викладач  Семенюта С.І. 30.10.2020 року на вебінарі для викладачів спецтехнологій та майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської області будівельного напряму на тему: «Засади ефективної організації конкурсів професійної майстерності» виступила з доповіддю «Конкурс фахової майстерності як моніторинг рівня професійної підготовки здобувачів професійної та професійно-технічної освіти», підготувала методичні матеріали та презентацію з даної теми;

– участь в інтегрованому вебінарі для педагогічних працівників методичних об’єднань фізико-математичних дисциплін та професій   будівельного напряму у  закладах П(ПТ)О Київської області на тему: «Можливості використання інтерактивного математичного середовища Geo Gebra у навчальному процесі професій будівельного напряму» (Семенюта С.І. – голова обласного методичного об’єднання педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти будівельного напряму, голова методичної комісії ліцею);

участь у Всеукраїнському вебінарі «Досвід використання онлайн-інструментів при  підготовці кваліфікаційних робітників будівельного профілю (члени комісії).

Члени методичної комісії  перебувають упостійному пошуку раціональних та ефективних форм і методів організації освітнього процесу. Учасники окреслили низку питань, яки реалізували:

–  участь у педагогічній  раді ліцею,  підготовка матеріалів на тему: «Аналіз реалізації  впровадження стандартів П(ПТ)О на модульно-компетентнісній основі з професій: «Штукатур», «Лицювальник-плиточник», «Слюсар-ремонтник» (Семенюта С.І.);

– участь упедагогічній раді ліцею з питання «Ефективність роботи методичних комісій   над реалізацією науково-методичної теми: «Формування конкурентоспроможної особистості засобами інноваційних технологій» (Голова МК);

– підготовка матеріалів про стан викладання, рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з предмету «Охорона праці» (викладач предмету);

– розробка діагностичних карт педагогів і зведеної  діагностичної карти, відомостей про професійні потреби і здобутки (голова МК);

– розробка, розгляд і затвердження тем державної кваліфікаційної та поетапної атестації (члени комісії);

–  розробка матеріалів для дистанційного навчання (викладачі, майстри в/н);

–  підготовка матеріалів внутрішнього аналітичного контролю (члени комісії);

– розгляд і затвердження графіків проведення кваліфікаційних пробних робіт, детальних програм виробничої практики (члени комісії);

–  участь в обласному дослідницькому STEAM – проєкті «Таємниці хімії у моїй професії» (Подяка НМК ПТО у Київській області викладачу Семенюті С.І.);

–  презентація на тему: «Кольорова  хімія у професії «Маляр» (керівництво викладачем спецдисциплін Семенютою С.І. учнівським  STEAM – проєктом);

– участь у засіданні «круглого столу» на тему: «Компетентність як база для моделювання стратегій успіху» («Технологія проблемного навчання на уроках виробничого навчання» (майстер в/н Бількевич О.В.); «Формування життєвих компетентностей на уроках спецдисциплін» (викладач спецдисциплін Семенюта С.І.);

– участь у семінарі з обміну досвідом роботи  «Творча діяльність педагога» (Семенюта С.І. «Позитивне мислення в навчанні», Бількевич О.В. «Формування і розвиток технічного творчого мислення на уроках виробничого навчання», Демчук І.М. з теми: «Творчість та саморозвиток особистості учня – шлях досягнення вершин професіоналізму та успіху»).

12 квітня 2021 року в онлайн-форматі з використанням дистанційних технологій відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної освіти Київської області з професії «Штукатур». Головою журі конкурсу була обрана голова методичного об’єднання педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської області будівельного напряму, викладач спеціальних предметів Семенюта С.І., яка з членами журі об’єктивно оцінили практичний і теоретичний тури Конкурсу та визначили переможців, за що одержала Подяку НМК ПТО у Київській області.

Проблемним питанням методичної комісії є удосконалення освітнього процесу шляхом упровадження перспективних педагогічних технологій під час професійного навчання з будівельних професій та загальних професій для всіх галузей економіки, а саме: інтерактивних методів навчання, метод проектів та розвиток критичного мислення учнів при вирішенні виробничих ситуацій.

Робота методичної комісії громадського харчування  та сфери обслуговування була спрямована на комплексний підхід до освітнього процесу в поєднанні практичних знань, умінь і навичок, формування в учнів критичного мислення. Методична комісія працювала над методичною проблемою: «Використання нових інноваційних технологій в процесі теоретичної та практичної підготовки».

На засіданнях МК  були розглянуті та схвалені навчальні плани та програми, графіки відкритих уроків. Постійно проводилося робота з комплексно-методичного забезпечення освітнього процесу, вивчалися та впроваджувалися сучасні педагогічні та виробничі технології.

У зв’язку з впровадженням в освітній  процес СП(ПТ)О на модульно-компетентнісній основі з професій  «Кондитер» кваліфікація 4 розряд, для підвищення кваліфікації на першому ступені навчання кваліфікованих робітників у закладі освіти, «Офіціант» кваліфікація 4 розряд для підвищення кваліфікації на першому ступені навчання кваліфікованих робітників у закладі освіти, затверджених наказами МОН України від 2017 року, методична комісія відкорегувала освітні програми з даних професій (укладачі:Середюк Н.В., Крамаренко Ю.М. – викладачі спеціальних предметів, Бевза Ю.В., Демчук І.М. – викладачі загальнопрофесійних предметів, Гончар В.Ф., Дуля В.Г., Дяченко Р.С. – майстри виробничого навчання, Липовенко О.А. – методист).

Упродовж 2020-2021 навчального року члени МК працювали над підвищенням свого фахового рівня, займалися самоосвітою, популяризували свій досвід роботи у фахових, електронних педагогічних виданнях, так майстер виробничого навчання Яременко О.І. представила методичну розробку уроку виробничого навчання, яка розміщена на сайті «Всеосвіта»: «Первинна обробка м’яса: приготування січеної натуральної маси з м’яса».

При проведенні відкритих уроків, члени методичної комісії, використовували нові форми та методи навчання: «Кулінарна обробка птиці. Приготування страв» (майстер в/н Яременко О.І.), «Приготування простих нарізних і поштучних тістечок з різних видів тіста» (майстер в/н Дяченко Р.С.), «Мотиви вишиванки у кондитерському мистецтві» (викладач Середюк Н.В.), «Вироби з млинчикового тіста» (майстер в/н Куліковська В.О.).

В роботі методичної комісії громадського харчування застосовувалися такі форми діяльності як круглі столи, семінари, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту освітніх програм, проводилося дистанційне навчання здобувачів освіти, надавалася дієва допомога членам МК в реалізації завдань, що стоять перед педагогами, створювалися відеофільми з різних видів діяльності методичної комісії: «Технологія приготування салатів за Збірником рецептур Є. Клопотенка», «З 80-ти річчям, Профтехосвіто!» (викладач Середюк Н.В.).

У рамках місячника  методичної роботи  ліцею проходив тиждень професій громадського харчування, де педагоги та учні удосконалюють знання з навчальних предметів та виробничого навчання. У рамках тижня було проведено ряд розважальних та навчальних заходів: інформаційні бюлетені: «Нетрадиційні види харчування», «Ресторанна гільдія України» (викладач Середюк Н.В.); майстер-класи: «Оздоблення торта білковим кремом» (майстер в/н Дяченко Р.С.), «Виготовлення виробів з дріжджового тіста (метелик, пташка, гриби)» (майстер в/н Яременко О.І.).

Члени методкомісії професій громадського харчування брали активну участь в обласних заходах:

– участь викладача Крамаренко Ю.М. 12.10.2020 року у вебінарі педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської області напряму громадського харчування на тему: «Вимоги санітарного законодавства для закладів громадського харчування»;

– участь  майстрів виробничого навчання Яременко О.І., Куліковської В.О., Дяченко Р.С. 02.02.2021 року в онлайн-засіданні обласного методичного об’єднання педагогічних працівників ЗП(ПТ)О за напрямом «Громадське харчування» на тему: «Використання інтерактивних телекомунікаційних завдань на уроках теоретичного і виробничого навчання при підготовці робітників у сфері громадського харчування».

В жовтні 2020 року  членами методичної комісії професій громадського харчування була проведена виставка творчих робіт «Барви осені». На виставці були представлені композиції та букети із овочів та фруктів, створених за допомогою техніки «карвінг». Виставка сприяла реалізації творчих здібностей учнів у формуванні майстерності в оформлені страв, в мистецькому баченні, формуванні професійних компетенцій.

В листопаді 2020 року, перебуваючи на дистанційному навчанні, викладач спецдисциплін  Середюк Н.В., провела кулінарний челендж «Технологія приготування страв з гарбуза». Здобувачі освіти приготували різні страви і вироби з гарбуза: пироги, каші, супи, кекси, мафіни, желе, запіканки, млинчики та інші страви.

Упродовж лютого-квітня 2021 року заклад брав участь в Обласному конкурсі авторських методичних посібників та підручників «Калейдоскоп педагогічних ідей», який запроваджено з метою творчого розвитку педагогічних інновацій, виявлення, вивчення та впровадження сучасних освітніх та виробничих технологій в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти на виконання Плану заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. №508-р). На конкурс у номінації «Авторські навчальні посібники» був представлений проєкт викладача спеціальних дисциплін Середюк Н.В. на тему: «Інноваційні технології приготування напівфабрикатів для сучасних кондитерських виробів», який став найкращим та посів І місце. Викладач нагороджена дипломом І ступеня. Її робота мала цікаве оформлення, багато уточнюючих схем, пояснень; кожна тема, викладена в проєкті, супроводжувалася активним QR-кодом, що дає змогу перейти до відео-уроків за даною тематикою.

У рамках відзначення 150-ї річниці від Дня народження української письменниці Лесі Українки методична комісія громадського харчування організувала низку інформаційно-просвітницьких заходів: здобувачі освіти з професії «Кондитер» презентували виставку кондитерських виробів  «Я в серці маю те, що не вмирає…». Майбутні кондитери підібрали відомі вислови з творів Лесі Українки, які ожили карамельними рядками на столовому посуді. Тістечка учні доповнили портретними зображеннями письменниці, які було виготовлено з вафельного паперу.

Відповідно до плану роботи НМК ПТО у Київській області на 2020-2021 навчальний рік члени методичної комісії громадського харчування розпочали роботу над реалізацією обласного пошуково-інформаційного проєкту «Аграрна Україна», який триватиме з квітня по вересень 2021 року. В рамках проекту заплановано: збір інформації про особливості обрядового хліба, пошук самобутніх стародавніх та сучасних рецептів виробів обрядового хліба Донецької, Луганської, Харківської областей, виготовлення та презентація різних видів обрядового хліба, організація у закладі освіти календарно-обрядових свят, виставок обрядового хліба, майстер-класів, узагальнення та систематизація інформації.

Члени методичної комісії багато працюють над популяризацією професій громадського харчування, активно займаються профорієнтаційною роботою, беруть участь у ліцейних профорієнтаційних заходах «Днях відкритих дверей», організовують та проводять з випускниками шкіл молодіжний онлайн-фестиваль  «Проф FEST OK» з метою професійної орієнтації молоді, популяризації професій, презентації закладу освіти, так 15-16 квітня 2021 року відбулась віртуальна екскурсія професійним ліцеєм, ознайомлення з відеопроєктом професії «Кухар, кондитер», продемонстровано майстер-клас на тему: Технологія приготування виробів з дріжджового тіста».

З метою підвищення ефективності та якості роботи методичних комісій, поширення кращого методичного досвіду, впровадження інноваційних проектів та зацікавлення учнів у професіях у ліцеї проводились предметні тижні та тижні за професіями, під час яких відбулися презентації роботи педагогічних працівників, методичні заходи, відкриті уроки, позаурочні, предметні заходи, різноманітні конкурси, вікторини тощо, що сприяло підвищенню фахової майстерності, а також виробленню в учнів інтересу до вивчення предмету і професій, спонукало їх до творчої, наукової, пошукової діяльності. Цього року проходили тижні: з української мови, правознавства, історії, математики, за професіями: «Кухар», «Кондитер», «Штукатур», «Маляр».

Досягнення таких результатів повною мірою залежало від нових підходів до планування, організації й проведення навчально – методичної роботи. Особливу увагу методичні комісії приділяли  питанням підвищення якості освітнього процесу, вивченню сучасних технологій навчання, виховання, організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвитку творчих здібностей.

Таким чином, головним змістом роботи методичних комісій були: удосконалення змісту, організації і методики теоретичного і виробничого навчання з метою здійснення органічного зв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.

Особливе місце в удосконаленні освітнього процесу та підвищенні педагогічної майстерності педагогічних працівників займають відкриті уроки. Відкриті уроки  – одна з важливих форм організації методичної  роботи.

Упродовж навчального року викладачами та майстрами виробничого навчання проведено ряд відкритих уроків і позаурочних заходів, які відзначалися новизною і містили елементи творчого пошуку й знахідок, зокрема: Яременко О.І., Куліковська В.О., Дяченко Р.С., Середюк Н.В., Демчук І.М.

Навчально – методичною частиною постійно відвідувались уроки і позаурочні заходи. Більшість педагогічних працівників творчо підходять до виконання своїх обов’язків, працюють над самовдосконаленням, підвищенням фахового рівня.

Запорукою ефективності освітнього процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів. Протягом року педагогічні працівники ліцею підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. Протягом навчального року підвищили кваліфікацію 7 педагогічних працівників: на базі Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти  педагогічних кадрів» бібліотекар Мевх Т.В.; при  Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти  викладачі Бількевич Ю.А., Бевза Ю.В., майстер виробничого навчання Бількевич О.В.; на базі Університету менеджменту освіти НАПН України: директор ліцею Пустовіт В.М., заступник директора з навчально-виробничої роботи Івжич Н.П., заступник директора з навчально-виховної роботи Гудзевата О.О.

Атестації  підлягало 4 педагогічних працівників. Атестаційна комісія ліцею детально вивчила систему роботи  викладача, майстрів виробничого навчання, методиста які атестувалися в поточному навчальному році. Рішенням атестаційної комісії І рівня встановлено 12 тарифний розряд майстру виробничого навчання Дяченко Р.С.

Рішенням атестаційної комісії департаменту  освіти і науки Київської обласної державної адміністрації  атестована на відповідальність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  методист Липовенко О.А., атестована на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого  навчання І категорії» майстер виробничого  навчання Яременко О.І., присвоєна кваліфікаційна  категорія «спеціаліст вищої категорії» викладачу інформатики та спецдисциплін за професією «Оператор комп’ютерного набору» Демчук І.М.

Протягом лютого, виходячи з плану роботи закладу освіти, у ліцеї відбувся місячник педагогічної майстерності педагогів під гаслом «Педагог постійно вдосконалюється».  Ця форма методичної роботи мала наметі обмін педагогічним досвідом викладачів та майстрів виробничого навчання зі своїми колегами, в рамках якого відбулись наступні заходи:

– інформаційна година бібліотекаря, де бібліотекар Мевх Т.В. познайомила педагогічних працівників з новинками літератури, які надійшли до бібліотеки за останній час та зробила огляд кожного посібника;

–  розважальне ігрове шоу  з географії «Світами за скарбами», яке провела викладач географії Коробенко К.І. У ході гри було представлено Великобританію, Німеччину, Францію, Індію, США, Україну у формі заочної мандрівки та змагань між командами. Метою гри «Світами за скарбами» було поглибити знання учнів про країни світу; розвивати пізнавальний інтерес учнів до вивчення географії; виховувати почуття колективізму, толерантного ставлення до усіх народів та націй світу;

–  позаурочний захід з фізики «Зустріч шанувальників фізики», покликаний зацікавити учнів цією наукою, поглиблювати їх знання з предмету, розвивати пізнавальний інтерес та творчу активність, виховувати вміння вчитися. Конкурс провела викладач фізики Саєнко Л. М. В програму конкурсу  входило: вікторина, конкурс загадок, конкурс капітанів, завдання від Шерлока Холмса, пояснення цікавих експериментів;

– проведення практичного майстер-класу майстром виробничого навчання Дяченко Р.С. для здобувачів освіти з професії «Кондитер» на тему: «Оздоблення тістечок». Під час майстер-класу було продемонстровано технологічні прийоми оздоблення виробів, розкрито секрети приготування ніжних смаколиків, для приготування яких було використано найякісніші і свіжоприготовлені інгредієнти, професійний інвентар. Кожен учасник виготовив свій власний виріб, відчув тонкощі роботи з різними видами кремів. Здобувачі освіти отримали нові знання, практичні навички, посмакувати власноруч приготованими виробами;

–  відкритий урок-гра-головоломка з хімії «Кольорова хімія» Color Chemistry, який провела  викладач хімії  Гудзевата О.О.;

–  тренінгове заняття для педагогічних працівників «Психологія стресу. Способи формування стресостійкості». Утренінгу практичний психолог Градова Н.Г. використала вправи з арт-терапії. Педагоги мали змогу ознайомитись із методами впливу на психофізичний стан, поділитись своїми способами подолання стресу;

– семінар з обміну досвідом роботи  «Творча діяльність педагога». Предметом обговорення учасниками семінару були питання творчого потенціалу, педагогічної творчості – як необхідних умов забезпечення  інноваційної складової педагогічної майстерності педагогів, про що у своїх виступах поділилися досвідом викладачі та майстри в/н: Семенюта С.І. «Позитивне мислення в навчанні», Бількевич О.В. «Формування і розвиток технічного творчого мислення на уроках виробничого навчання», Демчук І.М. з теми: «Творчість та саморозвиток особистості учня – шлях досягнення вершин професіоналізму та успіху»;

–  година психолога для здобувачів освіти «Вправи, що допомагають заспокоїтись» (Комплекс тренінгових вправ для покращення емоційного стану), який провела практичний психолог Градова Н.Г.;

– урок-конференція: «Математика та мистецтво», який провела викладач математики Рисак А.В., під час якого здобувачі освіти відвідали інформаційно-пізнавальні зупинки та встановили зв′язок математики з архітектурою, скульптурою, живописом, музикою та літературою. Під час уроку учні дослідили, вивчили і співставили закономірності найвідоміших видів мистецтва з основними закономірностями алгебри та геометрії; зрозуміли, що пізнання спадщини великих митців стає можливим тільки тоді, коли дивитися через призму математичних понять;

– майстер-клас з професії «Кондитер» на тему: «Виготовлення виробів з дріжджового тіста», який провела  майстер виробничого навчання Яременко О.І.. Під час проведення заходу здобувачі освіти вивчили технологію приготування, рецептури та способи формування виробів, а для  педагогічних працівників майстер-клас став майстернею педагогічного досвіду;

– засідання «круглого столу» на тему: «Компетентність як база для моделювання стратегій успіху». У ході засідання розглянуті питання, що запропоновані для обговорення: «Технологія проблемного навчання на уроках виробничого навчання» (майстер в/н Бількевич О.В.); «Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках виробничого навчання» (майстер в/н Куліковська В.О.); «Формування життєвих компетентностей  на уроках спецдисциплін» (викладач спецдисциплін Семенюта С.І.);

– педагогічні  читання на тему: «Нові технології навчання – ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації педагога». До уваги присутніх були представлені доповіді на теми: «Нестандартні форми навчання як засіб розвитку творчої активності учнів» (майстер в/н Яременко О.І.); «Використання інноваційних технологій на уроках виробничого навчання з професій «Кухар; кондитер» (майстер в/н Дяченко Р.С.); «Використання ігрових технологій на уроках інформатики та спец предметів як засіб підвищення ефективності освітнього процесу» (викладач Демчук І.М.). Педагоги обмінялися власними думками і підходами, супроводжуючи обмін власним досвідом роботи презентаціями, значною кількістю цікавих прикладів, що допомагають робити освітній процес більш ефективним та сучасним;

– майстер-клас з професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» на тему: «Введення програм  для вирішення завдань комп’ютеризації облікового процесу на підприємстві», який провела викладач спецдисциплін Бількевич Ю.А. для здобувачів освіти. Учні працювали у програмах Microsoft Excel та Microsoft Access,  ознайомилися з створенням форм, запитів і звітів, що дозволить швидко і ефективно оновлювати дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми, а також учні здобули навики по створенню баз даних  та імпорту даних;

– майстер-клас з професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» на тему: «Інвентаризація як вид первинного спостереження»,  який провела викладач спецдисциплін Бевза Ю.В. для здобувачів освіти. Учні за допомогою презентації усвідомили основні завдання та види інвентаризації, порядок проведення, створення інвентаризаційних комісій, оформлення результатів інвентаризації.

Педагогічні працівники ліцею виконали план проведення місячника педагогічної майстерності, показали високий рівень професійної компетентності й уміле володіння сучасними інноваційними технологіями, небайдужість до самоосвіти.

В ліцеї активно ведеться робота з веб-сайтом закладу освіти. Постійно оновлюється інформація щодо проведених заходів,  висвітлюються новини освітнього процесу, громадського життя учнівського та педагогічного колективу.

Відповідно до плану роботи Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області на 2020 рік, заклад освіти брав участь у моніторингу структури, наповнення та функціонування вебсайтів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської області.

Творча група педагогічних працівників під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Гудзеватої О.О. з метою підготовки до святкування 2 жовтня 2020 року 80-річчя професійної (професійно-технічної) освіти України, підвищення престижу професійної освіти Київської області, популяризації робітничих професій провела роботу по підготовці відеоролику святкового привітання від свого закладу у креативній формі (знімальна група – викладачі Середюк Н.В., Демчук І.М.).

Відповідно до плану роботи Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області на 2021 рік, з метою визначення сучасного стану організації роботи методичних комісій  у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; вивчення ролі методичних комісій в удосконаленні змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, пропагуванні кращого педагогічного досвіду заклад освіти протягом лютого-жовтня 2021 року бере участь у зазначеному моніторингу.

Відповідно до річного плану роботи Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області на 2021 рік упродовж  березня 2020 р. – лютого 2021 р. викладач хіміі Гудзевата О.О., викладач спеціальних предметів будівельного напряму Семенюта С.І. та здобувачі освіти працювали над реалізацією обласного дослідницького STEAM- проєкту з хімії «Таємниці хімії у моїй професії». Результатом плідної праці стала онлайн-презентація відеоролика «Кольорова хімія у професії «Маляр»», яка показала важливість застосування хімічних знань у будівельній професії. Даний проєкт  був відзначений Подякою НМК ПТО у Київській області.

Протягом березня 2021 року викладач історії Дем’яненко В.В. виступила організатором і керівником в реалізації обласного учнівського проєкту «Українська геральдика». Викладач  залучила багатьох учнів до проведення дослідницької роботи з історії, походження герба Житомирської області. Робота викладача та учнів завершилась плідними результатами: на основі вивчених матеріалів учениця 10 групи Антошкіна Галина відтворила на натуральному полотні олійними фарбами герб Житомирської області, підготовлена презентація та відеоматеріали, які були захищені в онлайн-режимі.

Заклад освіти брав участь у Дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2021», де представив роботи здобувачів освіти ліцею: Обласний пошуково-краєзнавчий проєкт «Київщина кулінарна: традиції та сучасність» (виконали: учні груп № 20, 30, керівники: Середюк Н.В., викладач спецдисциплін, Крамаренко Ю.М., викладач спецдисциплін); Обласний соціальний проєкт «З теплом в душі і добром  в долонях» (виконали: учні груп        № 20, 31, керівники: Олефір Н.М., соціальний педагог, Градова Н.Г., практичний психолог); Обласний  професійно-мистецький проєкт «Доля мого народу на полотні» (виконали: учні груп  № 20, 31, керівники: Крамаренко Ю.М., викладач спецдисциплін, Пустовіт А.М., керівник гуртка); Дослідницький STEAM-проєкт з хімії «Таємниці хімії у моїй професії» (виконали: учні груп за професією «Маляр», керівники: Гудзевата О.О., викладач хімії, Семенюта С.І., викладач спецдисциплін);  Обласний учнівський проєкт «Українська геральдика» (виконала: учениця 10 групи Антошкіна Галина, керівник: Дем’яненко В.В., викладач історії)  та макет досліджуваного герба Житомирської області.

Таким чином, очікувані результати роботи педагогічного колективу з реалізації науково- методичної проблеми ліцею на ІV етапі, продемонстрували, що викладачі, майстри в/н знайомляться з сучасними технологіями навчання, вдосконалюють традиційні форми навчання, вивчають та впроваджують педагогічний досвід щодо формування конкурентоспроможної особистості, розуміють необхідність підвищення своєї професійної майстерності для підготовки конкурентоспроможної особистості в сучасних умовах, готові до реалізації компетентісного підходу через впровадження сучасних освітніх та інноваційних технологій.

Отже, методична робота в ліцеї впродовж 2020-2021 навчального року проводилася на достатньому рівні, а досягненням в організації та її проведенні є розвиток ініціативи та творчості; різноманітність форм і організаційних методів роботи; системний характер усієї діяльності з питань підвищення професійної майстерності.

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі недоліки:  окремі викладачі недостатньо працюють з обдарованими учнями; більше уваги слід приділяти створенню електронних засобів навчання, публікацій у виданнях, електронних кабінетів.

У методичній роботі з педагогами особливу увагу в наступному навчальному році слід приділити  підвищенню інформаційно-комунікативної компетентності педагогічних працівників, сформувавши в них уміння та навички використання сучасних інтернет-технологій у процесі викладання, зокрема дистанційного, а також для контролю знань,  розв’язання  завдань з виховання,  підвищення кваліфікації та залучення до освітнього процесу всіх зацікавлених осіб. У зв’язку з цим самоосвіту педагогічних працівників необхідно націлити на оволодіння сервісами ВЕБ 2.0; на розвиток віртуальних спільнот педагогів закладу освіти; на розвиток навичок створення викладачами та майстрами виробничого навчання електронного контенту (дидактичного та методичного супроводу уроку).

Виховна робота

Виховна діяльність в ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», Закон України “Про професійно-технічну освіту” та інших нормативно-правових документів.

Виховна робота спрямована на формування високих моральних якостей громадянина-патріота України з гуманістичним світоглядом і культурою, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, вихованню в учнів свідомого ставлення до свого життя, формуванню засад здорового способу життя, збереженню родинних традицій, вихованню національної свідомості та самосвідомості.  Планування   ведеться на всіх рівнях. Заступником директора з виховної роботи складався річний план роботи з урахуванням заходів, передбачених перспективними планами роботи класних керівників груп, соціального педагога, практичного психолога, керівників гуртків і секцій, завідувача бібліотекою, майстрів та вихователя гуртожитку. Складався розклад роботи гуртків, графіки проведення засідань ради профілактики ліцею,   проведення загальноліцейних  лінійок, зборів, виховних годин.

Створення такої системи ґрунтується на основних принципах організації освітнього процесу,  що зумовлюють спільну діяльність учнів та педагогічного колективу.

Це дає змогу педагогам розвивати пізнавальні здібності здобувачам освіти, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян, які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною, художньо-естетичною, правовою, трудовою та економічною культурою.

Послідовна і системна виховна робота у Рокитнянському професійному ліцеї проводиться згідно Перспективного плану виховної роботи педагогічного колективу на поточний рік та згідно плану НМК ПТО у Київській області  на поточний рік.

За планом виховної роботи у вересні 2020 року проходив Місяць з охорони дитинства, направлений на  виявлення серед здобувачів освіти навчального закладу підлітків пільгової категорії. За результатами проведеної роботи було виявлено на 01.10.2020 р., що у  ліцеї   навчається:

9 -з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

27 -з багатодітних сімей;

2 -з малозабезпечених сімей;

4 -з числа інвалідів;

13 -напівсироти

У всіх здобувачів освіти пільгової категорії було обстежено житлово-побутові умови та складено відповідні акти. Учні з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування своєчасно отримують всі виплати згідно чинного законодавства, забезпечені єдиними квитками,    двічі на рік проходять медичне обстеження.

Дітям – сиротам, які перебувають на повному державному утриманні з вересня 2020 року надана  матеріальна допомога.

Всім дітям – сиротам, та дітям, позбавленим батьківського піклування при працевлаштуванні надана матеріальна допомога у розмірі згідно чинного законодавства.

У ліцеї функціонує їдальня на 140 посадкових місць, в якій харчуються здобувачі освіти пільгової категорії навчального закладу. Їдальня має всі необхідні приміщення та оснащена обладнанням та інвентарем згідно з вимогами стандартів.

Харчування всіх здобувачів освіти пільгової категорії  здійснюється за графіком перерв.

Згідно норм харчування складається двотижневе меню для одноразового та трьохразового харчування, яке погоджується санепідемстанцією.

Норма харчування для здобувачів освіти, що знаходяться на повному державному утриманні з 01.01.2020р. становила  84,68 грн. для учнів, що знаходяться під опікою   40% від вартості харчування дітей – сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні. З 01.01.2021р. норма харчування для здобувачів освіти, що знаходяться на повному державному утриманні становить 98,00 грн., для учнів, що знаходяться під опікою  40% від вартості харчування дітей – сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні.

За вихідні, святкові дні та за канікулярний період здобувачі освіти пільгової категорії отримують  харчові набори на суми згідно чинного законодавства.

Контроль за виконанням чинного законодавства щодо харчування здобувачів освіти ведеться дирекцією ліцею та медичною сестрою  згідно наказу закладу освіти.

Здобувачі освіти, що стоять на диспансерному обліку з різними формами захворювань та діти-інваліди, знаходяться під постійним контролем медсестри ліцею та керівників груп, своєчасно проходять медичне обстеження у районній лікарні.

Перспективний план виховної роботи на 2020-2021 навчальний рік враховує інтереси учнів, відображає комплексний підхід до виховного процесу здобувачів освіти і включає до себе основні напрями виховної роботи: національне виховання, патріотичне виховання, формування морально-етичної культури, формування художньо-естетичної культури, правове та превентивне виховання, формування трудової, екологічної, родинно-сімейної культури, формування здорового способу життя та роботу з батьками.

По всім напрямкам були заплановані та протягом року проводились різноманітні заходи: збори учнів, анкетування, психологічні тестування, виховні бесіди, виховні години, круглі столи, лінійки, вікторини, усні журнали, дослідницька робота та багато інших. Також проводились предметні тижні із загальноосвітніх, загальнопрофесійних та спеціальних дисциплін.

Серед виховних напрямів у закладі освіти сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне і громадянське виховання, спрямовані передусім на розвиток патріотизму, а саме – почуття любові до Батьківщини, свого народу, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції.

З метою розвитку національно-патріотичних почуттів в  учнів, інтересу до культури, обрядів та традицій нашого народу в цьому навчальному році було проведено:  засідання краєзнавчо – патріотичного гуртка «Росич», проведено бесіди  «Україна-єдина країна», «Я – громадянин України»,  «З історії державних символів», «Славні нащадки козаччини», «Славетні захисники», тематичні лінійки  «Наша мова – солов’їна», «В нас одна Батьківщина – наша рідна Україна»,   «Українська держава і перспективи демократичного розвитку», «Україна – країна майбутнього», «Традиції національно-патріотичного виховання в Україні»; позакласні заходи, виховні години, просвітницькі лекції,  виставки газет, літературні вікторини, спортивні змагання,   Дню козацтва  та багато інших.

Для педагогічного колективу ліцею  патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним. Виховувати почуття патріотизму ми починаємо з поваги до родини, ліцею, міста, рідного краю, держави. Взаємодія педагогів, батьків та учнів створює необхідні умови, за яких може розвитися активний громадянин сучасного суспільства. Нас об’єднує одна мета – виховання молодого покоління у дусі патріотизму, любові до своєї Батьківщини, збереження традиції неперервності поколінь, наповнення її новим змістом.

В основу виховної системи ліцею  покладені принципи системності та послідовності, модель виховної роботи охоплює всі сфери процесу виховання, а в центрі поставлено формування особистості здобувача освіти з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом. Одним з аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура, формування якої забезпечується правовим вихованням.

Для виконання цих задач протягом 2020-2021 навчального року  було проведено багато заходів:

–   здобувачі освіти під підпис ознайомлені з «Правилами внутрішнього розпорядку ліцею», «Правилами та обов’язками учнів ліцею»;

–   здобувачі освіти під підпис ознайомлені з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 136 від 08.02.2012 р. «Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах» та зі статтями Карного кодексу України;

–   проведено тижні правових знань (жовтень, грудень);

–   інформаційно-виховні та тематичні лінійки;

–   згідно плану на рік проводились виховні години та бесіди на правову тематику;

–   згідно плану сумісних заходів проводились зустрічі з робітниками правоохоронних органів;

–   розроблені та проводяться заходи з безпеки життєдіяльності учнів на 2019-2020 навчальний рік, з профілактики та попередженню наркоманії, попередженню насилля в сім’ї;

–   щоквартально проводиться звірка зі службами міста по виявленню трудних підлітків.

на обліку стоять:

– відділ поліції  1 учень;

– ССД    –

– наркологічний диспансер       –

На внутрішньо ліцейному  обліку стоять 7 учнів. За усіма учнями закріплені педагоги-наставники, ведеться профілактична робота педпрацівниками ліцею  та працівниками Рокитнянського  відділу поліції.

Посилена робота керівниками груп по скороченню втрат навчального часу. Аналіз відвідування занять знаходить своє відображення в підсумкових наказах за місяць.

З ціллю профілактики правопорушень, пияцтва, наркоманії,   в ліцеї  створений Штаб профілактики  правопорушень, який працює на підставі «Положення про Штаб профілактики», затвердженого директором ліцею.

У ліцеї  працює психологічна служба, яка складається з психолога та соціального педагога. Впродовж семестру  служба проводить діагностичну, корекційну та профілактичну роботу з учнями всіх курсів за планом роботи психолога та соціального педагога. Особлива увага приділяється учням з «групи ризику», учням пільгової категорії та учням, що мешкають у гуртожитку.

Впродовж 2020-2021 навчального року проводилась робота педагогічного колективу ліцею  за планом сумісних заходів зі службами району, а саме: працівниками Рокитнянського  відділу поліції, ССД, відділом молоді та спорту Рокитнянської  районної  ради, Рокитнянським  центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. З ціллю забезпечення правопорядку на території гуртожитку та під час проведення масових заходів ліцею  відвідують дільничні та оперативно-уповноважені Рокитнянського відділу поліції. Всі ці заходи направлені на профілактику правопорушень, прищеплення підліткам поваги до Конституції України, знання та дотримання законів, глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадською відповідальністю.

Значну роль для профілактики правопорушень підлітків має робота предметних гуртків, гуртків художньої самодіяльності,   художньо-естетичного,   та спортивних секцій. У 2020-2021 навчальному році   в ліцеї працює 2  гуртка та 3 спортивних секцій.

Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.

Ефективність процесу формування позитивної мотивації наздоровий спосіб життя залежить від відповідної спрямованості й виховної роботи. Працюючи в цьому напрямі педагогічний колектив надавав перевагу активним формам і методам виховної роботи з учнями, що ґрунтувалися на демократичному стилі взаємодії, сприяли формуванню критичного мислення, ініціативності й творчості в учнів.

У поточному навчальному році у   було проведено багато заходів по формуванню здорового способу життя, а саме:

змагання з футболу, волейболу, тенісу та спортивні турніри.

У вересні проведено День Здоров’я.

Робота бібліотеки ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» проводиться згідно річного та перспективно-тематичного планів роботи.

Виховна та інформаційно-консультативна робота велася диференційовано, використовувалися різні форми роботи як колективні, так і індивідуальні. Так, протягом першого семестру,    у бібліотеці було організовано цілий ряд нових цікавих книжкових виставок

Особливе місце в системі формування особистості, її активної позиції належить учнівському самоврядуванню. Самоврядування – неодмінна ознака колективу. Чим досконаліше самоврядування, тим досконаліший колектив. Рада самоврядування ліцею  є дієвим органом в нашому ліцеї. Її члени мають активну життєву позицію і залучають юнаків та дівчат до змістовної суспільної роботи.

Активну участь учні ліцею та весь колектив приймають в екологічних акціях     прибирання закріплених   територій, а також у ремонті ліцею та гуртожитку, в прибиранні та озелененні територій навколо ліцею та гуртожитка, збереженні майна.

Для учнів, що мешкають у гуртожитку створені всі необхідні санітарно-гігієнічні умови: безперебійне постачання гарячої та холодної води, дотримання температурного режиму як в кімнатах, так і в місцях загального користування.  У гуртожитку обладнані кухня та кімната для прийому їжі, які оснащені холодильниками, шафами для чистого посуду, електроплитою. Також є кімната для відпочинку, кімната самопідготовки учнів, спортивна кімната та бібліотека. Працює один вихователь, який організує дозвілля учнів за планом виховної роботи гуртожитку на рік.

Вся робота у гуртожитку ліцею  проводиться відповідно до Положення про учнівський гуртожиток ліцею та Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку ліцею. Дієвим органом учнівського самоврядування гуртожитку є Рада гуртожитку, яка є невід’ємною складовою виховної системи ліцею. Вона забезпечує залучення юнаків та дівчат до змістової суспільної роботи, до реального управління організацією виховного процесу, житлово-побутової діяльності, змістового дозвілля. Рада виконує свою діяльність на підставі «Положення про Раду самоврядування гуртожитку Рокитнянського професійного ліцею і координується адміністрацією гуртожитку. Робота комітетів ведеться за планом, затвердженим на засіданні ради гуртожитку. Засідання Ради проводяться один раз на місяць, кожен комітет ради відповідає за свій напрямок роботи. Голова ради самоврядування гуртожитку здійснює загальне керівництво Радою, спрямовує її роботу, контролює роботу комітетів, співпрацює з дирекцією ліцею та батьками учнів. З метою поліпшення роботи у гуртожитку введене чергування педагогічних працівників. Черговий по гуртожитку педагогічний працівник здійснює допомогу в організації самоврядування учнів, контролює санітарний стан кімнат та побутових приміщень, контролює дотримання учнями правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, надає допомогу вихователю в організації самопідготовки і дозвілля учнів та інше. Систематично керівники груп відвідують своїх учнів у гуртожитку, перевіряють умови проживання, санітарний стан кімнат, правила збереження продуктів, проведення дозвілля. Спільна робота керівників груп, викладачів, вихователів, дирекції– є важливим напрямком навчально-виховного процесу в ліцеї.

Педагогічний колектив ліцею працює над створенням соціально – педагогічних умов, за яких стимулюються позитивні процеси розвитку і саморозвитку особистості, згідно з прийнятими в суспільстві етичними нормами.      Організовано в групах проведення бесід з метою виховання висококваліфікованих, національно свідомих громадян своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів прогресивних національних традицій:

– “Від роду слався Україно”,

– “Доля родини в долі України”,

– “Батьки і діти – тепло отчого дому”,

– “Конституція України. З історії державних символів”.

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу підлітка та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів. Адже, кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку педагогів. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони учня.

Робота з професійної орієнтації проводиться згідно з планом проведення профорієнтаційної роботи педколективу ДПТНЗ «Рокитнянський  професійний ліцей»   серед випускників загальноосвітніх шкіл Рокитного та Рокитнянського району. Проведено цикл тренінгів з профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти   серед учнів 8-11 класів. Педагогічні працівники відвідують школи  і, проводять профорієнтаційні бесіди, покази концертів художньої самодіяльності, розповсюджують інформаційний матеріал, здійснюється анкетування учнів.

Педагогічні працівники при підготовці до занять керуються поурочно-тематичними планами, методичними розробками, планами уроків, конспектами, дидактичними матеріалами, унаочненням, технічними засобами навчання. Поурочно-тематичні плани з предметів розглянуті та схвалені  на засіданнях методичних комісій і затверджені заступниками директора з навчально-виробничої та навчально-виховної роботи. Графік освітнього процесу передбачає чергування теоретичного і виробничого навчання, державну підсумкову атестацію, кваліфікаційну та державну кваліфікаційну атестацію, канікули, виробниче навчання, виробничу практику на підприємствах. Передбачені навчальними планами лабораторно-практичні роботи забезпечені необхідною навчально-методичною документацією, інструкційно-технологічними картами, приладами, інструментами, матеріалами.  В ліцеї згідно з графіками проводяться консультації для ліквідації прогалин у знаннях учнів. Графіки консультацій розробляють викладачі, затверджують їх в установленому порядку і вивішують у кабінеті для загального інформування.

Журнали обліку теоретичного та виробничого навчання у закладі освіти ведуться згідно з  інструкціями. Облік замін уроків здійснює   заступника директора з навчально-виховної  роботи. Навчальні плани і програми виконуються в повному обсязі.

Аналізуючи  систему виховної роботи закладу за 2020-2021 навчальний рік, були зроблені висновки, що  виховна робота проводиться на  достатньому рівні.

Оцінка рівня  безпеки життєдіяльності учасників

навчально-виховного процесу

Забезпечення та дотримання умов безпеки життєдіяльності ліцею  здійснюється у відповідності з законами України: “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про охорону здоров’я населення”, Кодексу законів про працю. Положеннями: “Про організацію охорони праці у ДПТНЗ « Рокитнянський професійний ліцей», “Про службу охорони праці”, “Про комісію з питань охорони праці”, “Про навчання з питань охорони праці”, “Про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій”, “Переліку посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці».

На виконання вищезазначеного в ліцеї створена служба охорони праці, яку очолює інженер з охорони праці. Службою охорони праці ведеться документація рекомендована Департаментом освіти і науки КОДА та Міністерством освіти і науки. Постійно проводиться інформування працівників ліцею про основні вимоги у законі, інші нормативно-правові документи з охорони праці, про зміни у законодавстві «Про охорону праці». Служба охорони праці забезпечує підрозділи нормативно-правовими актами, що діють у межах навчального закладу,та  контролює проходження попередніх, періодичних, а також щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

У ліцеї розроблено Положення «Про організацію робіт із охорони праці учасників навчально-виховного процесу». Це Положення визначає єдину систему організації робіт із охорони праці, а також обов’язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці, навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників.

Обладнаний кабінет з охорони праці, в якому проводиться навчання працівників та учнів з питань охорони праці.

Перед початком занять всім учням ліцею проводиться вступний інструктаж та інші інструктажі в процесі навчання. Також на початку занять та на період зимових та літніх канікул проводяться інструктажі з безпеки життедіяльності. Двічі на рік проводиться показ відеороликів на різноманітні теми з безпеки життедіяльності.

Посадові особи, для яких необхідні навчання і перевірка знань згідно з переліком, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці України від 26.01.2005р. № 15 у визначені терміни проходять навчання, складають іспит. Для цього щорічно створюється комісія. Перед складанням іспитів для працівників ліцею читається курс лекцій згідно тематичного плану. Для цього залучаються працівники СЕС, пожежної охорони. Навчання працівників ліцею з охорони праці проводиться за 10-годинною  програмою, після чого працівники складають іспит, результати якого оформлюються протоколами. Всі керівники ліцею мають посвідчення з охорони праці. Під час проведення занять «Школи молодого майстра і молодого викладача» особлива увага звертається на вивчення застосування  питань охорони праці.

Навчання в усіх групах на першому курсі з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюються згідно з програмою «Охорона праці» обсягом 30 годин.

При направленні учнів на виробничу та переддипломну практику  проводяться відповідні інструктажі.

У ліцеї створена постійно діюча комісія з питань охорони праці для проведення квартальних перевірок стану охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки ліцею. Після проведення таких перевірок комісією складається акт результатів перевірки та пропонуються заходи щодо усунення недоліків з відповідальними особами та термінами виконання.

Щорічно, перед початком навчального року, проводиться перевірка готовності  закладу освіти до початку занять, що підтверджено актами готовності закладу освіти до нового навчального року. Згідно з встановленими термінами, здійснюється вимірювання опору заземлюючих пристроїв, ізоляції кабельних ліній, освітлення, перевірка санітарного стану лабораторій, їдальні. За результатами перевірок органів Державного нагляду вживаються заходи щодо усунення виявлених недоліків.

Заклад освіти забезпечений первинними засобами пожежогасіння згідно протипожежних норм, планами евакуації. Два рази на рік ліцей перевіряється Державними інспекторами пожежної служби. На початку навчального року старший інспектор СПНПД Рокитнянського РВГУ МНС України і Київській області читає курс лекцій з протипожежного мінімуму для працівників та учнів ліцею.

Виробничі майстерні, лабораторії обладнані у відповідності до вимог з охорони праці. Кожна майстерня забезпечена інструкціями з охорони праці і пожежної безпеки, облаштованим куточком з охорони праці. Біля кожного верстата встановлена пам’ятка по безпечному веденню робіт. На кожній електроустановці нанесені відповідні попереджувальні знаки. Верстати пофарбовані відповідно до вимог. Все обладнання заземлено і занулено. Де необхідно – є витяжна вентиляція. Майстерні забезпечені справним ручним інструментом та інвентарем. Всі учні працюють у спецодязі.

У ліцеї призначені наказом особи, які відповідають за електрогоспо-дарство, механік, який відповідає за експлуатацію виробничого обладнання та автотранспорт.

Значна робота з питань охорони праці проводиться викладачем з охорони праці. Метою вивчення курсу «Охорони праці» під час проведення уроків теоретичного навчання є формування у майбутніх робітників активної позиції щодо профілактичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя і здоров’я працівників, по ставленню до результатів виробничої діяльності.

Згідно із Законом «Про охорону праці» в  навчальному закладі щорічно відзначається Всесвітній день охорони праці. Для формування і розвитку культури охорони праці проводиться тиждень профілактики і культури охорони праці.

На початку року плануються заходи, а саме: радіо лінійки «Країна відзначає Всесвітній день охорони праці»; виставки «Чи знаєте Ви правила безпеки?»; конкурси головоломок, ребусів «Формування і розвиток культури охорони праці»; лекції на різну тематику. Двічі на рік проводяться тижні з безпеки життєдіяльності.

Майстри виробничого навчання обов’язково включають питання з охорони праці. При  проведенні уроків виробничого навчання згідно з вимогами до змісту структурних елементів уроку виробничого навчання під час проведення вступного інструктажу розглядаються правила безпечного виконання робіт. Під час проведення поточного інструктажу здійснюється перевірка правильної організації робочих місць та дотримання правил охорони праці. Під час проведення індивідуального і колективного поточного інструктажу в учнів виховується звичка дотримання  правил безпечних умов праці.

Питання охорони праці враховані в колективному договорі між дирекцією і колективом навчального закладу.

Постійно видаються накази з основних питань з охорони праці.

Працює фельдшерський пункт, де надається перша невідкладна медична допомога, проводяться  санітарно-освітня та профілактична робота.

За 2020-2021 навчальний рік випадків виробничого травматизму серед учнів та працівників не було зареєстровано.

 

Бібліотека

Вся робота бібліотеки Рокитнянського професійного ліцею проводилася згідно річного та перспективно-тематичного планів роботи.

Бібліотека на 01.07 2021 року налічує 19975 примірників навчальної та художньої літератури. З них 11946 одиниць становлять підручники: 7445 – професійно-технічного циклу і 5576 – загальноосвітнього циклу. Художня література складає 5653 одиниць, передплачується сім видань.

За звітній період бібліотеку відвідували 140 читачів: 100 читачів – учні і 40 -читачів – працівники ліцею.

Кардинальні зміни, які відбулися в усіх сферах життя суспільства, зокрема в розвитку і становленні нової школи, нові орієнтації у змісті освіти на виховання підростаючого покоління вимагають перегляду й оновлення багатьох аспектів діяльності освітніх бібліотек і у цілому системи бібліотечної справи.

У сучасних умовах основними завданнями бібліотеки є:

– Виховання інформаційної культури, культури читання;

– Формування умінь користування бібліотекою, ії довідниковим апаратом та новим видом бібліотеки – електронною бібліотекою;

– Забезпечувати зростання професійної компетенції пед. кадрів;

– Сприяти різним формам і методам бібліотечної роботи, самоосвітньої роботи учнів і педагогів ( особливо в умовах сьогодення – вимушеного карантину і зв’язаного з ним дистанційного навчання);

– Виховання в учнів культури, національної свідомості та шанобливого відношення до книги як до джерела знань.

 

Фінансове забезпечення та зміцнення

навчально – матеріальної   бази ліцею

 

Надходження коштів з обласного бюджету на загальний фонд за 2020рік  –  склали – 13176044 грн. Очікуване виконання бюджету за 2020рік –  16990132 грн., втому числі стипендіальний фонд – 1878200грн.

На життєдіяльність закладу витрачено:

– заробітна плата – 9423572 грн.

– теплопостачання – 1667200 грн.  водопостачання – 17587 грн. енергопостачання – 108820  грн.

– стипендію – 1347664 грн.

– харчування учнів – 82719 грн.

– матеріальна допомога сиротам – 16722 грн.

Надходження коштів на спеціальний фонд за  2020 рік склали 880,8 тис.грн. В т.ч. від :

– господарської та виробничої діяльності – 157,5 тис.грн.

– за практику учнів – 178,7 тис.грн.

– від платних послуг – 16,3 тис.грн.

– добровільні внески –  528,3 тис. грн.( натуроплата)

Витрачено коштів спеціального фонду на :

– заробітну плату (в т.ч. премії і матеріальні допомоги) та нарахування – 40.8тис.грн.

–    паливно – мастильні матеріали – 18.6 тис.грн.

–    проведення поточного ремонту – 95,8 тис.грн.

–    придбання інструментів для НВП – 73,2 тис.грн.

– утримання сиріт –   –

–    комунальні послуги – 28.4 тис.грн.

– господарські витрати – 31.1 тис.грн.

– інші витрати – 653.7 тис. грн. ( втому числі натуроплата 528,3 тис. грн..)

Значна увага приділялась  навчально – матеріальній базі ліцею.

У 2020-2021 навчальному році був проведений поточний ремонт кабінетів ( фарбування столів, підлоги, стільців), майстерень, лабораторій, гурто-житку.

Протягом року здійснювався поточний ремонт сходових кліток,коридору навчального корпусу  ,санвузлів. Виконано 90% ремонтних робіт.

Завдання навчального закладу на перспективу

  1. Розвиток освітньої потужності та конкурентоспроможності навчального закладу як діючої системи впровадження освітньої діяльності , здатної успішно виконувати покладені державою функції.

2.Осучаснення та оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу.

3.Розширення форм взаємодії з соціальними партнерами, роботодавцями щодо стажування майстрів виробничого навчання і викладачів на виробництві.

4.Покращення співпраці ліцею з підприємствами-замовниками робітничих кадрів щодо організації виробничої практики учнів та їх працевлаштування.

  1. Удосконалення співпраці навчального закладу з роботодавцями.
  2. Моніторинг регіонального ринку праці з метою визначення потреб у кваліфікованих робітниках.
  3. Активізація процесу з реалізації моделі профорієнтаційної роботи Активізувати роботу з популяризації робітничих професій, професійної орієнтації молоді. Забезпечити проведення заходів спільно з роботодавцями, представниками громадськості.

8.Удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів та професій відповідно до вимог сучасного виробництва.

  1. 9. Продовжувати поширення передового досвіду членів педагогічного колективу через презентації, науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, школи передового досвіду.
  2. 10. Сприяти соціальному захисту учнівської молоді та педагогічних працівників.

11.Формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів.

  1. 1 Створення комфортних умов перебування в навчальному закладі всіх учасників навчально-виховного процесу.
  2. 13. Упровадення модульно-розвивальної системи навчання, використання проектних технологій у роботі з обдарованими дітьми.