Звіт директора навчального закладу ” Рокитнянський професійний ліцей”

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ДПТНЗ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

                              за 2019-2020 навчальний рік        

 

    У своїй діяльності ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійних (професійно-технічних)  закладів освіти виробничого навчання та виробничої практики та іншими нормативно правовими актами, а також Статутом  закладу освіти.

Уся діяльність колективу ДПТНЗ  «Рокитнянський професійний ліцей» спрямована на виконання поставлених головних завдань:

 • підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних робітників;
 • підвищення якості організації навчального процесу;
 • удосконалення матеріально-технічної бази;
 • створення сприятливих умов для формувань і  самореалізації здобувача освіти  у соціумі.

Прийом учнів на навчання до ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» здійснюється відповідно до регіонального замовлення в межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами прийому, розробленими на основі Типових правил прийому до професійних (професійно-технічних) закладів освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499. Набір учнів з кожної професії проводиться на основі ліцензійних обсягів, замовлень підприємств та відповідно до договорів на підготовку кваліфікованих робітників між ліцеєм і підприємствами-замовниками.

           Зміст освітнього процесу та термін навчання у  закладі освіти визначаються робочими освітніми програмами і планами, які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на основі Типових  навчальних планів і програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від        17 серпня 2002 р. № 1135.

З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої документації, а саме: робочі навчальні плани, робочі освітні програми, тематичні плани, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт, плани виробничого навчання на семестр і на місяць, плани уроків, паспорти комплексного методичного забезпечення предметів і професій. Навчання проводиться у 18 кабінетах, 5 майстернях та 4 лабораторіях, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та освітніх програм.

На початку навчального року складається графік освітнього процесу, який містить розклад занять теоретичної і практичної підготовки, графік виробничого навчання у майстернях.

З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів щорічно проводяться контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки, тематичні, поетапні атестації, директорські контрольні роботи.

Оперативну, точну, об’єктивну інформацію про поточний стан освітного процесу надають регулярні моніторингові дослідження, які є необхідним інструментом аналізу різних сторін освітньо процесу.

Аналіз успішності є матеріалом для індивідуальної роботи з учнями, стимулює учнівський і педагогічний колектив для поліпшення діяльності.

Якість навчання учнів повністю залежить від якісної підготовки викладача чи майстра виробничого навчання до уроку. Для цього в ліцеї створені всі необхідні умови: уроки теоретичного та практичного навчання проходять з використанням мультимедійної техніки та комп’ютерних програм, необхідна навчальна, науково-методична література є в бібліотеці та в методичному кабінеті. В цілому всі педагогічні працівники відповідально відносяться до своїх обов’язків, творчо підходять до вибору ефективних методів і інноваційних технологій на своїх уроках.

Професійно-практична підготовка учнів залежить від правильної організації виробничого навчання у навчальних майстернях, лабораторіях та виробничої практики учнів на підприємствах. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 992 від 07.06.1999р. «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійних (професійно-технічних)  закладів освіти виробничого навчання та виробничої практики» закладом освіти укладено угоди для проходження виробничого навчання та виробничої практики з багатьма підприємствами міста і області. Заклад освіти контролює проходження професійної підготовки на виробництві, з підприємствами укладаються договори, в яких відображаються умови проходження виробничого навчання і практики, забезпечуються необхідні та безпечні умови праці, а також умови для повного і продуктивного завантаження учнів.

Основними підприємствами-замовниками робітничих кадрів ліцею є: Кузня «Росич», ТОВ «Спецмонтажремонт», ПП «Уманець», СТОВ «Співдруж-ність», ПП «Моноліт», ПП «Росукрграніт», ФОП  «Говорун», ТОВ «УДС», ТОВ « Нива», ПП «Альтаїр» та інші.

Виробниче навчання учнів проводиться за кваліфікаційними рівнями. При завершені кожного етапу навчання учні проходять виробничу практику на підприємствах, відпрацьовують пробну кваліфікаційну роботу, проходять поетапну атестацію і їм присвоюється  відповідний розряд або кваліфікація за Державними стандартами.

 

 Виробниче навчання

      Виробниче навчання  здійснювалось відповідно до Державних стандартів згідно робочих навчальних планів та програм виробничого навчання.

Упродовж навчального року уся діяльність  майстрів виробничого навчан-ня  спрямовувалась на виконання  основного завдання:

 • підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних робітників;
 • підвищення якості організації освітнього процесу;
 • удосконалення матеріально-технічної бази;
 • створення сприятливих умов для формувань і  самореалізації учня у соціумі.

Виробниче навчання  протягом навчального року  проводилось  в навчально-виробничих майстернях, лабораторіях  та на базі підприємств на підставі двосторонніх договорів. Перелік навчально-виробничих робіт, програми виробничої практики розглядалися на засіданнях методичних комісій. Зміст виробничої практики визначається наявними детальними програмами, розробленими майстрами виробничого навчання, схваленими на засіданнях методичних комісій та затвердженими заступником директора з навчально – виробничої роботи. З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої документації.

Діяльність майстрів виробничого навчання  спрямовувалась на пошук  нових підходів  організації навчально-виробничого процесу, удосконалення змісту та структури, форм та методів організації пізнавальної діяльності майбутніх робітничих кадрів, впровадження сучасних педагогічних, інформаційних та виробничих технологій навчання.

Уроки з виробничого навчання   були направлені на якісне оволодіння учнями обраної професії. У процесі виробничого навчання учні вирішували різноманітні виробничі завдання, спрямовані на вироблення певних навичок і вмінь, що стануть  у потребі учням у майбутній роботі , набували професійної майстерності.

При навчанні на виробництві учні вдосконалювали свою профмайстерність, набували практичного досвіду, переймали досвід  кваліфікованих робітників.

Протягом навчального року відвідувались уроки виробничого навчання.   Більшість уроків відповідають сучасним вимогам, різноманітні за змістом, формами, методичними прийомами, сприяють розвитку пізнавальної активності та компетентності особистості учнів.

На уроках виробничого навчання за професією «Кухар, кондитер», «Кухар, офіціант»  майстри в/н  застосовують модульні, проблемні, ігрові технології, які дозволяють формувати творчу активність учнів, вміння працювати в групах,  навички самостійної навчальної діяльності, підвищують інтерес і мотивацію до навчання,  розвивають творчі здібності, що в підсумку призводить до підвищення рівня знань, умінь та професійних навичок учнів.

З метою формування творчого ставлення до праці на уроках виробничого навчання за професією «Штукатур, лицювальник – плиточник, маляр»  майстри виробничого навчання застосовують проблемно – розвивальні технології, які підвищують рівень зацікавленості учнів у професійній діяльності. Використання проблемно-виробничих завдань сприяє прогнозуванню виробничих ситуацій, відпрацювання вміння застосовувати теоретичні знання на практиці.  Використання комп’ютера на уроках виробничого навчання цієї професії значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу. Різноманітний ілюстративний матеріал,  презентаційні технології застосовуються майстрами на різних етапах уроку та в різних формах: як наочність при вивченні нового матеріалу, як інформаційний довідник при самостійній роботі, при виконанні творчих завдань, у вигляді тестів для тематичного оцінювання.  Заслуговують уваги проведені  уроки  майстрами виробничого навчання      Гончар В.Ф.,  Яременко О.І., Давиденко В.І., Куліковською В.О., Бількевичем О.В.

Майстри  всіх професій використовують  тестові технології, постійно проводять контроль знань та умінь учнів за допомогою тестів різних форм, які використовують з підручника та складають самостійно з урахуванням рівня підготовленості учнів.

Використовувались майстрами такі методи, як робота в парах, у групах, операційні ігри для закріплення професійних навичок,  учні знайомились з новими виробничими технологіями та зразками сучасної техніки.

Проведені конкурси професійної майстерності дають багатий матеріал для аналізу якості теоретичних і практичних навичок та вмінь учнів. У зв’язку з впровадженням в освітній процес ДСПТО на модульно-компетентнісній основі з професій  «Штукатур», «Лицювальник-плиточник», «Верстатник деревообробних верстатів», «Електрозварник ручного зварювання», «Слюсар-ремонтник» затверджених наказами МОН України від 2017, 2018 та 2019 років, методична комісія підготувала комплект навчально-програмної документації з даних професій.

Майстри виробничого навчання постійно відвідували обласні семінари, вебінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем.

        На базі ліцею в квітні відбувся  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної   освіти   закладів  професійної (професійно-технічної) освіти    з професії «Маляр». Мета заходу — пошук, підтримка, розвиток творчого потенціалу та професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.

Майстри виробничого навчання постійно відвідували обласні семінари, вебінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем:

– участь в обласному тренінгу для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О Київської області будівельного напряму на тему: «Використання сучасних будівельних матеріалів ТМ «Снєжка» при підготовці кваліфікаційних робітників за професією «Маляр»,  участь у майстер – класі «Нанесення інтерєрних фарб ТМ «Снєжка» (Глущенко Л.І., голова методичної комісії –  Семенюта С. І.).

У зв’язку з впровадженням в освітній процес ДСПТО на модульно-компетентнісній основі з професій «Штукатур» кваліфікація 3 (2-3) розряд, «Лицювальник-плиточник» кваліфікація 3 (2-3) розряд, «Електрозварник ручного зварювання» кваліфікація 2, 3 розряди, «Слюсар-ремонтник» кваліфікація 2 розряд, «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», затверджених наказами МОН України від 2017, 2018, 2019 та 2020 років, методична комісія підготувала освітні програми з даних професій (укладачі: Семенюта С.І., Бевза Ю.В., Бількевич Ю.А. – викладачі спеціальних предметів, Крамаренко Ю.М., Демчук І.М. – викладачі загальнопрофесійних предметів, Давиденко В.І., Глущенко Л.І., Ільченко О.М. – майстри виробничого навчання, Липовенко О.А. – методист).

У зв’язку з впровадженням в освітній процес ДСПТО на модульно-компетентнісній основі з професій  «Кондитер» кваліфікація 3 розряд, «Офіціант» кваліфікація 3, 4 розряд, затверджених наказами МОН України від 2017 року, методична комісія відкорегувала освітні програми з даних професій (укладачі: Середюк Н.В., Крамаренко Ю.М. – викладачі спеціальних предметів, Бевза Ю.В., Демчук І.М. – викладачі загальнопрофесійних предметів, Гончар В.Ф., Дуля В.Г., Дяченко Р.С. – майстри виробничого навчання, Липовенко О.А. – методист).

У рамках тижня було проведено ряд розважальних та навчальних заходів: інформаційні бюлетені: «Традиційні страви до Дня святого Валентина», «Кулінарний гороскоп» (Середюк Н.В.); майстер-класи: «Оздоблення традиційних виробів з дріжджового опарного  тіста» (Гончар В.Ф.);  «Розпис пряників айсингом», пілотна школа (Арцімович М.Б., Яременко О.І.), «Сучасні способи складання серветок для бенкету-фуршету» (Середюк Н.В.); відкритий виховний захід «Масляна, яка ж ти красна!» з елементами майстер-класу «Випікання  і  формування млинчиків з різними начинками та ресторанною подачею» (Гончар В.Ф.); екскурсії на виробництво: 20 група – ресторан «Лісова казка», практичний майстер-клас: «Технологія приготування вареників» (Куліковська В.О., Середюк Н.В.), 20 група – ресторан «Млин», демонстраційний майстер-клас: «Технологія приготування страв з риби» (Куліковська В.О., Крамаренко Ю.М.).

Члени методкомісії професій громадського харчування брали активну участь в обласних заходах:

 • участь викладача Середюк Н.В., майстра виробничого навчання Дулі В.Г. у занятті Школи молодого офіціанта на тему: «Сучасні інновації в розвитку ресторанного бізнесу».

В рамках проведення Школи відбулося засідання обласного методичного об’єднання педагогічних працівників ЗПТО, на якому з презентацією на тему «Її величність Кава» виступила  викладач  спецдисциплін  Середюк Н.В.;

 • участь у семінарі з обміну досвідом роботи громадської організації «Ресторанна гільдія» на тему: «НАССР: система харчової безпеки в закладах ресторанного господарства» (члени методичної комісії та учні);
 • участьу вебінарі педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської області напряму громадського харчування на тему: «Використання електронних освітніх ресурсів на уроках професійної підготовки як шлях підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників».

У листопаді 2019 року учениця ІІІ курсу Момотенко Анастасія брала  участь у  І (відбірковому) етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» за компетенцією «Кондитерське мистецтво», який відбувся на базі Державного навчального закладу «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу» (майстер виробничого навчання Яременко О.І.). Учні закладів освіти показували знання,  професійні вміння і навички, виконуючи завдання практичного та теоретичного турів. В рамках проведення Конкурсу відбулося засідання обласного методичного об’єднання педагогічних працівників ЗПТО, на якому з презентацією на тему «Кейтеринг – завжди прем’єра!» виступила викладач спецдисциплін Середюк Н.В. Практичною складовою засідання стала виставка оригінальних фоторобіт  та методичної розробки «Технологія виготовлення цукрових квітів. Англійська техніка», підготовленої викладачем Середюк Н.В. та майстром виробничого навчання Дяченко Р.С.

Упродовж навчального року голова методичної комісії Середюк Н.В. виступила організатором і керівником в реалізації обласного пошуково-інформаційного проекту «Київщина кулінарна: традиції та сучасність». Члени МК залучали багатьох учнів до участі в проведенні інтегрованих уроків на базі закладів  ресторанного господарства «Старий млин», «Лісова казка»,  під час яких були розкриті теми технічного оснащення підприємств харчування з метою виготовлення  стародавніх страв Надросся, проведення дослідницької роботи в архіві   смт Рокитне про харчування наших предків, які проживали в даній місцевості (Крамаренко Ю.М., Куліковська В.О., Дяченко Р.С.). З метою реалізації цілей і завдань, популяризації і практичного впровадження результатів проекту робота педагогічних працівників та учнів завершилась плідними результатами: підготовлена презентація та відеоматеріали.

Проводилась робота  по зміцненню навчально – матеріальної бази навчальних майстерень та лабораторій.

 

Навчально – методична робота

 авчально-методична робота в ліцеї у 2019-2020 н. р. здійснювалась  згідно з Положенням про методичну роботу у професійно-технічному закладі освіти, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 582 від 12.12. 2000, плану роботи департаменту освіти і науки КОДА, НМК ПТО в Київській області та плану роботи ліцею на 2019-2020 н. р.

Аналіз підсумків  навчально – методичної роботи за 2019–2020 навчальний рік показує, що педагогічний колектив у процесі своєї діяльності реалізував мету й завдання, поставлені на початку навчального року.

Заклад освіти намагається постійно оновлювати зміст, форми і методи освітнього процесу, за яких весь педагогічний колектив може реалізувати свої здібності, нарощувати інтелектуальний і творчий потенціал. І тому методична робота була спрямована на розвиток та удосконалення творчої діяльності педагогів та на успішну організацію освітнього процесу.

Педагогічний колектив ліцею протягом 2019-2020 навчального  року  працював над науково-методичною проблемою «Формування конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій». Цілеспрямована робота педагогічного колективу над методичною проблемою виступає одним із домінуючих чинників примноження педагогічного досвіду, накопичення  навчально-методичного забезпечення предметів, професій.

Відповідно до плану реалізації науково-методичної проблеми ліцею на ІІІ етапі члени методичних комісій впроваджували в освітній процес сучасні перспективні педагогічні технології та методи навчання. Тому метою роботи методичної служби було створення умов для всебічного розвитку особистості педагога, озброєння кожного викладача, майстра виробничого навчання необхідними для цього знаннями, уміннями й навичками, напрацювання стратегій для створення творчої атмосфери в колективі педагогів.

Робота над методичною темою активізувала методичну діяльність кожного педагога, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки. Кожен педагогічний працівник окремо працював над темою, яка базувалася на загальноліцейній.

Головним в організації навчально-методичної роботи з педагогічними працівниками є удосконалення вміння управляти процесом навчання, який був спрямований у бажаному напрямку, проведення за отриманими результатами педагогічного аналізу як зворотного зв’язку у навчанні, створення умов щодо підвищення компетентності викладачів, майстрів виробничого навчання, з метою подальшого всебічного розвитку учнів та вдосконалення освітнього процесу.

Методична робота здійснювалась через діяльність педагогічної ради,  методичних комісій. Засідання педагогічної ради проходили згідно плану роботи в установлені терміни. Тематика засідань педрад охоплювала широке коло питань, спрямованих на удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, підготовки до атестації педагогічних працівників тощо.

Адаптоване впровадження в освітній процес інноваційних технологій і методик потребувало оптимального поєднання різноманітних корпоративно – групових та індивідуальних форм методичної взаємодії в роботі трьох  методичних комісій.

Діяльність методичних комісій безпосередньо впливала на підвищення якості  навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в освітній процес.

Планомірній роботі над методичною проблемою ліцею були підпорядковані масові  форми  методичної роботи: засідання педагогічної ради, семінари, круглі столи: «Сучасний викладач на шляху до вдосконалення»; «Комплексний підхід у здійсненні експерт-ної оцінки професіоналізму педагога»; «Продуктивний урок – орієнтир сучасного педагога», практичні семінари на теми: «Педагогічні та виробничі  інновації»; «Удосконалення уроку виробничого навчання та посилення програмного забезпечення, для підвищення рівня  кваліфікованого робітника».

Методична комісія викладачів загальноосвітнього циклу та класних керівників працювала над проблемою: «Інноваційні підходи до навчання та розвитку всебічно розвиненої особистості».

Головна мета роботи комісії – допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогів; активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються в зв’язку з переходом на новий зміст; вивчення досвіду роботи викладачів, узагальнення здобутків, організація обміну досвідом.

Упродовж  навчального року було заплановано та проведено 10 засідань МК з актуальних питань, які стосувалися вирішення навчальних та виховних проблем. На засіданнях презентувалися та обговорювалися нові методи та прийоми роботи з обдарованими учнями та учнями, які мають низьку мотивацію навчання. МК приділяла велику увагу вивченню і впровадженню передового досвіду, підвищенню педмайстерності викладачів, росту кваліфікації педагогів, що атестуються, акцентувалась увага на допомозі молодим  викладачам. Впроваджували  такі форми роботи як взаємовідвідування уроків, обговорення диференційованих завдань із предметів, інтегровані уроки, інформація членів МК про самоосвіту, розробка програм, проведення круглих столів із актуальних тем тощо.

Протягом навчального року викладачі постійно працювали над  наповненістю кабінетів навчальними та методичними матеріалами, завданнями для  контролю знань, матеріалами  для підготовки до ЗНО та ДПА. Проводилася робота  й по поліпшенню естетичного вигляду кабінетів.

Викладачі, які атестувалися (Коробенко К.І., Рисак А.В., Саєнко Л.М.)  презентували досвід роботи на педагогічних читаннях, проводили виховні заходи, відкриті уроки. Під час відкритих уроків був показаний широкий спектр різноманітних засобів та інтерактивних методів роботи з учнями, створювались умови для творчого самовираження і саморозвитку учнів, виховувалася компетентна особистість.

Викладачами – членами методкомісії проведено ряд виховних заходів, предметні тижні, бесіди з учнями на моральні теми.

Основою успішної роботи викладачів  загальноосвітнього циклу є невичерпний творчий потенціал, відповідальність, розуміння вимог сьогодення, впровадження інновацій, робота з обдарованою учнівською молоддю.

Робота викладачів була спрямована на підготовку учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах учнівської творчості.

Результатом цієї роботи є такі досягнення у районних предметних олімпіадах: VІ місце (за 10 клас), VІІ місце (за 11 клас) з української мови і літератури (учениці Бевз Анюта, Скобля Вікторія, викладач Касіч Н.М.);  VІ місце (за 10 клас), VІІ місце (за 11 клас) з біології (учениці Лівінська Марія, Полонець Катерина, викладач  Коробенко К.І.);  VІ місце (за 10 клас) з фізики (учениця Рябчун Катерина, викладач Саєнко Л.М.); VІІ місце (за 10 клас) з хімії (учениця Самар Іванна, викладач Гудзевата О.О.).

У листопаді місяці проведено І етап конкурсів: X  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Переможці І етапу взяли участь у ІІ етапі конкурсів. Учасник ІІ етапу конкурсу імені Тараса Шевченка – Замостяний Валерій посів ІV місце; учасниця ІІ етапу конкурсу імені Петра Яцика – Лівінська Марія – VІ місце.

Проведено І етап XIX Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, що проходив під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» на тему: «Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю…» (В. Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці…») у номінації «Історія України і державотворення». Переможцем І (ліцейного) етапу став учень 43 групи Замостяний Валерій, який підготував роботу на тему: «Я – волонтер. Я добро захищаю від зла. Ю. Виродов» (викладач  Дем’яненко В.В.).

Успіхом навчальної роботи є те, що  із 69  відпускників 1 учнень отримав диплом з відзнакою.

Викладачі брали участь в обласних семінарах, зокрема, викладач предмета «Захист Вітчизни» Валика В.В. взяв участь у семінарі «Організаційні форми роботи з військово-патріотичного виховання учнівської молоді в закладах освіти області», викладач інформатики Демчук І.М. – у тренінгу «Навчання з написання проектів для одержання  грантів від Британської Ради в Україні за програмою «Активні Громадяни».

Згідно плану роботи навчальної частини проводилися перевірочні контрольні роботи із загальноосвітніх предметів у групах І-ІІІ курсів. Завдання контрольних робіт були складені на основі вимог освітніх програм. Перевірка мала на меті визначити рівень володіння теоретичними матеріалом, ступень засвоєння основних понять та явищ вміння аналізувати, узагальнювати, співвідносити і критично оцінювати.

Вивчення, аналіз і узагальнення результатів написання контрольних робіт дали можливість констатувати, що викладання загальноосвітніх предметів проводилось за державними програмами, та згідно інструктивно–методичними рекомендаціями щодо вивчення загальноосвітніх предметів. Результати контрольних робіт засвідчили, що програмовий матеріал з предметів учні засвоюють на належному рівні.

Відповідно до річного плану роботи  ліцею вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів  з хімії, інформатики, з громадянської освіти та зі спеціальних предметів і виробничого навчання за професією «Офіціант».

В рамках вивчення стану викладання цих предметів адміністрацією ліцею проведено контрольні роботи у групах. Були видані накази про рівень знань учнів з цих предметів. На контролі була перевірка виконання навчальних планів і програм, ведення журналів теоретичного та виробничого навчання, іншої документації, тематичний облік знань учнів, єдині вимоги до оцінювання знань, збереження навчально – матеріальної бази кабінетів, майстерні.

Усі матеріали, одержані під час здійснення контролю висвітлювалися, обговорювалися на засіданнях методичних комісій, нарадах при директорові, педагогічних радах,  готувалися узагальнені накази.

Протягом навчального року викладачі постійно працювали над  наповненістю кабінетів навчальним та методичним матеріалом, завданнями для  контролю знань, матеріалами  для підготовки до ЗНО та ДПА. Проводилася робота  й з поліпшення естетичного вигляду кабінетів.

Класні керівники та майстри виробничого навчання проводили  системну роботу з батьками, відвідували  за місцем проживання неблагополучні сім’ї , вивчали  їхні житлово – побутові умови, надавали  педагогічні консультації, постійно здійснювали  психолого – педагогічний супровід і контроль цих сімей.

Члени методичної комісії брали участь у ліцейних педагогічних читаннях на тему: «Сучасні інновації професійної підготовки – основа досягнення якості освіти», де презентували свій досвід з тем: «Шляхи удосконалення ключових компетентностей викладача математики через роботу у хмарних технологіях» (Рисак А.В.), «Портфоліо викладача фізики Рокитнянського професійного ліцею» (Саєнко Л .М.), «Активізація  пізнавальної діяльності  учнів на уроках географії засобами інтеграції» (Коробенко К.І.).

Одним із напрямків роботи методичної комісії є поширення кращого досвіду роботи педагогів, популяризація його у фахових, електронних педагогічних виданнях. Методичні матеріали, розміщені  на сайті «Всеосвіта»:  викладач фізики Саєнко Л.М.: Виховна година «Алкоголізм неповнолітніх»; Розробка для позакласної роботи «Квест з фізики»; Методична розробка «Алкоголізм неповнолітніх – небезпека для генофонду України».

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання будівельних професій та загальних професій для всіх галузей економіки продовжила роботу над методичною проблемою: «Складові у формуванні професійно-практичних компетентностей учнів». Кожен з членів методичної комісії працював над своєю методичною проблемою, яка співзвучна з єдиною проблемою ліцею.

Методична комісія здійснювала навчально-методичне забезпечення професійної освіти та позаурочну діяльність із спецпредметів, організувала вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти згідно з рівнями, визначеними законодавством.

У зв’язку з впровадженням в освітній процес ДСПТО на модульно-компетентнісній основі з професій «Штукатур» кваліфікація 3 (2-3) розряд, «Лицювальник-плиточник» кваліфікація 3 (2-3) розряд, «Електрозварник ручного зварювання» кваліфікація 2, 3 розряди, «Слюсар-ремонтник» кваліфікація 2 розряд, «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», затверджених наказами МОН України від 2016, 2017, 2018 та 2019 років, методична комісія підготувала освітні програми з даних професій (укладачі: Семенюта С.І., Бевза Ю.В., Бількевич Ю.А. – викладачі спеціальних предметів, Крамаренко Ю.М., Демчук І.М. – викладачі загальнопрофесійних предметів, Давиденко В.І., Глущенко Л.І., Ільченко О.М. –    майстри виробничого навчання, Липовенко О.А. – методист).

Викладачі та майстри виробничого навчання постійно відвідували обласні семінари, вебінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем:

– участь в обласному тренінгу для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О Київської області будівельного напряму на тему: «Використання сучасних будівельних матеріалів ТМ «Снєжка» при підготовці кваліфікаційних робітників за професією «Маляр»,  участь у майстер – класі «Нанесення інтерєрних фарб ТМ «Снєжка» (Глущенко Л.І., голова методичної комісії –  Семенюта С. І.);

– участь у вебінарі на тему: «Формування у здобувачів професійної освіти знань, умінь і навичок з безпеки праці» (інженер з охорони праці Крамаренко В.В., викладач предмета «Охорона  праці» – Семенюта С. І. );

– участь у вебінарі для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О Київської області будівельного напряму на тему: «Зміст та форми роботи методичних комісій професійного спрямування» та презентація методичних матеріалів з теми: «Сучасні підходи» до планування роботи методичної комісії» (Семенюта С.І. – голова обласного методичного об’єднання педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти будівельного напряму, голова методичної комісії ліцею);

– підготовка інформаційних матеріалів для Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області: «Впровадження інноваційних технологій підготовки кваліфікованих робітників будівельного профілю», «Впровадження новітних енергозберігаючих технологій на уроках виробничого навчання» (Семенюта С.І.,

Давиденко В.І.).

Члени методичної комісії  перебувають у постійному пошуку раціональних та ефективних форм і методів організації освітнього процесу. Учасники окреслили низку питань, яки реалізували:

– підготовка і проведення акції «Безпечні умови праці усій українській нації» (Олефір Н.М., Семенюта С.І.).

– розробка  матеріалів для дистанційного навчання (викладачі, майстри виробничого навчання);

– підготовка матеріалів на тему: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців» та виступ на педагогічній  раді (голова методичної комісії Семенюта С.І.);

– розгляд і затвердження білетів з спецдисциплін, розробка тем державної кваліфікаційної та поетапної атестації (викладачі спецпредметів, члени комісії);

– розгляд і затвердження графіків проведення кваліфікаційних пробних робіт, детальних програм проходження виробничої практики на підприємстві (члени комісії).

Члени методичної комісії брали участь у ліцейних педагогічних читаннях на тему: «Сучасні інновації професійної підготовки – основа досягнення якості освіти», де майстер виробничого навчання Давиденко В.І. презентувала свій досвід з теми: «Впровадження сучасних технологій на уроках виробничого навчання з метою підготовки конкурентноспроможного фахівця за професією «Штукатур, лицювальник – плиточник, маляр».

Проблемним питанням методичної комісії є удосконалення освітнього процесу шляхом упровадження перспективних педагогічних технологій під час професійного навчання з будівельних професій та загальних професій для всіх галузей економіки, а саме: інтерактивних методів навчання, метод проектів та розвиток критичного мислення учнів при вирішенні виробничих ситуацій.

В ліцеї активно ведеться робота з веб-сайтом закладу освіти. Постійно оновлюється інформація щодо проведених заходів,  висвітлюються новини освітнього процесу, громадського життя учнівського та педагогічного колективу.

Робота методичної комісії громадського харчування  та сфери обслуговування була спрямована на комплексний підхід до освітнього процесу в поєднанні практичних знань, умінь і навичок, формування в учнів критичного мислення. Методична комісія працювала над методичною проблемою: «Використання нових інноваційних технологій в процесі теоретичної та практичної підготовки».

На засіданнях МК  були розглянуті та схвалені навчальні плани та програми, графіки відкритих уроків. Постійно проводилося робота з комплексно-методичного забезпечення освітнього процесу, вивчалися та впроваджувалися сучасні педагогічні та виробничі технології.

У зв’язку з впровадженням у навчальний процес ДСПТО на модульно-компетентнісній основі з професій  «Кондитер» кваліфікація 3 розряд, «Офіціант» кваліфікація 3, 4 розряд, затверджених наказами МОН України від 2017 року, методична комісія відкорегувала освітні програми з даних професій (укладачі: Середюк Н.В., Крамаренко Ю.М. – викладачі спеціальних предметів, Бевза Ю.В., Демчук І.М. – викладачі загальнопрофесійних предметів, Гончар В.Ф., Дуля В.Г., Дяченко Р.С. – майстри виробничого навчання, Липовенко О.А. – методист).

Упродовж 2019-2020 навчального року члени МК працювали над підвищенням свого фахового рівня, займалися самоосвітою, популяризували свій досвід роботи у фахових, електронних педагогічних виданнях, так майстер виробничого навчання Гончар В.Ф. представила цікаві методичні розробки уроків виробничого навчання з вивчення страв української кухні, які розміщені на сайті «Всеосвіта»:  «Методична розробка підсумкового уроку виробничого навчання з елементами гри на тему:  «Ерудит-шоу «Моя професія і я у ній»; «Методична розробка «Прийди до серця, Україно, благослови добром мене!»; «Методична розробка Сценарій виховного заходу «Масляна, яка ти красна!».

При проведенні відкритих уроків, члени методичної комісії, використовували нові форми та методи навчання: «Технологія приготування виробів з млинчикового тіста» (Гончар В.Ф.).

В роботі методкомісії застосовувалися такі форми діяльності як круглі столи, семінари, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася дієва допомога членам МК в реалізації завдань, що стоять перед педагогами.

У рамках місячника  методичної роботи  ліцею проходив тиждень професій громадського харчування, де педагоги та учні удосконалюють знання з навчальних предметів та виробничого навчання. У рамках тижня було проведено ряд розважальних та навчальних заходів: інформаційні бюлетені: «Традиційні страви до Дня святого Валентина», «Кулінарний гороскоп» (Середюк Н.В.); майстер-класи: «Оздоблення традиційних виробів з дріжджового опарного  тіста» (Гончар В.Ф.);  «Розпис пряників айсингом», пілотна школа (Арцімович М.Б., Яременко О.І.), «Сучасні способи складання серветок для бенкету-фуршету» (Середюк Н.В.); відкритий виховний захід «Масляна, яка ж ти красна!» з елементами майстер-класу «Випікання  і  формування млинчиків з різними начинками та ресторанною подачею» (Гончар В.Ф.); екскурсії на виробництво: 20 група – ресторан «Лісова казка», практичний майстер-клас: «Технологія приготування вареників» (Куліковська В.О., Середюк Н.В.), 20 група – ресторан «Млин», демонстраційний майстер-клас: «Технологія приготування страв з риби» (Куліковська В.В., Крамаренко Ю.М.).

Члени методкомісії професій громадського харчування брали активну участь в обласних заходах:

 • участь викладача Середюк Н.В., майстра виробничого навчання Дулі В.Г. у занятті Школи молодого офіціанта на тему: «Сучасні інновації в розвитку ресторанного бізнесу».

В рамках проведення Школи відбулося засідання обласного методичного об’єднання педагогічних працівників ЗПТО, на якому з презентацією на тему «Її величність Кава» виступила  викладач  спецдисциплін  Середюк Н.В.;

 • участь у семінарі з обміну досвідом роботи громадської організації «Ресторанна гільдія» на тему: «НАССР: система харчової безпеки в закладах ресторанного господарства» (члени методичної комісії та учні);
 • участьу вебінарі педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської області напряму громадського харчування на тему: «Використання електронних освітніх ресурсів на уроках професійної підготовки як шлях підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників».

У листопаді 2019 року учениця ІІІ курсу Момотенко Анастасія брала  участь у  І (відбірковому) етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» за компетенцією «Кондитерське мистецтво», який відбувся на базі Державного навчального закладу «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу» (майстер виробничого навчання Яременко О.І.). Учні закладів освіти показували знання,  професійні вміння і навички, виконуючи завдання практичного та теоретичного турів. В рамках проведення Конкурсу відбулося засідання обласного методичного об’єднання педагогічних працівників ЗПТО, на якому з презентацією на тему «Кейтеринг – завжди прем’єра!» виступила викладач спецдисциплін Середюк Н.В. Практичною складовою засідання стала виставка оригінальних фоторобіт  та методичної розробки «Технологія виготовлення цукрових квітів. Англійська техніка», підготовленої викладачем Середюк Н.В. та майстром виробничого навчання Дяченко Р.С.

Упродовж навчального року голова методичної комісії Середюк Н.В. виступила організатором і керівником в реалізації обласного пошуково-інформаційного проекту «Київщина кулінарна: традиції та сучасність». Члени МК залучали багатьох учнів до участі в проведенні інтегрованих уроків на базі закладів  ресторанного господарства «Старий млин», «Лісова казка»,  під час яких були розкриті теми технічного оснащення підприємств харчування з метою виготовлення  стародавніх страв Надросся, проведення дослідницької роботи в архіві      смт Рокитне про харчування наших предків, які проживали в даній місцевості (Крамаренко Ю.М., Куліковська В.В., Дяченко Р.С.). З метою реалізації цілей і завдань, популяризації і практичного впровадження результатів проекту робота педагогічних працівників та учнів завершилась плідними результатами: підготовлена презентація та відеоматеріали.

У серпні 2019 року заклад освіти брав участь в обласній педагогічній раді працівників системи освіти Київської області «Формування людини майбутнього – основний ціннісний орієнтир сучасної освіти», що проходив у місті Буча, де було презентовано здобутки та досягнення  працівників, учнів ліцею та  проведено майстер – клас «Карвінг з овочів» майстром виробничого навчання Яременко О.І. та викладачем спецдисциплін Середюк Н.В., які продемонстрували  високу професійну майстерність.

Члени методичної комісії багато працюють над популяризацією професій громадського харчування, активно займаються профорієнтаційною роботою, приймають участь у ліцейних профорієнтаційних заходах «Днях відкритих дверей», так  у лютому 2020 року викладачі Середюк Н.В., Крамаренко Ю.М. брали участь у професійно-орієнтаційному форумі «Моє майбутнє в Україні!» для учнів старших класів ЗСО Білоцерківського району Київської області на базі «Шкарівського академічного ліцею» Білоцерківської районної державної адміністрації, де представляли заклад освіти та  продемонстрували майстер – клас  «Технологія приготування фондю. Правила складання сирної тарілки».

В роботі методичної комісії громадського харчування застосовувалися такі форми діяльності як круглі столи, наукові конференції, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, проводилося дистанційне навчання учнів, надавалася дієва допомога членам МК в реалізації завдань, що стоять перед педагогами.

З метою підвищення ефективності та якості роботи методичних комісій, поширення кращого методичного досвіду, впровадження інноваційних проектів та зацікавлення учнів у професіях у ліцеї проводились предметні тижні та тижні за професіями, під час яких відбулися презентації роботи педагогічних працівників, методичні заходи, відкриті уроки, позаурочні, предметні заходи, різноманітні конкурси, вікторини тощо, що сприяло підвищенню фахової майстерності, а також виробленню в учнів інтересу до вивчення предмету і професій, спонукало їх до творчої, наукової, пошукової діяльності. Цього року проходили тижні: з української мови, правознавства, іноземної мови, хімії, біології, екології, історії, географії, математики, фізики, за професіями: «Кухар», «Кондитер», «Офіціант», «Штукатур», «Маляр».

Досягнення таких результатів повною мірою залежало від нових підходів до планування, організації й проведення навчально – методичної роботи. Особливу увагу методичні комісії приділяли  питанням підвищення якості освітнього процесу, вивченню сучасних технологій навчання, виховання, організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвитку творчих здібностей.

Таким чином, головним змістом роботи методичних комісій були: удосконалення змісту, організації і методики теоретичного і виробничого навчання з метою здійснення органічного зв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.

Особливе місце в удосконаленні освітнього процесу та підвищенні педагогічної майстерності педагогічних працівників займають відкриті уроки. Відкриті уроки  – одна з важливих форм організації методичної  роботи.

Упродовж навчального року викладачами та майстрами виробничого навчання проведено ряд відкритих уроків і позаурочних заходів, які відзначалися новизною і містили елементи творчого пошуку й знахідок, зокрема: Рисак А.В., Коробенко К.І., Саєнко Л.М., Гончар В.Ф.

Навчально – методичною частиною постійно відвідувались уроки і позаурочні заходи. Більшість педагогічних працівників творчо підходять до виконання своїх обов’язків, працюють над самовдосконаленням, підвищенням фахового рівня.

Запорукою ефективності освітнього процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів. Протягом року педагогічні працівники ліцею підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. Протягом навчального року підвищили кваліфікацію 11 педагогічних працівників: на базі Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти  педагогічних кадрів» викладачі Рисак А.В., Виродов Ю.І.,  Валика В.В., Буценко Н.В.; при  Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти  Крамаренко Ю.М.,          Куліковська В.О., Гончар В.Ф., Яременко О.І., Дуля В.Г., Глущенко Л.І., Дяченко Р.С.

      Атестації  підлягало 8 педагогічних працівників. Атестаційна комісія ліцею детально вивчила систему роботи  викладачів, майстрів виробничого навчання, які атестувалися в поточному навчальному році. Рішенням атестаційної комісії І рівня присвоєно першу кваліфікаційну категорію викладачу математики Рисак А.В., тренеру-викладачу             Виродову Ю.І.; атестована на відповідальність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»  викладач фізики Саенко Л.М.

Рішенням атестаційної комісії департаменту  освіти і науки Київської обласної державної адміністрації  атестована на відповідальність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  викладач географії, екології, креслення Коробенко К.І., атестовані на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого  навчання І категорії» майстри виробничого  навчання Давиденко В.І., Глущенко Л.І., Гончар В.Ф., присвоєна кваліфікаційна  категорія «спеціаліст вищої категорії» викладачу спеціальних дисциплін Крамаренко Ю.М.

Протягом лютого, виходячи з плану роботи закладу освіти, у ліцеї відбувся місячник педагогічної майстерності педагогів під гаслом «Педагогічна майстерність не має меж». Ця форма методичної роботи мала на меті обмін педагогічним досвідом викладачів та майстрів виробничого навчання зі своїми колегами, в рамках якого відбулись наступні заходи:

– семінар з обміну досвідом роботи  «Педагогічна праця нетворчою не буває», де педагоги поділилися практичним досвідом. Учасники семінару з великим інтересом сприйняли виступи своїх колег: викладача фізики Саенко Л.М., яка поділилася практичним досвідом роботи з теми: «Застосування технології особистісно-орієнтованого навчання на уроках фізики і астрономії», викладача  спецдисциплін Крамаренко Ю.М. «Сучасні види обладнання закладів ресторанного господарства»,  майстрів виробничого навчання Гончар В.Ф. «Від навчання професії до розвитку творчих здібностей учнів» та Давиденко В.І. «Впровадження сучасних технологій на уроках виробничого навчання з метою підготовки конкурентноспроможного фахівця за професією штукатур, лицювальник-плиточник, маляр». У своїх тематичних виступах вони вміло використовували електронні засоби навчання та електронні ресурси;

– засідання «круглого столу» на тему: «Розвиток творчого потенціалу педагогів та учнів як необхідна умова якісної організації освітнього процесу», де були представлені кращі практичні досягнення педагогів. Викладачі демонстрували презентаційні матеріали з використання нетрадиційних форм та методів, аналізували чи досягли очікуваного результату.

Серед основних напрацювань окремих педагогів найбільшу увагу привернули роботи:  «Підвищення пізнавального інтересу на уроках математики та спецдисциплін за професією маляр шляхом професійного спрямування» (викладач математики Рисак А.В., викладач спецдисциплін Семенюта С.І.); «Організація і проведення уроків з елементами майстер-класу» (викладач спецдисциплін Середюк Н.В.); «Виховання успіхом – одна з важливих умов розвитку особистості» (викладач української мови і літератури Касіч  Н. М.). Педагоги  обмінялися практичним досвідом діяльності, відзначили  методичну новизну, оригінальність, актуальність та практичне значення робіт;

–   авторська дошка майстра педагогічної справи  «Шлях до самовдосконалення», де майстер виробничого навчання Глущенко Л.І. поділилась своїми здобутками з теми «Мультімідійне оснащення на уроках виробничого навчання», презентувала навчальний відеофільм з професії «маляр; штукатур» на тему: «Нанесення акрилової тонкошарової декоративної  штукатурки на поверхню. Створення різних фактур»,  який посів І місце в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю навчальних фільмів «Урок майстра», продемонструвавши високий рівень професійної компетентності. Цікаво, творчо і змістовно представила систему своєї роботи. Така форма методичної роботи сприяла пропаганді педагогічного досвіду педагога ліцею з питань нових технологій, організації освітньої роботи в закладі та надихнула присутніх колег на подальшу ефективну роботу та удосконалення, відповідно до вимог часу;

– відкритий  захід з географії на тему: «Подорож по Європі» (викладач Коробенко К.І.),  на якому систематизувалися знання  учнів з географії, активізувалася пізнавальна діяльність;

– виставка методичних напрацювань педагогічних працівників «Палітра методичних ідей»;

– в рамках громадянського та національно-патріотичного виховання відбувся виховний захід, присвячений Дню рідної мови «Цвіти, прекрасна наша мово!». Метою заходу було удосконалення знань учнів з історії походження та розвитку української мови,  розкриття проблем мовного питання, пропаганда досконалого вивчення рідної мови, показ місця української мови на світовому рівні. Захід супроводжувався відеофільмами, слайдами, учнівською творчістю (сценки, гуморески, пісні). Підготували та провели захід викладач української мови та літератури Касіч Н. М. та учні – члени мовно-літературного гуртка «Дивослово»;

– відкритий захід з хімії «Останній герой» для учнів І-ІІІ курсів, який дав можливість учням обмінятися думками, поділитися досвідом пошуку та розвитку;

– презентаційний меседж  «Система роботи методичних комісій».

У закладі освіти працюють 3 методичні комісії: професій громадського харчування та сфери обслуговування (керівник – Середюк Н.В.), викладачів та майстрів виробничого навчання будівельних та загальних професій для всіх галузей економіки (керівник  – Семенюта С.І.), викладачів загальноосвітніх дисциплін  та класних керівників (керівник  – Касіч Н.М.). Голови МК ознайомили присутніх з власними думками і підходами в роботі, значною кількістю цікавих прикладів, що допомагають робити освітній процес більш ефективним та сучасним;

– позаурочний захід до Дня святого Валентина «Love Above All!» (викладач Конопчук С.Ю.);

– відкритий просвітницький захід «Планування кар’єри: кроки до успіху» (практичний психолог Градова Н.Г.);

– тиждень професій громадського харчування, в рамках якого були проведені майстер-класи: «Сучасні способи складання серветок для бенкету-фуршету» (викладач Середюк Н.В.); «Оздоблення традиційних виробів з дріжджового опарного тіста» (майстер в/н Гончар В.Ф.); свято «Масляна, яка ти красна» (випікання  і  формування млинчиків з різними начинками та ресторанною подачею) (майстер в/н Гончар В.Ф.)   Під час свята усі запрошені ознайомилися з традиціями святкування, продемонстрували звичаї та обряди. Дійство було організовано у вигляді конкурсно-розважальної програми, під час якої здобувачі освіти взяли участь у веселих конкурсах, розвагах. Учні 30 групи навчили своїх товаришів-першокурсників формувати різні види млинчиків та пригостили усіх охочих символом свята Масниці. Під час свята майбутні кухарі-кондитери мали змогу продемонструвати види сучасної подачі виробів з млинчикового тіста, а учасники гуртка “Карвінг” показали набуті вміння і навички по фігурному нарізанні овочів і фруктів.

– проведення молодіжного фестивалю  «Проф FEST OK» на базі ліцею з метою професійної орієнтації молоді, популяризації професій, презентації закладу. Учасники фестивалю (70 випускників 9-х та 11-х класів закладів загальної середньої освіти)  мали можливість взяти участь у локаціях: арт-студії зі складання серветок за професією «Офіціант» (майстер виробничого навчання Дуля В.Г.); кондитерської арт–студії за професією «Кондитер» (майстер в/н Яременко О.І.); майстер – класі з нанесення декоративної штукатурки за професіями будівельного профілю (майстер в/н Глущенко Л.І.); практичній платформі «Цікава бухгалтерія» за професією «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» (викладач Бевза Ю.В.); воркшопі «У світі друкарства» з професії «Оператор комп’ютерного набору» (викладач Демчук І.М.); знайомстві з професіями «Слюсар-ремонтник», «Електрозварник ручного зварювання» (майстер виробничого навчання Ільченко О.М.).  Разом із фахівцями, випускниками та здобувачами освіти ліцею учасники дізналися про особливості професій.

Педагогічні працівники ліцею виконали план проведення місячника педагогічної майстерності, показали високий рівень професійної компетентності й уміле володіння сучасними інноваційними технологіями, небайдужість до самоосвіти.

Таким чином, очікувані результати роботи педагогічного колективу з реалізації науково- методичної проблеми ліцею на IIІ етапі, продемонстрували, що викладачі, майстри в/н знайомляться з сучасними технологіями навчання, вдосконалюють традиційні форми навчання, вивчають та впроваджують педагогічний досвід щодо формування конкурентоспроможної особистості, розуміють необхідність підвищення своєї професійної майстерності для підготовки конкурентоспроможної особистості в сучасних умовах, готові до реалізації компетентісного підходу через впровадження сучасних освітніх та інноваційних технологій.

Отже, методична робота в ліцеї впродовж 2019-2020 навчального року проводилася на достатньому рівні, а досягненням в організації та її проведенні є розвиток ініціативи та творчості; різноманітність форм і організаційних методів роботи; системний характер усієї діяльності з питань підвищення професійної майстерності.

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі недоліки:  окремі викладачі недостатньо працюють з обдарованими учнями; більше уваги слід приділяти створенню електронних засобів навчання, публікацій у виданнях, електронних кабінетів.

У методичній роботі з педагогами особливу увагу в наступному навчальному році слід приділити  підвищенню інформаційно-комунікативної компетентності педагогічних працівників, сформувавши в них уміння та навички використання сучасних інтернет-технологій у процесі викладання, зокрема дистанційного, а також для контролю знань,  розв’язання  завдань з виховання,  підвищення кваліфікації та залучення до освітнього процесу всіх зацікавлених осіб. У зв’язку з цим самоосвіту педагогічних працівників необхідно націлити на оволодіння сервісами ВЕБ 2.0; на розвиток віртуальних спільнот педагогів закладу освіти; на розвиток навичок створення викладачами та майстрами виробничого навчання електронного контенту (дидактичного та методичного супроводу уроку).

 

                                                  

Виховна робота

      Виховна діяльність в Рокитнянському професійному ліцеї спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», Закон України “Про професійно-технічну освіту” та інших нормативно-правових документів.

Виховна робота спрямована на формування високих моральних якостей громадянина-патріота України з гуманістичним світоглядом і культурою, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, вихованню в учнів свідомого ставлення до свого життя, формуванню засад здорового способу життя, збереженню родинних традицій, вихованню національної свідомості та самосвідомості.  Планування   ведеться на всіх рівнях. Заступником директора з виховної роботи складався річний план роботи з урахуванням заходів, передбачених перспективними планами роботи класних керівників груп, соціального педагога, практичного психолога, керівників гуртків і секцій, завідувача бібліотекою, майстрів та вихователя гуртожитку. Складався розклад роботи гуртків, графіки проведення засідань ради профілактики ліцею,   проведення загальноліцейних  лінійок, зборів, виховних годин.

Створення такої системи ґрунтується на основних принципах організації освітнього процесу, що зумовлюють спільну діяльність учнів та педагогічного колективу.

Це дає змогу педагогам розвивати пізнавальні здібності учнів, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян, які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною, художньо-естетичною, правовою, трудовою та економічною культурою.

Послідовна і системна виховна робота у Рокитнянському професійному ліцеї проводиться згідно Перспективного плану виховної роботи педагогічного колективу на поточний рік та згідно плану НМК ПТО у Київській області  на поточний рік.

За планом виховної роботи у вересні 2019 року проходив Місяць з охорони дитинства, направлений на  виявлення серед учнів навчального закладу підлітків пільгової категорії. За результатами проведеної роботи було виявлено на 01.10.2019р., що у  ліцеї   навчається

5 з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
37 з багатодітних сімей;
4 з малозабезпечених сімей;
6 з числа інвалідів;
27 напівсироти;

У всіх учнів пільгової категорії було обстежено житлово-побутові умови та складено відповідні акти. Учні з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування своєчасно отримують всі виплати згідно чинного законодавства, забезпечені єдиними квитками,    двічі на рік проходять медичне обстеження.

Дітям – сиротам, які перебувають на повному державному утриманні з вересня 2019 року надана  матеріальна допомога.

Всім дітям – сиротам, та дітям, позбавленим батьківського піклування при працевлаштуванні надана матеріальна допомога у розмірі згідно чинного законодавства.

У ліцеї функціонує їдальня на 140 посадкових місць, в якій харчуються учні пільгової категорії навчального закладу. Їдальня має всі необхідні приміщення та оснащена обладнанням та інвентарем згідно з вимогами стандартів.

Харчування всіх учнів пільгової категорії  здійснюється за графіком перерв.

Згідно норм харчування складається двотижневе меню для одноразового та трьохразового харчування, яке погоджується санепідемстанцією.

Норма харчування для учнів, що знаходяться на повному державному утриманні з 22.01.2019р. становила  71,60 грн., для учнів, що знаходяться під опікою   40% від вартості харчування дітей – сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні. З 01.01.2020р. норма харчування для учнів, що знаходяться на повному державному утриманні  становить  84,68 грн., для учнів, що знаходяться під опікою   40% від вартості харчування дітей – сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні.

За вихідні, святкові дні та за канікулярний період учні пільгової категорії отримують  харчові набори на суми згідно чинного законодавства.

Контроль за виконанням чинного законодавства щодо харчування учнів ведеться дирекцією ліцею та медичною сестрою    згідно наказу закладу освіти.

Учні, що стоять на диспансерному обліку з різними формами захворювань та діти-інваліди знаходяться під постійним контролем медсестри ліцею та керівників груп, своєчасно проходять медичне обстеження у районній лікарні.

Перспективний план виховної роботи на 2019-2020 навчальний рік враховує інтереси учнів, відображає комплексний підхід до виховного процесу учнів і включає до себе основні напрями виховної роботи: національне виховання, патріотичне виховання, формування морально-етичної культури, формування художньо-естетичної культури, правове та превентивне виховання, формування трудової, екологічної, родинно-сімейної культури, формування здорового способу життя та роботу з батьками.

В листопаді відбулася онлайн конференція-презентація результатів соціального проекту   «З теплом в душі і добром в долонях» де взяли участь представники учнівського самоврядування та соціальна служба.

По всім напрямкам були заплановані та протягом року проводились різноманітні заходи: збори учнів, анкетування, психологічні тестування, виховні бесіди, виховні години, круглі столи, лінійки, вікторини, усні журнали, дослідницька робота та багато інших. Також проводились предметні тижні із загальноосвітніх, загально-технічних та спеціальних дисциплін.

Серед виховних напрямів у навчальному закладі сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне і громадянське виховання, спрямовані передусім на розвиток патріотизму, а саме – почуття любові до Батьківщини, свого народу, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції. У жовтні відбулася конференція-презентація результатів ІІІ етапу обласного проекту «Герої сучасності. Київщина» (на базі ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей») де наші учні взяли активну участь.

З метою розвитку національно-патріотичних почуттів в  учнів, інтересу до культури, обрядів та традицій нашого народу в цьому навчальному році було проведено:  засідання краєзнавчо – патріотичного гуртка «Росич», проведено бесіди  «Україна-єдина країна», «Я – громадянин України»,  «З історії державних символів», «Славні нащадки козаччини», «Славетні захисники». тематичні лінійки  «Наша мова – солов’їна», «В нас одна Батьківщина – наша рідна Україна»,   «Українська держава і перспективи демократичного розвитку», «Україна – країна майбутнього», «Традиції національно-патріотичного виховання в Україні»; позакласні заходи, виховні години, просвітницькі лекції,  виставки газет, літературні вікторини, спортивні змагання,   Дню козацтва  та багато інших.

Для педагогічного колективу ліцею  патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним. Виховувати почуття патріотизму ми починаємо з поваги до родини, ліцею, міста, рідного краю, держави. Взаємодія педагогів, батьків та учнів створює необхідні умови, за яких може розвитися активний громадянин сучасного суспільства. Нас об’єднує одна мета – виховання молодого покоління у дусі патріотизму, любові до своєї Батьківщини, збереження традиції неперервності поколінь, наповнення її новим змістом.

В основу виховної системи ліцею  покладені принципи системності та послідовності, модель виховної роботи охоплює всі сфери процесу виховання, а в центрі поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом. Одним з аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура, формування якої забезпечується правовим вихованням.

Для виконання цих задач протягом 2019-2020 навчального року  було проведено багато заходів:

–   учні під підпис ознайомлені з «Правилами внутрішнього розпорядку ліцею», «Правилами та обов’язками учнів ліцею»;

–   учні під підпис ознайомлені з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №136 від 08.02.2012р. «Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах» та зі статтями Карного кодексу України;

–   проведено тижні правових знань (жовтень, грудень);

–   інформаційно-виховні та тематичні лінійки;

–   згідно плану на рік проводились виховні години та бесіди на правову тематику;

–   згідно плану сумісних заходів проводились зустрічі з робітниками правоохоронних органів;

–   розроблені та проводяться заходи з безпеки життєдіяльності учнів на 2017-2018 навчальний рік, з профілактики та попередженню наркоманії, попередженню насилля в сім’ї;

–   щоквартально проводиться звірка зі службами міста по виявленню трудних підлітків.

на обліку стоять:

– Відділ поліції 2 учнів;
– ССД
– наркологічний диспансер

На внутрішньо ліцейному  обліку стоять 15 учнів. За усіма учнями закріплені педагоги-наставники, ведеться профілактична робота педпрацівниками ліцею  та працівниками Рокитнянського  відділу поліції.

Посилена робота керівниками груп по скороченню втрат навчального часу. Аналіз відвідування занять знаходить своє відображення в підсумкових наказах за місяць.

З ціллю профілактики правопорушень, пияцтва, наркоманії,   в ліцеї  створений Штаб профілактики  правопорушень, який працює на підставі «Положення про Штаб профілактики», затвердженого директором ліцею.

У ліцеї  працює психологічна служба, яка складається з психолога та соціального педагога. Впродовж семестру  служба проводить діагностичну, корекційну та профілактичну роботу з учнями всіх курсів за планом роботи психолога та соціального педагога. Особлива увага приділяється учням з «групи ризику», учням пільгової категорії та учням, що мешкають у гуртожитку.

Впродовж 2019-2020 навчального року проводилась робота педагогічного колективу ліцею  за планом сумісних заходів зі службами району, а саме: працівниками Рокитнянського  відділу поліції, ССД, відділом молоді та спорту Рокитнянської  районної  ради, Рокитнянським  центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. З ціллю забезпечення правопорядку на території гуртожитку та під час проведення масових заходів ліцею  відвідують дільничні та оперативно-уповноважені Рокитнянського відділу поліції. Всі ці заходи направлені на профілактику правопорушень, прищеплення підліткам поваги до Конституції України, знання та дотримання законів, глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадською відповідальністю.

Значну роль для профілактики правопорушень підлітків має робота предметних гуртків, гуртків художньої самодіяльності,   художньо-естетичного,   та спортивних секцій. У 2019-2020 навчальному році І семестру  в ліцеї працює 2  гуртка та 3 спортивних секцій.

Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.

Ефективність процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя залежить від відповідної спрямованості й виховної роботи. Працюючи в цьому напрямі педагогічний колектив надавав перевагу активним формам і методам виховної роботи з учнями, що ґрунтувалися на демократичному стилі взаємодії, сприяли формуванню критичного мислення, ініціативності й творчості в учнів.

У поточному навчальному році у   було проведено багато заходів по формуванню здорового способу життя, а саме:

 • змагання з футболу, волейболу, тенісу та спортивні турніри.
 • У вересні проведено День Здоров’я

   Робота бібліотеки Рокитнянського професійного ліцею проводиться згідно річного та перспективно-тематичного планів роботи.

Виховна та інформаційно-консультативна робота велася диференційовано, використовувалися різні форми роботи як колективні, так і індивідуальні.Так, протягом першого семестру    року у бібліотеці було організовано цілий ряд нових цікавих книжкових виставок

Особливе місце в системі формування особистості, її активної позиції належить учнівському самоврядуванню. Самоврядування – неодмінна ознака колективу. Чим досконаліше самоврядування, тим досконаліший колектив. Рада самоврядування ліцею  є дієвим органом в нашому ліцеї. Її члени мають активну життєву позицію і залучають юнаків та дівчат до змістовної суспільної роботи.

Активну участь учні ліцею та весь колектив приймають в екологічних акціях     прибирання закріплених   територій , а також у ремонті ліцею та гуртожитку, в прибиранні та озелененні територій навколо ліцею та гуртожитка, збереженні майна.

Для учнів, що мешкають у гуртожитку створені всі необхідні санітарно-гігієнічні умови: безперебійне постачання гарячої та холодної води, дотримання температурного режиму як в кімнатах, так і в місцях загального користування.  У гуртожитку обладнані кухня та кімната для прийому їжі, які оснащені холодильниками, шафами для чистого посуду, електроплитою  . Також є кімната для відпочинку, кімната самопідготовки учнів, спортивна кімната та бібліотека. Працює один вихователь, який організує дозвілля учнів за планом виховної роботи гуртожитку на рік.

Вся робота у гуртожитку ліцею  проводиться відповідно до Положення про учнівський гуртожиток ліцею та Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку ліцею.

Дієвим органом учнівського самоврядування гуртожитку є Рада гуртожитку, яка є невід’ємною складовою виховної системи ліцею. Вона забезпечує залучення юнаків та дівчат до змістової суспільної роботи, до реального управління організацією виховного процесу, житлово-побутової діяльності, змістового дозвілля.

Рада виконує свою діяльність на підставі «Положення про Раду самоврядування гуртожитку Рокитнянського професійного ліцею і координується адміністрацією гуртожитку. Робота комітетів ведеться за планом, затвердженим на засіданні ради гуртожитку. Засідання Ради проводяться один раз на місяць, кожен комітет ради відповідає за свій напрямок роботи.     Голова ради самоврядування гуртожитку здійснює загальне керівництво Радою, спрямовує її роботу, контролює роботу комітетів, співпрацює з дирекцією ліцею та батьками учнів.

З метою поліпшення роботи у гуртожитку введене чергування педагогічних працівників. Черговий по гуртожитку педагогічний працівник здійснює допомогу в організації самоврядування учнів, контролює санітарний стан кімнат та побутових приміщень, контролює дотримання учнями правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, надає допомогу вихователю в організації самопідготовки і дозвілля учнів та інше. Систематично керівники груп відвідують своїх учнів у гуртожитку, перевіряють умови проживання, санітарний стан кімнат, правила збереження продуктів, проведення дозвілля. Спільна робота керівників груп, викладачів, вихователів, дирекції– є важливим напрямком навчально-виховного процесу в ліцеї.

Педагогічний колектив ліцею працює над створенням соціально – педагогічних умов, за яких стимулюються позитивні процеси розвитку і саморозвитку особистості, згідно з прийнятими в суспільстві етичними нормами.

Організовано в групах проведення бесід з метою виховання висококваліфікованих, національно свідомих громадян своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів прогресивних національних традицій:

– “Від роду слався Україно”,

– “Доля родини в долі України”,

– “Батьки і діти – тепло отчого дому”,

– “Конституція України. З історії державних символів”.

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу підлітка та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів. Адже, кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку педагогів. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони учня.

Робота з професійної орієнтації проводиться згідно з планом проведення профорієнтаційної роботи педколективу Рокитнянського  професійного ліцею   серед випускників загальноосвітніх шкіл Рокитного та Рокитнянського району. Проведено цикл тренінгів з профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти (Рокитнянські школи №2 та №5) серед учнів 8-11 класів.

Педагогічні працівники відвідують школи  і, проводять профорієнтаційні бесіди, покази концертів художньої самодіяльності, розповсюджують інформаційний матеріал, здійснюється анкетування учнів.

Педагогічні працівники при підготовці до занять керуються поурочно-тематичними планами, методичними розробками, планами уроків, конспектами, дидактичними матеріалами, унаочненням, технічними засобами навчання. Поурочно-тематичні плани з предметів розглянуті та схвалені  на засіданнях методичних комісій і затверджені заступниками директора з навчально-виробничої та навчально-виховної роботи.

Графік освітнього процесу передбачає чергування теоретичного і виробничого навчання, державну підсумкову атестацію, кваліфікаційну та державну кваліфікаційну атестацію, канікули, виробниче навчання, виробничу практику на підприємствах.

Передбачені навчальними планами лабораторно-практичні роботи забезпечені необхідною навчально-методичною документацією, інструкційно-технологічними картами, приладами, інструментами, матеріалами.

В ліцеї згідно з графіками проводяться консультації для ліквідації прогалин у знаннях учнів. Графіки консультацій розробляють викладачі, затверджують їх в установленому порядку і вивішують у кабінеті для загального інформування.

Журнали обліку теоретичного та виробничого навчання у закладі освіти ведуться згідно з  інструкціями. Облік замін уроків здійснює   заступника директора з навчально-виховної  роботи. Навчальні плани і програми виконуються в повному обсязі.

Аналізуючи  систему виховної роботи закладу за 2019-2020 навчальний рік, були зроблені висновки, що  виховна робота проводиться на  достатньому рівні.

 

Оцінка рівня  безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

      Забезпечення та дотримання умов безпеки життєдіяльності ліцею  здійснюється у відповідності з законами України: “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про охорону здоров’я населення”, Кодексу законів про працю. Положеннями: “Про організацію охорони праці у ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей», “Про службу охорони праці”, “Про комісію з питань охорони праці”, “Про навчання з питань охорони праці”, “Про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій”, “Переліку посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці».

На виконання вищезазначеного в ліцеї створена служба охорони праці, яку очолює інженер з охорони праці. Службою охорони праці ведеться документація рекомендована департаментом освіти і науки КОДА та Міністерством освіти і науки. Постійно проводиться інформування працівників ліцею про основні вимоги у законі, інші нормативно-правові документи з охорони праці, про зміни у законодавстві «Про охорону праці». Служба охорони праці забезпечує підрозділи нормативно-правовими актами, що діють у межах закладу освіти та  контролює проходження попередніх, періодичних, а також щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

У ліцеї розроблено Положення «Про організацію робіт із охорони праці учасників навчально-виховного процесу». Це Положення визначає єдину систему організації робіт із охорони праці, а також обов’язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці, навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників.

Обладнаний кабінет з охорони праці, в якому проводиться навчання працівників та учнів з питань охорони праці.

Перед початком занять всім учням ліцею проводиться вступний інструктаж та інші інструктажі в процесі навчання. Також на початку занять та на період зимових та літніх канікул проводяться інструктажі з безпеки життедіяльності. Двічі на рік проводиться показ відеороликів на різноманітні теми з безпеки життедіяльності.

Посадові особи, для яких необхідні навчання і перевірка знань згідно з переліком, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці України від 26.01.2005р. № 15 у визначені терміни проходять навчання, складають іспит. Для цього щорічно створюється комісія. Перед складанням іспитів для працівників ліцею читається курс лекцій згідно тематичного плану. Для цього залучаються працівники СЕС, пожежної охорони.    Навчання працівників ліцею з охорони праці проводиться за 10-годинною  програмою, після чого працівники складають іспит, результати якого оформлюються протоколами. Всі керівники ліцею мають посвідчення з охорони праці. Під час проведення занять «Школи молодого майстра і молодого викладача» особлива увага звертається на вивчення застосування  питань охорони праці.

Навчання в усіх групах на першому курсі з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюються згідно з програмою «Охорона праці» обсягом 30 годин.

При направленні учнів на виробничу та переддипломну практику  проводяться відповідні інструктажі.

У ліцеї створена постійно діюча комісія з питань охорони праці для проведення квартальних перевірок стану охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки ліцею. Після проведення таких перевірок комісією складається акт результатів перевірки та пропонуються заходи щодо усунення недоліків з відповідальними особами та термінами виконання.

Щорічно, перед початком навчального року, проводиться перевірка готовності  закладу освіти до початку занять, що підтверджено актами готовності закладу освіти до нового навчального року. Згідно з встановленими термінами, здійснюється вимірювання опору заземлюючих пристроїв, ізоляції кабельних ліній, освітлення, перевірка санітарного стану лабораторій, їдальні. За результатами перевірок органів Державного нагляду вживаються заходи щодо усунення виявлених недоліків.

Заклад освіти забезпечений первинними засобами пожежогасіння згідно протипожежних норм, планами евакуації. Два рази на рік ліцей перевіряється Державними інспекторами пожежної служби. На початку навчального року старший інспектор СПНПД Рокитнянського РВГУ МНС України і Київській області читає курс лекцій з протипожежного мінімуму для працівників та учнів ліцею.

Виробничі майстерні, лабораторії обладнані у відповідності до вимог з охорони праці. Кожна майстерня забезпечена інструкціями з охорони праці і пожежної безпеки, облаштованим куточком з охорони праці. Біля кожного верстата встановлена пам’ятка по безпечному веденню робіт. На кожній електроустановці нанесені відповідні попереджувальні знаки. Верстати пофарбовані відповідно до вимог. Все обладнання заземлено і занулено. Де необхідно – є витяжна вентиляція. Майстерні забезпечені справним ручним інструментом та інвентарем. Всі учні працюють у спецодязі.

У ліцеї призначені наказом особи, які відповідають за електрогоспо­дарство, механік, який відповідає за експлуатацію виробничого обладнання та автотранспорт.

Значна робота з питань охорони праці проводиться викладачем з охорони праці. Метою вивчення курсу «Охорони праці» під час проведення уроків теоретичного навчання є формування у майбутніх робітників активної позиції щодо профілактичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя і здоров’я працівників, по ставленню до результатів виробничої діяльності.

Згідно із Законом «Про охорону праці» в  навчальному закладі щорічно відзначається Всесвітній день охорони праці. Для формування і розвитку культури охорони праці проводиться тиждень профілактики і культури охорони праці.

На початку року плануються заходи, а саме: радіо лінійки «Країна відзначає Всесвітній день охорони праці»; виставки «Чи знаєте Ви правила безпеки?»; конкурси головоломок, ребусів «Формування і розвиток культури охорони праці»; лекції на різну тематику. Двічі на рік проводяться тижні з безпеки життєдіяльності.

Майстри виробничого навчання обов’язково включають питання з охорони праці. При  проведенні уроків виробничого навчання згідно з вимогами до змісту структурних елементів уроку виробничого навчання під час проведення вступного інструктажу розглядаються правила безпечного виконання робіт. Під час проведення поточного інструктажу здійснюється перевірка правильної організації робочих місць та дотримання правил охорони праці. Під час проведення індивідуального і колективного поточного інструктажу в учнів виховується звичка дотримання  правил безпечних умов праці.

Питання охорони праці враховані в колективному договорі між адміністрацією і колективом закладу.

Постійно видаються накази з основних питань з охорони праці.

Працює фельдшерський пункт, де надається перша невідкладна медична допомога, проводяться  санітарно-освітня та профілактична робота.

За 2019-2020 навчальний рік випадків виробничого травматизму серед учнів та працівників не було зареєстровано.

  

Бібліотека

       Вся робота бібліотеки ліцею проводилася згідно річного та перспективно-тематичного планів роботи.

Бібліотека на 01.07 2020 року налічує 19975 примірників навчальної та художньої літератури. З них 11946 одиниць становлять підручники: 7445 – професійно-технічного циклу і 5576 – загальноосвітнього циклу. Художня література складає 5653 одиниць.

За звітній період бібліотеку відвідували 344 читачі: 283читачі- учні і 61 — читачі – працівники ліцею.

Кардинальні зміни, які відбулися в усіх сферах життя суспільства, зокрема в розвитку і становленні нової школи, нові орієнтації у змісті освіти на виховання підростаючого покоління вимагають перегляду й оновлення багатьох аспектів діяльності освітніх бібліотек і у цілому системи бібліотечної справи.

У сучасних умовах основними завданнями бібліотеки є:

 • Виховання інформаційної культури, культури читання;
 • Формування умінь користування бібліотекою, ії довідниковим апаратом та новим видом бібліотеки – електронною бібліотекою;
 • Забезпечувати зростання професійної компетенції пед. кадрів;
 • Сприяти різним формам і методам бібліотечної роботи, самоосвітньої роботи учнів і педагогів (особливо в умовах сьогодення – вимушеного карантину і зв’язаного з ним дистанційного навчання);
 • Виховання в учнів культури, національної свідомості та шанобливого відношення до книги як до джерела знань.

   

Фінансове забезпечення та зміцнення  навчально – матеріальної   бази ліцею

       Надходження коштів з обласного бюджету на загальний фонд за 2019 рік  –  склали – 12714516 грн. Очікуване виконання бюджету за 2020 рік –  13755047 грн., в тому числі стипендіальний фонд – 1500414 грн.

На життєдіяльність закладу витрачено:

 • заробітна плата – 8761309 грн.
 • теплопостачання – 1638023 грн., водопостачання – 85994 грн., енергопостачання – 279708  грн.
 • стипендію – 1396216 грн.
 • харчування учнів – 70086 грн.
 • матеріальна допомога сиротам – 32248 грн.

Надходження коштів на спеціальний фонд за  2019 рік склали 1149 тис.грн. В т.ч. від :

 • господарської та виробничої діяльності – 285000 грн.
 • за практику учнів – 263231 грн.
 • від платних послуг – 23810 грн.
 • добровільні внески – 577 тис. грн. (натуроплата)

Витрачено коштів спеціального фонду на:

 • заробітну плату (в т.ч. премії і матеріальні допомоги) та нарахування –3 тис. грн.

–    паливно – мастильні матеріали – 57,8 тис.грн.

–    проведення поточного ремонту – 207 тис. грн.

–    придбання інструментів для НВП – 85,5 тис. грн.

–    комунальні послуги – 51.2 тис.грн.

 • господарські витрати – 9 тис.грн.
 • інші витрати – 9 тис. грн. ( в тому числі натуроплата 577 тис. грн.)

Значна увага приділялась  навчально – матеріальній базі ліцею.

У 2019-2020 навчальному році був проведений поточний ремонт кабінетів (фарбування столів, підлоги, стільців), майстерень, лабораторій, гуртожитку.

Протягом року здійснювався поточний ремонт сходових кліток, коридору навчального корпусу, санвузлів. Виконано 90% ремонтних робіт.

            

   Завдання закладу освіти  на перспективу

 Розвиток освітньої потужності та конкурентоспроможності закладу освіти як діючої системи впровадження освітньої діяльності, здатної успішно виконувати покладені державою функції.

 1. Осучаснення та оновлення матеріально-технічної бази закладу.
 2. Розширення форм взаємодії з соціальними партнерами, роботодавцями щодо стажування майстрів виробничого навчання і викладачів на виробництві.
 3. Покращення співпраці ліцею з підприємствами-замовниками робітничих кадрів щодо організації виробничої практики учнів та їх працевлаштування.
 4. Удосконалення співпраці закладу з роботодавцями.
 5. Моніторинг регіонального ринку праці з метою визначення потреб у кваліфікованих робітниках.
 6. Активізація роботи з популяризації робітничих професій, професійної орієнтації молоді. Забезпечення проведення заходів спільно з роботодавцями, представниками громадськості.
 7. Удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів та професій відповідно до вимог сучасного виробництва.
 8. Продовження поширення передового досвіду членів педагогічного колективу через презентації, науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, школи передового досвіду.
 9. Сприяння соціального захисту учнівської молоді та педагогічних працівників.
 10. Формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів.
 11. Створення комфортних умов перебування в закладі освіти всім учасникам освітнього процесу.
 12. Упровадення модульно-розвивальної системи навчання, використання проєктних технологій у роботі з обдарованими дітьми.